Co nabízíme

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY:

 • Adaptační program ,,Jdeme poprvé do školky“
 • Projekt ,,Babička a dědeček do školky“
 • Projekt ,,Putování medvídka Míši“
 • Minimální preventivní program MŠ

DOPLŇKOVÉ A NADSTANDARDNÍ AKTIVITY:

 • Předškoláček - ,,Šikula“
 • Aktivita Elkonin - ,,Rozvoj jazykových schopností“
 • Dopravní aktivita - ,,Malý motorista“
 • Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata“
 • Canisterapie s pejskem ,,Sárou“
 • Plavecký výcvik
 • Keramika
 • Solná jeskyně


Adaptační program MŠ

„JDEME POPRVÉ DO ŠKOLKY“

Adaptační program probíhá všemi činnostmi během celého dne. Každé dítě má jinou schopnost se adaptovat, proto není tento proces časově ohraničen, ani rozpracován. Záleží na každém dítěti. Adaptaci je věnován zejména první integrovaný blok třídních vzdělávacích programů.Cílová skupina:

 • nově nastupující děti
 • rodiče

Dlouhodobé cíle:

 • postupné začlenění nových dětí do kolektivu
 • sbližování se s novými kamarády
 • seznámení se s novým prostředím a režimem dne
 • postupné vyjadřování svých potřeb a názorů
 • rozvíjení schopnosti sebeovládání
 • seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému
 • posilování prosociálního chování

Záměr:

 • vytvoření co nejlepších podmínek pro adaptaci dětí v MŠ 

Prostředky:

 • přivítání, rozloučení
 • volná hra
 • režimové momenty - kde co máme /v šatně, umývárna, ve třídě, na chodbě/
 • důslednost učitelek v požadavcích
 • úklidové činnosti
 • rozhovory s rodiči
Na začátku školního roku pořádáme schůzky s rodiči s cílem prvotního kontaktu rodičů + učitelek, představení vzdělávacích cílů v rámci třídních vzdělávacích programů, organizačních opatření, režimu dne, plánovaných akcí, nabídky spolupráce s rodiči, nastavení funkčního komunikačního a informačního systému apod.
Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle v několika týdnech, dle individuálních potřeb dítěte (zohledňuje se věk dítěte, sociální vyzrálost dítěte, schopnost adaptace). Vše probíhá formou konzultací učitelky s rodičem (zákonným zástupcem dítěte).
Adaptaci není dobré uspěchat. Dopřejte svým dětem dostatečný čas na zvykání ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí částečně přizpůsobit daleko většímu množství lidí, než je rodina, ve které se doposud pohybovaly.

PRŮBĚH ADAPTACE
Dítě přichází do školky s rodiči, zákonným zástupcem, seznámí se s třídou, paní učitelkou. Dítěti se doba pobytu ve školce prodlužuje (dle individuálních potřeb a po konzultaci s třídní učitelkou), pobyt je zpočátku zakončen obědem. Zohledňuje se průběh adaptace, pokud dítě novou situaci zvládá bez větších obtíží, zůstává ve školce do odpoledních hodin.


Projekt "Babička a dědeček do školky"

Jedná se o celoroční projekt v rámci čtenářské pregramotnosti, která je v naší MŠ prioritou.

Cílová skupina:

 • děti ve věku 3 - 7 let
 • senioři
Dlouhodobé cíle:

 • Pomoci seniorům vyplnit volný čas.
 • Posílení sebedůvěry a motivace seniorů a dětí.
 • Pomoc dětem a seniorům ve vybudování vlastních schopností spolupracovat, získání smyslu pro povinnost, schopnosti jednání a komunikace.
Záměr:

 • Integrace a spolupráce různých věkových kategorií – děti z MŠ a seniorů za účelem navázání nových sociálních vazeb, podpory sociálního cítění, spolupráce.
 • Vytvoření co nejlepších podmínek pro socializaci dětí a seniorů, kteří se zúčastní projektu prostřednictvím vzájemných setkávání v MŠ, za účelem učení se vzájemné tolerance a pomoci, předávání zkušeností a vzájemného naslouchání.
Cílem tohoto projektu - je umožnit setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílit mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot pravidelnými činnostmi. V rámci projektu se snažíme zavést tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin, čímž pomáháme dětem ve čtenářské a jazykové pregramotnosti. Snahou je obohatit děti, které vyrůstají v jazykově chudém prostředí a mají menší kontakt s živým slovem, který vytlačila televize. 

Pravidla projektu

 • čtení seniorů probíhá v dopoledních hodinách
 • senioři čtou v pohádkovém kostýmu nebo v převleku
 • kromě čtení si s dětmi vyprávějí, vzájemně komunikují, kreslí
 • na závěr každé návštěvy rozdají dětem pohádku natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do pohádkového sešitu – čtenářského deníku a doma jim ji přečtou rodiče za domácí úkol ještě jednou
Co přináší pravidelné předčítání:

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • vytváří pevné pouto mezi předčítajícím a dítětem
 • podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému
 • rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění
 • trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
 • zvyšuje čtenářskou pregramotnost dítěte
Výstupem projektu je vytvoření vlastního čtenářského deníku.
Projekt "Putování medvídka Míši"

Jedná se o celoroční projekt v rámci čtenářské pregramotnosti, která je v naší MŠ prioritou. Tento projekt je zaměřen na spolupráci MŠ, dětí a rodičů.


Cílová skupina:

 • děti ve věku 3 - 7 let
 • rodiče
Dlouhodobé cíle:

 • Pomoci rodičům lépe spolupracovat s dětmi, vyplnit volný čas a posílenívztahů
 • Pomoc dětem a rodičům vybudování pozitivního vztahu ke knize, získánísmyslu pro povinnost, schopnosti jednání a komunikace.
Záměr:

 • Integrace a spolupráce různých věkových kategorií – děti z MŠ a rodiče – zaúčelem upevnění sociálních vazeb.
 • Vytvoření co nejlepších podmínek pro spolupráci dětí a rodičů, kteří sezúčastní projektu: ,,Putování medvídka Míši“.
Cílem tohoto projektu je prohloubení spolupráce rodičů a dětí, získání vztahu k pravidelnému předčítání dětem a vypěstování zájmu dětí o knihu.

Pravidla projektu: Každý víkend si jedno z dětí odnese plyšového medvídka Míšu domů. Tam bude mít každé z dětí možnost prožít s medvídkem volné dny a společně s rodiči pak zapsat do knihy, co všechno medvídek Míša u nich zažil. Zážitky v knize budou doplňovány kresbou dětí, fotografiemi i pohledy z výletů.
V MŠ bude následně zapsaný příběh předčítán dětem a tím vznikne prostor pro posilování prosociálního chování v dětské skupině, rozvoj řečových schopností dětí, jazykových dovedností, výslovnosti, mluvního projevu. Při práci budeme využívat interaktivní tabuli a zaměřovat se rovněž budeme / v rámci čtenářské pregramotnosti/ na – předvídání, kladení otázek, vizualizaci atd.

Výstupem projektu je vytvoření vlastní knihy - včetně fotografií, co Medvídek Míša u dětí prožil.Předškoláček "Šikula"

Příprava dětí na školu probíhá pravidelně během celého týdne v dopoledních hodinách - v rámci řízených činností, pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupinách. Rovněž pracujeme s dětmi individuálně, podle náročnosti zadaných úkolů a potřeb dětí. Pro přípravu dětí na školu máme v naší MŠ školácký koutek.


Cílová skupina:

 • děti předškolního věku
 • děti s odkladem školní docházky
Dlouhodobé cíle:

 • intenzivní příprava a komplexní rozvoj všech klíčových kompetencípotřebných pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol
 • rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči, kteří budou dohlížet naúkoly na doma
 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka
Záměr:

 • spolupráce dětí, rodičů a MŠ
Využívat budeme: pracovní sešity, které byly zakoupeny všem předškolákům. Dále budeme čerpat úkoly a cvičení ke zdokonalování schopností a dovedností předškoláků z časopisu Předškolák, Předškoláček, Pastelka, Míša aj.. Dalším materiálem budou pro děti pracovní listy z knihy „Diagnostika dítěte předškolního věku“, Malovaná písanka „Učíme se s Koťaty“ a sešit Logopedie, který obsahuje listy pro nácvik výslovnosti. Využijeme při práci rovněž pracovní sešit s uvolňovacími cviky, kterými budeme podporovat grafomotorický vývoj. Jejich pomocí budeme s dětmi procvičovat jednotné psací prvky a spoje, uvolňovat kloub ramenní, loketní, zápěstní i prsty ruky. Při práci využijeme interaktivní tabuli a tablet  s programy pro předškolní děti na rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, na rozvoj zrakového a sluchového vnímání atd.
Elkonin - Rozvoj jazykových schopností

Příprava dětí na školu probíhá rovněž v této nadstandardní aktivitě 1x týdně, po dobu jedné hodiny. Jde o deset týdnů jdoucích po sobě, kdy úzce spolupracují děti, rodiče, učitelky a speciální pedagog.
Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Děti se neučí pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.


Cílová skupina:

 • děti předškolního věku
 • děti s odkladem školní docházky
 • rodiče
 • učitelky
 • speciální pedagog
Dlouhodobé cíle:

 • intenzivní příprava pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol
 • rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci mezi dětmi, rodiči učitelkami aspeciálním pedagogem
 • dohlížet na uložené úkoly v rámci hodiny
 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka
Záměr:

 • spolupráce dětí, rodičů, učitelek a speciálního pedagoga


Dopravní aktivita "Malý motorista"

Cílem dopravní výchovy v MŠ je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku. Rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích, tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu.

Tato aktivita bude probíhat pod vedením paní učitelky Bc. Venduly Jiřinové a AP Jaroslavy Rendlové – dopoledne. Je určena předškolákům z MŠ. Součástí aktivity je i zajímavá práce s výukovými listy a plnění společných úkolů na téma dopravy.

Cílová skupina:

 • děti předškolního věku
 • děti s odkladem školní docházky
Děti se naučí:

 • zajímavosti o dopravních prostředcích
 • rozpoznávat jejich typy a druhy
 • rozpoznávat základní dopravní značky
 • pracovat s výukovými listy
 • pracovat v kolektivu
Děti si vyzkouší:

 • roli chodce, cyklisty, spolujezdce v dopravním prostředku

Zaměření aktivity: Aktivity budou zaměřené zejména na témata z dopravní výchovy, ale i na procvičení základních barev, geometrických tvarů a pravolevé orientace.


Organizace aktivity: Třída, školní zahrada, dopravní hřiště, okolí MŠ

Metody a postupy při práci: Při této aktivitě bude využito situační, spontánní a sociální učení, řízená činnost a pohybová aktivita, experimentování a objevování.

Pomůcky: dětský semafor, reflexní vestičky, terče, knihy, dětské časopisy, pracovní sešity a omalovánky s tematikou dopravní výchovy, šablony dopravních prostředků
Hudebně pohybová aktivita "Pimprlata"

Celý rok nás bude inspirovat svět kolem nás. Výběr písní a hudebních skladeb bude volen tematicky. Tato aktivita bude probíhat pod vedením paní učitelky Bc. Marie Bohuslavové a AP Elišky Pláničkové – dopoledne.

Cílová skupina:

 • děti se zájmem o zpěv a hudebně pohybové aktivity ve věku 5-7 let
Co nabízíme:

 • prezentaci pro veřejnost (vystoupení na MěÚ k příležitosti vítání občánků, vystoupení v Domově pokojného stáří a Domově pro seniory, účast na pěvecké soutěži „My a příroda“)
 • radost ze zpívání a společného muzicírování (jako dobrý základ pro vztah k hudbě v pozdějším věku)
 • radost z pohybu a tance
 • možnost osvojení sólového i sborového zpěvu
 • seznámení s různými hudebními žánry
Co je cílem:

 • pomoci dětem postupně rozvíjet hudební sluch, slovní zásobu a pohybové dovednosti
 • učit děti vnímat rytmus, intonaci, dynamiku
 • seznámit děti s drobnými hudebními nástroji
 • zprostředkovat dětem při zpěvu a tanci hudební doprovod na klavír, akordeón, kytaru či hudební nahrávkou
 • rozvíjet dětský hlas, přechod z mluvní podoby do zpěvné
 • rozvíjet rytmické a tonální cítění (příprava na školu a případně další nauky – tempo, rytmus, dynamika)
 • rozvíjet vztah k hudbě prostřednictvím hudebního, pohybového a tanečního projevu dětí
 • rozvíjet pozitivní vztah ke kultuře a umění
Jak to uděláme:

 • výuka bude formou hudebních, pohybových a tanečních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu a pohybové schopnosti
 • využita budou rytmická říkadla, tanec, pohybové hry doprovázené zpěvem, hudebními nástroji či reprodukovanou hudbou.
 • zpěv písní bude doprovázen hudebními nástroji (piano, akordeón, kytara, zvonkohra, Orffovy nástroje)
 • využity budou různé druhy chůze, hra na tělo, taneční prostředky (taneční kroky, postavení tanečníků, držení, prostorové řešení, točení)
 • využity budou dětská říkadla, umělé i lidové písně
 • poslechneme si hudební nahrávky
 • využijeme relaxační cvičení, hudebně – pohybové hry, tanec
Co se naučíme:

 • ovládat dech, tempo hlasového projevu, intonovat, správně vyslovovat
 • koordinovat pohybovou lokomoci, sladit pohyb s hudbou
 • zvládnout zacházet s hudebními nástroji
 • zvládnout zpaměti reprodukovat krátké texty (říkanky, písničky)
Co nás čeká:

 • seznámení s lidovou písní a její pěvecká interpretace
 • hra na Orffovy nástroje a předměty denní potřeby
 • hra na tělo a rytmika
 • seznámení s umělou písní a její interpretace
 • pohybová improvizace na reprodukovanou hudbu
 • základy společenského tance – Mazurka, Cha-cha (česky ča-ča), Samba
První pololetí 2017/18:
 • Inspirace – zahrada, počasí, tradice a zvyky
Druhé pololetí roku:
 • Inspirace – daleká Amerika


"Canisterapie s pejskem Sárou"

Jelikož je pes lékařem lidské duše a pozitivně působí na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka, bude u nás v MŠ probíhat Canisterapie s pejskem Sárou. Pejsek Sára se stane nejenom přítelem, ale i zdrojem nových podnětů a zpestření života našich dětí. Canisterapie má vliv na psychomotorický vývoj dětí.

Cílová skupina:

 • děti ve věku 3 - 7 let
Co nabízí: Kontakt s živým zvířetem (cvičeným psem), emočně libé prožitky


Co je cílem:

 • Rozvíjet pohybové schopnosti (vedení psa, hra)
 • Rozvíjet city a volní vlastnosti (hlazení, mazlení, komunikace se psem)
 • Rozvíjet rozumové schopnosti (hra, obohacení slovní zásoby)
 • Podporovat pohodu a relaxaci (uvolnění)
 • Podporovat spontánnost projevu
 • Rozvíjet pozitivní vztah ke zvířatům
Jak to uděláme:

 • Děti budou mít možnost zhlédnout, co všechno pejsek dokáže
 • Fenka Sára spolu se svým pánem navštíví každou třídu zvlášť
 • S dětmi v každé třídě stráví přibližně 15 minut
 • Pokud to umožní počasí, děti se setkají se Sárou na zahradě
 • Děti budou s pejskem Sárou provádět spoustu činností – drbání, česání, aportování, poznávání částí těla, zadávání jednoduchých povelů, schovávání různých předmětů a pamlsků.


Plavecký výcvik "Delfínek"

Plavecký výcvik má 5 lekcí. K dispozici budou mít děti vlastní šatničku se sprchou a toaletou. Při výcviku budou využívat plavecké pomůcky a hračky. Veškerá výuka bude probíhat pod dohledem 2 zkušených plavčic a 2 učitelek z MŠ. Výuka bude pobíhat hravou formou.

Cílová skupina:

 • přihlášené děti ve věku 4-7 let
Co je cílem:

 • základy předplavecké výchovy
 • správné dýchání a otužování dětí
 • odbourávání strachu z vody
 • hry s vodou
 • využití různých pomůcek
 • soustředění

Pomůcky: Plavecké desky, pontony, vodní nudle z pěnového materiálu, plavecké pásy, vodolepky, skluzavka aj.
Keramika

Keramika bude probíhat v DDM v Klatovech pod vedením paní J. Javorské. Budeme pracovat s hlínou. Děti se naučí mnoha dovednostem od přípravy hlíny, modelování z válečků, plátování, práci se špachtlemi, přes reliéf až k prostorovému objektu a finálnímu dekorování výrobků. Naučí se glazovat. Aktivita proběhne ve dvou setkáních za pololetí.

Cílová skupina:

 • děti předškolního věku
 • děti s odkladem školní docházky
Co je cílem:

 • seznámení s jiným prostředím
 • prvky arteterapie
 • rozvoj přirozené kreativity
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • vztah k pracovní činnosti
 • dokončení práce a následný úklid
 • práce s hlínou, malování na hedvábí, výroba gelových svíček, práce s tiskařskými barvami


Solná jeskyně

Solná jeskyně v Klatovech je relaxačně - ozdravné zařízení nahrazující pobyt u moře, sloužící k relaxaci a regeneraci. Děti mají možnost pobývat v prostředí, které je bohaté na minerály a stopové prvky, které jsou potřebné pro posílení zdraví organismu.


Cílová skupina:

 • přihlášené děti ve věku 4 - 7 let
Co je cílem:

 • seznámení s prostředím Solné jeskyně
 • posilování imunity
 • relaxace, poslech pohádky
 • kreativní hry se solí

 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist