Školní vzdělávací program


KOUZELNÝ KOŠÍČEK PLNÝ POHÁDKOVÝCH KLUBÍČEK“

Proč ,,Klubíčko“?

Stejně jako navíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plné klubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti, dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tyto zkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.

K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, Kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalita

Filozofie školy

,,Navinuji klubko nití, klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí, všechno je tu pro ně k mání.

Můžeme jim závidět, vždyť poznají celý svět.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu, kde budou děti získávat úctu k sobě, druhým i k přírodě. Zaměřujeme se na práci s pohádkou, která pomáhá podporovat dětskou představivost, je dětem pomocníkem v jejich starostech a obohacuje děti znalostmi o sobě a také o světě. Prostřednictvím pohádek zprostředkováváme dětem setkání se základními skutečnostmi, že ve světě jsou neustále pospolu dobré a zlé síly. Pracujeme jak s pohádkami literárními, které nám otevírají cestu k rozvoji čtenářské pregramotnosti a dramatizaci, ale i o pohádky hudební - operky. Jejich prostřednictvím prohlubujeme v dětech zájem o hudbu, pohyb a tanec. Jsme MŠ, která je zapojená do projektu - Celé Česko čte dětem a rovněž MŠ, která se stala Centrem kolegiální podpory v rozvoji čtenářské pregramotnosti. Zaměřujeme se tedy rovněž na vytváření pozitivního vztahu dětí ke knihám a čtení. Do výchovně vzdělávací práce vkládáme například čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení, různé typy her (pohybové, námětové hry). Snažíme se o specifické vyučovací formy (např. komunitní kruh).


Cíle a záměry školy

Naším záměrem je, aby do naší MŠ chodily děti rády a rodiče zde nechávali své děti s pocitem, že je o ně dobře postaráno a že jsou jejich děti spokojené.
Snažíme se vždy naplňovat všech 5P. Porozumění, péči, partnerství, pohodu a prožitek. Chceme, aby se u nás děti cítily jako v pohádce.


Metody a formy vzdělávání

Vycházejí z:

 • dětské volby, zvídavosti, potřeby objevovat, experimentovat

 • přirozených dětských činností, odpovídající vyspělosti dítěte předškolního věku


 • vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, využíváme přirozených situací

 • využíváme prožitkového, kooperativního a situačního učení, zpravidla při skupinové a individuální činnosti

 • využíváme komunitní a diskuzní kruh, spontánní hru, vlastní aktivitu, společná setkání, pozorování, experimentování, spontánní sociální učení – na principu přirozené nápodoby

 • využíváme tvořivé, námětové, pohybové hry, didakticky zacílené činnosti, aktivity spontánní i řízené – vzájemně provázané a vyvážené, relaxační a odpočinkové činnosti, samotný projev a dostatek pohybu

Při realizaci preferujeme činnosti:

 • volnou hru, spontánní činnosti

 • smyslové hry, námětové hry

 • manipulační činnosti

 • experimentování

 • psychomotorické cvičení

 • práci s encyklopediemi a knihou

 • tvořivou práci s přírodnin a odpadovým i jiným materiálem

 • pohybové činnosti a hry, hry procvičující orientaci v prostoru, vycházky

 • verbální i neverbální komunikaci

 • konstruktivní činnosti, artikulační, řečové, sluchové hry

 • realizaci společných zábav a slavností

 • diskuze, rozhovory

 • hudební, pohybové, výtvarné činnosti, dramatické činnosti

 • četbu, poslech pohádek a příběhů

 • divadlo, koncerty, výstavy

 • činnosti relaxační a odpočinkové

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkají, dále záměry, cíle jednotlivého bloku, činnostní nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Jejich společným cílem je:

 • naplňovat rámcové cíle RVP pro PV

aby se dítě něčemu naučilo

aby mělo prostor pro samostatnost

aby se setkalo s nějakou lidskou hodnotou

 • naplňovat dílčí cíle z jednotlivých oblastí RVP pro PV

dítě a jeho tělo

dítě a jeho psychika

dítě a ten druhý

dítě a společnost

dítě a svět

 • tím pokládat základy klíčových kompetencí pro další osobnostní rozvoj dítěte

kompetence k učení

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní

kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

Integrované bloky:
1. Zamotané klubíčko
2. Barevné klubíčko
3. Kouzelné klubíčko
4. Zvědavé klubíčko
5. Toulavé klubíčko

Charakteristiky integrovaných bloků
1. Zamotané klubíčko

První integrovaný blok bychom mohli charakterizovat především jako další krok socializace dítěte v předškolním věku. U těch nejmenších, kteří jsou nově přijati k předškolnímu vzdělávání, je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře. Naší snahou je maximálně respektovat individualitu dítěte a napomoci v poznání všeho nového, s čím se dítě v MŠ setká, tedy vlastní prostředí školy, třídy, školní zahrady, dále pak s novými kamarády, učitelkami i provozním personálem. Naší prioritou bude vytvořit takové podmínky, které napomohou k tomu, aby zde děti získaly své místo, cítily se jistě a bezpečně. Adaptační období v mateřské škole je velmi důležité zejména pro nově příchozí děti.  Budeme podporovat postupné seznamování dětí s novým prostředím a zvykání na režim ve třídě za aktivní spolupráce s rodiči, abychom dětem co nejlépe usnadnily  okolnosti odloučení od rodiny. Při jejich prvních krůčcích školko-světem jim také aktivně pomohou starší děti, které již MŠ navštěvují. Prostřednictvím různých her a společných činností se budeme vzájemně poznávat, vytvoříme si pravidla vzájemného soužití a budeme rozvíjet základy samoobslužných dovedností a hygieny.

2. Barevné klubíčko

Integrovaný blok Barevné klubíčko nás zavede do období nekonečné rozmanitostí a přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím. Budeme pozorovat všechny znaky podzimního času – opadávání listnatých stromů, měnící se barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, ptáky odlétajících do teplých krajů, sklizeň všeho, co příroda přinesla. Budeme pracovat s přírodninami, přichytáme podzimní slavnost. Budeme poznávat změny počasí, zaměříme se na význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví a budeme se je učit rozpoznávat. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Budeme upevňovat pravidla soužití ve skupině na základě aktivní účasti dětí.

3. Kouzelné klubíčko

Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, seznámení se s předvánočními a vánočními zvyky a tradicemi.  S kouzelným klubíčkem si užijeme přípravu oslav Vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči prožijeme adventní čas při vánoční besídce a výrobě dárků na vánoční dílně. Nebude chybět ani rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ. Klubíčko nás provede kouzelně pohádkovým časem zimního období, plným sněhu, mrazivého počasí, zimních radovánek, sněhuláků, eskymáků, ale také vhodného oblečení před zimou a ptáčků a zvířátek, co mají zimní kabátek. Společně si prožijeme období masopustu a starší děti se budou připravovat na roli budoucího školáka. V rámci zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhne týden čtení. Ten nabídne mnoho nevšedních aktivit jako je například čtení pohádek z řad babiček, dědečků apod. Po ukončení projektu budeme i nadále věnovat pozornost aktivitám podporující předčtenářskou gramotnost.

4. Zvědavé klubíčko

Kdo je zvědavý, hodně se dozví, neboli dívat se a ptát se, znamená více vědět. Se zvědavým klubíčkem se budeme učit vnímat přírodu všemi smysly a získávat poznatky o vzniku nového života. Budeme pozorovat probouzející se přírodu po zdánlivém zimním odpočinku. Zaměříme se na charakteristiku jarního počasí, květiny, zvířata a jejich mláďata. Zaposloucháme se do zvuků v přírodě, zahrajeme si hry na badatele a ochranáře, všimneme si změn počasí. Tento integrovaný blok přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). Společně oslavíme svátky jara, seznámíme se s tradicemi Velikonoc. Oslavíme svátek matek.  

5. Toulavé klubíčko

Společně s toulavým klubíčkem povedeme děti k uvědomění si své sounáležitosti s okolním světem a ochraně zdravého životního prostředí. Budeme si vytvářet vztah k místu a městu, kde žijeme. Na základě vlastních prožitků poznáme vztahy v rodině. Roli otce, matky, prarodičů i ostatních příbuzných. Společně si uvědomíme proměnu člověka od narození až po stáří. Kdo se chce toulat, musí být v kondici, a proto se zaměříme na rozvoj sportovních aktivit, tělesnou zdatnost, zdravou soutěživost a hravost, nezapomeneme na bezpečné chování jako prevenci před úrazy. Do bloku zařadíme hry s dopravní tématikou, seznámíme se s dopravními prostředky a bezpečným chování m chodců. Děti si rozšíří poznatky o své zemi a existenci jiných zemí, národů a kultur. Oslavíme Den dětí, užijeme si společného výletu. Radostně prožijeme konec školního roku. Každá cesta někam vede a tak se rozloučíme s kamarády, kteří odejdou do školy a my ostatní zatím jen na prázdniny. 


 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist