Školní vzdělávací program

,,POHÁDKOVÝ PROVÁZEK, PLNÝ HER A OTÁZEK“


Zaměřujeme se na práci s pohádkou, která pomáhá podporovat dětskou představivost, je dětem pomocníkem v jejich starostech a obohacuje děti znalostmi o sobě a také o světě. Prostřednictvím pohádek zprostředkováváme dětem setkání se základními skutečnostmi, že ve světě jsou neustále pospolu dobré a zlé síly. Pracujeme s pohádkami, které nám otevírají cestu k rozvoji čtenářské pregramotnosti. Zaměřujeme se na vytváření pozitivního vztahu dětí ke knihám a čtení. Do výchovně vzdělávací práce vkládáme čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení aj.

Motto mateřské školy:
,,Každý uzlík na provázku, odpoví nám na otázku"

Vize mateřské školy:
,,Chceme, aby do naší mateřské školy chodily děti rády a rodiče zde nechávali své děti s pocitem, že je o ně dobře postaráno a že jsou jejich děti spokojené. Snažíme se vždy naplňovat všech 5P. Porozumění, péči, partnerství, pohodu a prožitek. Chceme, aby se u nás děti cítily jako v pohádce." ,,Chceme dětem usnadnit vstup do základní školy, proto je naší snahou poskytovat jim podnětné prostředí, ve kterém by mohly rozvíjet všechny potřebné oblasti a nabrat tak dobré předpoklady k bezproblémovému budoucímu čtení ve škole".

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
- Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti dítěte v oblasti hrubé i jemné motoriky s ohledem na jeho věk a možnosti, podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí.

- Podporovat rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností dítěte, poskytovat dostatek příležitostí k řečovým projevům a dávat dětem dobrý jazykový vzor. Vzdělávat děti přirozenou cestou, rozvíjet poznatky a dovednosti předcházející čtení, psaní a počítání.

- Posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se všechny děti cítily šťastně a spokojeně, aby mateřskou školu vnímaly jako bezpečné místo vstřícnosti, tolerance, setkávání, kooperace a komunikace s vrstevníky.

- Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte. Učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty, respektovat multikulturní společnosti.

- Učit děti vnímat svět kolem sebe, vytvořit základy pro odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí, vést děti ke zdravému životnímu stylu.


Formy vzdělávání:
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti. Vycházíme z dětské volby, potřeby objevovat a experimentovat. Mateřská škola uplatňuje individuální, skupinovou i hromadnou formu vzdělávání, uplatňuje inkluzivní přístup ve vzdělávání.

Metody vzdělávání:
Klademe velký důraz na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Vzdělávacím programem snažíme najít a vyzdvihnout silné stránky dítěte a posílit či rozvinout slabší stránky. Snahou je respektovat individuální potřeby dětí. Využívat především herních forem a metod práce jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení. Preferencí je učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků. Všechny aktivity jsou spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.


Integrované bloky:

1. Popletený uzlík

V tomto prvním integrovaném bloku se zaměříme na adaptaci nově nastupujících dětí. Respektování a individualita dítěte je pro tento integrovaný blok prioritou. Rozmotáním uzlíku poznáme vše, co je pro dítě s příchodem do mateřské školy nové. Tím podpoříme seznámení dětí s vrstevníky a prostorem mateřské školy. Citlivě pomůžeme dítěti odloučit se od rodiny a stesk po rodičích překonáme hrou. Společné činnosti budou zaměřené především na vytvoření pravidel vzájemného soužití, vzájemného poznávání se, komunikaci s dospělými a vrstevníky. Osvojíme si základní samoobslužné dovedností a hygienu. Poznáme jména kamarádů, svoji značku i značku kamaráda. Zapamatujeme si své místo ve třídě i v šatně. Naučíme se vše, co je potřeba k tomu, aby uzlík nebyl popletený.

2. Barevný uzlík

Spolu s barevným uzlíkem rozmotáme každou otázku týkající se období nekonečné rozmanitosti a užijeme si činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím. Budeme pozorovat všechny znaky podzimního času - opadávání listnatých stromů, měnící se barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, ptáky odlétající do teplých krajů, sklizeň všeho, co příroda přinese. Budeme se učit vnímat všemi smysly a vytvářet si kladný vztah k okolnímu světu. Zaměříme se na práci přírodninami. Budeme poznávat změny počasí, pohovoříme o významu ovoce a zeleniny. S tím vším souvisí i zdravé stravování a význam vitamínů pro naše tělo. I nadále budeme pokračovat v adaptačním procesu později nastupujících dětí, upevníme pravidla soužití a spoluvytvoříme pozitivní klima MŠ. Během Vánočního období posílíme rozvoj mezilidských vztahů, seznámíme se s předvánočními a vánočními zvyky a tradicemi. Pro rodiče připravíme Vánoční dílnu.

3. Kouzelný uzlík

v tomto integrovaném bloku nás provede pohádkovým časem zimního období, plným sněhu, mrazivého počasí, zimních radovánek, sněhuláků, Eskymáků, ale také ptáčků a zvířátek. Zařadíme rovněž témata zimního oblečení a zimních sportů. Společně si prožijeme období masopustu a starší děti se budou připravovat na roli budoucího školáka. Zkrátka prožijeme vše tak, aby se zima stala pro nás kouzelným obdobím!

4. Zvědavý uzlík

Kdo je zvědavý, hodně se dozví, neboli dívat se a ptát se, znamená více vědět. Se zvědavým uzlíkem se budeme učit vnímat přírodu všemi smysly a získávat poznatky o vzniku nového života. Společně rozmotáme všechny otázky týkající se probouzející se přírody po zdánlivém zimním odpočinku. Zaměříme se na charakteristiku jarního počasí, klíčení semen, rašení listů, rozkvétání květin, příletu ptáků, starosti zvířátek a jejich mláďat. Pohovoříme o ptáčcích a jejich návratu z teplých krajů. Zaposloucháme se do zvuků v přírodě, zahrajeme si na badatele a ochranáře, všimneme si změn počasí. Tento integrovaný blok přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci Dne Země se zaměříme na ochranu životního prostředí, ve kterém žijeme - recyklace, třídění odpadu, čištění okolí. Společně oslavíme svátky jara - Velikonoce a seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Oslavíme svátek matek.

5.Toulavý uzlík

Kam nás zavede toulavý uzlík v tomto integrovaném bloku? Zavede nás k uvědomění si své sounáležitosti s okolním světem, naučí nás chránit životní prostředí a vytvářet pozitivní vztah k místu a městu, kde žijeme. Na základě vlastních prožitků se zatouláme s uzlíkem do rodiny a poznáme vývoj člověka od narození do stáří. Poznáme vztahy v rodině, upřesníme si roli otce, matky, prarodičů  i ostatních příbuzných. Kdo se chce toulat, musí být v kondici, a proto se zaměříme rovněž na rozvoj sportovních aktivit, tělesnou zdatnost, zdravou soutěživost a hravost. Nezapomeneme na bezpečné chování jako prevenci před úrazy. Do bloku zařadíme hry s dopravní tématikou, seznámíme se s dopravními prostředky a bezpečným chováním chodců. Společně s uzlíkem si rozšíříme poznatky o své zemi a existenci jiných zemí, národů a kultur. Oslavíme Den dětí a užijeme si společného výletu. Jelikož každá cesta někam vede, rozloučíme se s předškoláky, kteří odejdou do školy a my ostatní zatím jen na prázdniny.

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist