Co nabízíme

- předškolní vzdělávání ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro

předškolní vzdělávání

- vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně

nadaných

- vzdělávání dětí prostřednictvím klasických pohádek, které jsou zpracované do

pohádkových projektů

- věkově smíšené třídy, umístění sourozenců a kamarádů v jedné třídě 

- prostor pro volnou hru, individuální a skupinové činnosti

- bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou děti cítit spokojeně

- respektování potřeb a přání dětí

- IVP pro děti s odkladem školní docházky

- doplňující programy (Adaptační program, Program pro děti předškolního věku

a děti s OŠD pro úspěšný start v ZŠ)

- doplňkové a nadstandardní aktivity

- projekty (Celé Česko čte dětem, Babička a dědeček do školky)Programy MŠ

Adaptační program mateřské školy

JDEME POPRVÉ DO ŠKOLKY“

Adaptační program probíhá všemi činnostmi během celého dne. Každé dítě má jinou schopnost se adaptovat, proto není tento proces časově ohraničen, ani rozpracován. Záleží na každém dítěti. Adaptaci je věnován zejména první integrovaný blok třídních vzdělávacích programů.

Cíl:

 • postupné začlenění nových dětí do kolektivu

 • sbližování se s novými kamarády

 • seznámení se s novým prostředím a režimem dne

 • postupné vyjadřování svých potřeb a názorů

 • rozvíjení schopnosti sebeovládání

 • seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Prostředky:

 • přivítání, rozloučení

 • volná hra

 • režimové momenty- kde co máme /v šatně, umývárna, ve třídě, na chodbě/

 • důslednost učitelek v požadavcích

 • úklidové činnosti

 • rozhovory s rodiči

Na začátku školního roku pořádáme schůzky s rodiči s cílem prvotního kontaktu rodičů + učitelek, představení vzdělávacích cílů v rámci třídních vzdělávacích programů, organizačních opatření, režimu dne, plánovaných akcí, nabídky spolupráce s rodiči, nastavení funkčního komunikačního a informačního systému apod.

Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle v několika týdnech, dle individuálních potřeb dítěte (zohledňuje se věk dítěte, sociální vyzrálost dítěte, schopnost adaptace). Vše probíhá formou konzultací učitelky s rodičem (zákonným zástupcem dítěte).

Adaptaci není dobré uspěchat. Dopřejte svým dětem dostatečný čas na zvykání ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí částečně přizpůsobit daleko většímu množství lidí, než je rodina, ve které se doposud pohybovaly.

PRŮBĚH ADAPTACE

Dítě přichází do školky s rodiči, zákonným zástupcem, seznámí se s třídou, paní učitelkou. Dítěti se doba pobytu ve školce prodlužuje (dle individuálních potřeb a po konzultaci s třídní učitelkou), pobyt je zpočátku zakončen obědem. Zohledňuje se průběh adaptace, pokud dítě novou situaci zvládá bez větších obtíží, zůstává ve školce do odpoledních hodin.Doplňkové a nadstandardní aktivity


Předškoláček - ,,Šikula“ (1x za 14 dní, sudé středy)

Dopravní aktivita - ,,Malý motorista“ (1x za 14 dní, liché středy)

Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata“ (1x týdně, každé úterý)

Canisterapie s pejskem ,,Sárou“ - (1x měsíčně, dle dohody)


Plavecký výcvik - ,,Plaváček“ (5-10 lekcí, jaro 2018)

Keramika - (4 návštěvy, dle dohody)

Solná jeskyně - (5-10 návštěv, podzim 2017)

LyžováníDopravní aktivita


,,Malý motorista“Cílem dopravní výchovy v MŠ je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku. Rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích, tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu.

Tato aktivita bude probíhat pod vedením paní učitelky Bc. Venduly Jiřinové 1x za 14 dní dopoledne ve skupinách dle věku. Je určena všem dětem z MŠ s výjimkou dětí nejmladších. Součástí aktivity je i zajímavá práce s výukovými listy a plnění společných úkolů na téma dopravy.

Děti se naučí:

 • zajímavosti o dopravních prostředcích

 • rozpoznávat jejich typy a druhy

 • rozpoznávat základní dopravní značky

 • pracovat s výukovými listy

 • pracovat v kolektivu

Děti si vyzkouší:

 • roli chodce, cyklisty, spolujezdce v dopravním prostředkuZaměření aktivity:

Aktivity budou zaměřené zejména na témata z dopravní výchovy, ale i na procvičení základních barev, geometrických tvarů a pravolevé orientace.

Organizace aktivity:

Třída, školní zahrada, dopravní hřiště, okolí MŠ

Metody a postupy při práci:

Při této aktivitě bude využito situační, spontánní a sociální učení, řízená činnost a pohybová aktivita, experimentování a objevování.

Pomůcky: dětský semafor, reflexní vestičky, terče, knihy, dětské časopisy, pracovní sešity a omalovánky s tematikou dopravní výchovy, šablony dopravních prostředků


Vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

Uvědomění si vlastního těla

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Relaxační hry

Hra „město“

Hra „štronzo“

Udělej si svoji značku“

Dopravní značka – puzzle

Báseň „Semafor“

Umět uvědomit si příjemné a nepříjemné citové zážitky

Umět rozlišovat co prospívá našemu zdraví a co mu škodí

Mít povědomí o některých způsobech ochrany

Dítě a jeho psychika

Rozvoj schopnosti sebeovládání, přechod od bezděčných funkcí k úmyslným 

Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj představivosti a fantazie

Co je „správně“ a co „špatně“, přiřaď, uspořádej 

Práce s obrázky dopravních značek a dopravních prostředků. Dopravní pexeso

Odhalit situaci, která je nebezpečná a ohrožuje nás (rizika)

Umět poznat podstatné a důležité

Poznat a pojmenovat to, čím je dítě obklopeno

Dítě a ten druhý

Chtít spolupracovat ve skupině

Akceptovat kompetentní autoritu

Výroba semaforu, dopravního prostředku či dopravní značky

Spolupracovat s ostatními, pomáhat si

Reagovat na pokyn učitelky

Dítě a společnost

Záměrně naslouchat

Poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální komunikace

Odkud je slyšet zvuk?

Zavážeme dětem oči šátkem a nasloucháme zvukům města

 

Umět se zaposlouchat do jednotlivých zvuků venku (auta, lidi, autobusy) a identifikovat příp. nebezpečí 

Dítě a svět

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

Získat povědomí o dopravní výchově

Vycházka do města, příp. cesta autobusem

Píseň s dopravní tématikou

Vědět jak se chovat na ulici či v MHD

Klíčové kompetence

Rozšiřovat slovní zásobu a snažit se jí použít k lepší komunikaci s okolím. Učit se spontánně i vědomě, soustředit se na činnost, vyvíjet úsilí.

Problémy řešit na základě zkušenosti, pokus omyl, experimenty.

Uvědomit si v jakém prostředí žijeme a jak svým chováním můžeme své okolí ovlivnit.

 Hudebně pohybová aktivita


,,Pimprlata“


Celý rok nás bude inspirovat příroda a zvířátka. Výběr písní a hudebních skladeb bude volen tematicky.

Organizace:

 • 1x týdně

 • Pod vedením Bc. Marie Bohuslavové a Kateřiny Černé

Co nabízíme:

 • Prezentaci pro veřejnost (vystoupení na MěÚ k příležitosti vítání občánků, vystoupení v Domově pokojného stáří a Domově pro seniory, vystoupení na náměstí - akce „Velikonoce“ a akce ,,Na jedné lodi“)

 • Radost ze zpívání a společného muzicírování (jako dobrý základ pro vztah k hudbě v pozdějším věku), radost z pohybu a tance

 • Možnost osvojení sólového i sborového zpěvu

 • Seznámení s různými hudebními žánry

Co je cílem:

 • Pomoci dětem postupně rozvíjet hudební sluch, slovní zásobu a pohybové dovednosti

 • Učit děti vnímat rytmus, intonaci, dynamiku

 • Seznámit děti s drobnými hudebními nástroji

 • Zprostředkovat dětem při zpěvu a tanci hudební doprovod na klavír, akordeón, kytaru či hudební nahrávkou

 • Rozvíjet dětský hlas, přechod z mluvní podoby do zpěvné

 • Rozvíjet rytmické a tonální cítění (příprava na školu a případně další nauky Rozvíjet vztah k hudbě prostřednictvím hudebního, pohybového a tanečního projevu dětí

 • Rozvíjet pozitivní vztah ke kultuře a umění


Jak to uděláme:

 • Výuka bude formou hudebních, pohybových a tanečních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu a pohybové schopnosti

 • Využita budou rytmická říkadla, tanec, pohybové hry doprovázené zpěvem, hudebními nástroji či reprodukovanou hudbou.

 • Zpěv písní bude doprovázen hudebními nástroji (piano, akordeón, kytara, zvonkohra, Orffovy nástroje)

 • Využity budou různé druhy chůze, hra na tělo, taneční prostředky (taneční kroky, postavení tanečníků, držení, prostorové řešení, točení)

 • Využity budou dětská říkadla, umělé i lidové písně

 • Poslechneme si hudební nahrávky

 • Využijeme relaxační cvičení, hudebně – pohybové hry, tanec


Co se naučíme:

 • Ovládat dech, tempo hlasového projevu, intonovat, správně vyslovovat

 • Koordinovat pohybovou lokomoci, sladit pohyb s hudbou

 • Zvládnout zacházet s hudebními nástroji

 • Zvládnout zpaměti reprodukovat krátké texty (říkanky, písničky)

Co nás čeká:

 • Seznámení s lidovou písní a její pěvecká interpretace

 • Hra na Orffovy nástroje a předměty denní potřeby

 • Hra na tělo a rytmika

 • Seznámení s umělou písní a její interpretace

 • Pohybová improvizace na reprodukovanou hudbu

 • Základy společenského tance – „Cha-cha“ (česky ča-ča)
Doplňková aktivita


,,Canisterapie s pejskem Sárou“

Jelikož je pes lékařem lidské duše a pozitivně působí na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka, bude u nás v MŠ probíhat 1x měsíčně Canisterapie s pejskem Sárou. Pejsek Sára se stane nejenom přítelem, ale i zdrojem nových podnětů a zpestření života našich dětí. Návštěvu pejska Sáry zajišťuje vedoucí učitelka Mgr. Jana Hnojská. Canisterapie má vliv na psychomotorický vývoj dětí.

Co je cílem:

 • Motivace k rozvoji jemné a hrubé motoriky (házení míčku, hlazení, napodobování činnosti psa, lezení po čtyřech, připnutí vodítka, samostatné vedení pejska…).

 • Podpora spontánního projevu.

 • Seznámení se psím životem (jak a čím pejsky krmit, jak se k nim chovat, aby nám neublížili a také to, co dělat, když se za námi rozběhne cizí pejsek).

Jak to uděláme:

Děti budou s pejskem Sárou provádět spoustu činností – drbání, česání, aportování, poznávání částí těla, zadávání jednoduchých povelů, schovávání různých předmětů a pamlsků.

Děti budou mít možnost zhlédnout, co všechno pejsek dokáže.

Program bude probíhat v dopoledních hodinách v prostorách MŠ, nebo na školní zahradě.
Nadstandardní aktivita


Plavecký výcvik ,,Plaváček“Plavecký výcvik má 5 – 10 lekci. K dispozici budou mít děti vlastní šatničku se sprchou a toaletou. Při výcviku budou využívat plavecké pomůcky a hračky. Veškerá výuka bude probíhat pod dohledem 2 zkušených plavčic a pedagogického dozoru z MŠ.Výuka bude pobíhat hravou formou.Pomůcky: Plavecké desky, pontony, vodní nudle z pěnového materiálu, plavecké pásy, vodolepky, skluzavka aj.

Kurz je zakončen diplomem.

Cíl: 

 • základy předplavecké výchovy

 • správné dýchání

 • otužování dětí

 • odbourávání strachu z vody

 • hry s vodou

 • využití různých pomůcek

 • soustředěníNadstandardní aktivita


Keramika


Keramika bude probíhat v DDM v Klatovech pod vedením paní J. Javorské.

Budeme pracovat s hlínou. Děti se naučí mnoha dovednostem od přípravy hlíny, modelování z válečků, plátování, práci se špachtlemi, přes reliéf až k prostorovému objektu a finálnímu dekorování výrobků. Naučí se glazovat.

Cíl:

 • seznámení s jiným prostředím

 • prvky arteterapie

 • rozvoj přirozené kreativity

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • vztah k pracovní činnosti

 • dokončení práce a následný úklid

 • práce s hlínou, malování na hedvábí, výroba gelových svíček, práce s tiskařskými barvamiNadstandardní aktivita


Solná jeskyně


Solná jeskyně v Klatovech je relaxačně - ozdravné zařízení nahrazující pobyt u moře, sloužící k relaxaci a regeneraci. Děti mají možnost pobývat v prostředí, které je bohaté na minerály a stopové prvky, které jsou potřebné pro posílení zdraví organismu.

Cíl:

 • seznámení s prostředím Solné jeskyně

 • posilování imunity

 • relaxace

 • poslech pohádky

 • kreativní hry se solíProjekty


PROJEKT ,,Babička a dědeček do školky“


Tento projekt, spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory.

Dohled nad projektem bude vykonávat paní učitelka Miroslava Holá, která bude pravidelně na nástěnce v MŠ a web stránkách MŠ, informovat rodiče o průběhu projektu Babička a dědeček do školky. Rovněž vždy zavěsí zprávu o čtení seniorů a několik fotografií na web Celé Česko čte dětem do rubliky ,,Vaše akce“.

Cílem tohoto projektu - je umožnit setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílit mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot pravidelnými činnostmi. V rámci projektu se snažíme zavést tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin, čímž pomáháme dětem ve čtenářské a jazykové pregramotnosti. Snahou je obohatit děti, které vyrůstají v jazykově chudém prostředí a mají menší kontakt s živým slovem, který vytlačila televize.  

Pravidla projektu

 • čtení seniorů probíhá v dopoledních hodinách

 • senioři dochází do mateřské školy pravidelně, minimálně 5 po sobě jdoucích dní v týdnu (senioři se mohou střídat)

 • čtvrtletně návštěva seniorů v MŠ v 5 denní návaznosti

 • senioři čtou v pohádkovém kostýmu nebo v převleku

 • kromě čtení si s dětmi vyprávějí, vzájemně komunikují, kreslí, či malují

 • na závěr každé návštěvy rozdají dětem pohádku natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do pohádkového sešitu a doma jim ji přečtou rodiče za domácí úkol ještě jednou

 • další den se dětí ptají, o čem byla ,,domácí pohádka“

Co to znamená pro děti

 • po každé návštěvě seniora nalepí do pohádkového sešitu pohádku na domácí čtení s rodiči

 • každý den nosí domů pohádkový sešit s pohádkami na domácí čtení

 • dostávají odměny ve formě malých nálepek (nebo jiné) za správně zodpovězené otázky, které se týkají domácí pohádky

 • do pohádkových sešitů si lepí pohádky na domácí čtení, případně obrázky k pohádce, nálepky za odměnu

Co to znamená pro rodiče

 • každý den přečtou dětem krátkou pohádku, kterou doneslo dítě v pohádkovém sešituMANUÁL PROJEKTU „BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY“Co přináší pravidelné předčítání: • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte

 • vytváří pevné pouto mezi předčítajícím a dítětem

 • podporuje psychický rozvoj dítěte

 • posiluje jeho sebevědomí

 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování

 • formuje čtecí a písemné návyky

 • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému

 • rozvíjí představivost

 • zlepšuje soustředění

 • trénuje paměť

 • přináší všeobecné znalosti

 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole

 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla

 • je výbornou zábavou

 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači

 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů

 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury

 • je prevencí patologických jevů

 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život

 • zvyšuje čtenářskou pregramotnost dítěte 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist