Školní vzdělávací program


KOUZELNÝ KOŠÍČEK PLNÝ POHÁDKOVÝCH KLUBÍČEK“

Proč ,,Klubíčko“?

Stejně jakonavíjíme nitku, abychom z ní vytvořili pevné, dokonale plnéklubíčko, tak i naší snahou je navíjet a obohacovat schopnosti,dovednosti a poznatky dítěte, aby bylo schopno uplatnit tytozkušenosti v životě nejen ve prospěch rodiny, ale celé společnosti.

K - kamarádi, kroužky, koutky, kouzla, krása, karneval, Kašpárek
L - láska, laskavost, lidskost, legrace, literatura, logika
U - usmívání, upřímnost, usmíření, uplatnění, um, uctivost, učení, umění
B - bezpečí, bádání, barevnost, besídka, bystrost
Í - idea, iniciativa, ideál, individualita, integrace, intenzita
Č - čistota, čestnost, četba, čtveráctví, činorodost, činnost
K - kreativita, komunikace, konkrétnost, kvalita, komplexnost
O - obrázky, otázky, odpovědi, oslavy, objevy, optimismus, originalita

Filozofie školy

,,Navinuji klubko nití, klubko pohádek a přání,
za šňůrku se děti chytí, všechno je tu pro ně k mání.

Můžeme jim závidět, vždyť poznají celý svět.“

Filozofií našíškoly je vytvořit mateřskou školu rodinného typu, kde budou děti získávat úctu k sobě, druhým i k přírodě. Zaměřujeme se na práci s pohádkou, která pomáhá podporovat dětskoupředstavivost, je dětem pomocníkem v jejich starostech aobohacuje děti znalostmi o sobě a také o světě. Prostřednictvímpohádek zprostředkováváme dětem setkání se základnímiskutečnostmi, že ve světě jsou neustále pospolu dobré a zlésíly. Pracujeme jak s pohádkami literárními, které námotevírají cestu k rozvoji čtenářské pregramotnosti adramatizaci, ale i o pohádky hudební - operky. Jejichprostřednictvím prohlubujeme v dětech zájem o hudbu, pohyb atanec. Jsme MŠ, která je zapojená do projektu - Celé Česko čtedětem a rovněž MŠ, která se stala Centrem kolegiální podpory vrozvoji čtenářské pregramotnosti. Zaměřujeme se tedy rovněžna vytváření pozitivního vztahu dětí ke knihám a čtení. Dovýchovně vzdělávací práce vkládáme například čtení spředvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci sobrázky, malované čtení, různé typy her (pohybové, námětovéhry). Snažíme se o specifické vyučovací formy (např. komunitní kruh).


Cíle a záměry školy

Naším záměremje, aby do naší MŠ chodily děti rády a rodiče zde nechávalisvé děti s pocitem, že je o ně dobře postaráno a že jsou jejich děti spokojené.
Snažíme se vždy naplňovat všech 5P.Porozumění, péči, partnerství, pohodu a prožitek. Chceme, aby se u nás děti cítily jako v pohádce.


Metody a formy vzdělávání

Vycházejí z:

 • dětské volby, zvídavosti, potřeby objevovat, experimentovat

 • přirozených dětských činností, odpovídající vyspělosti dítěte předškolního věku


 • vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, využíváme přirozených situací

 • využíváme prožitkového, kooperativního a situačního učení, zpravidla při skupinové a individuální činnosti

 • využíváme komunitní a diskuzní kruh, spontánní hru, vlastní aktivitu, společná setkání, pozorování, experimentování, spontánní sociální učení – na principu přirozené nápodoby

 • využíváme tvořivé, námětové, pohybové hry, didakticky zacílené činnosti, aktivity spontánní i řízené – vzájemně provázané a vyvážené, relaxační a odpočinkové činnosti, samotný projev a dostatek pohybu

Při realizaci preferujeme činnosti:

 • volnou hru, spontánní činnosti

 • smyslové hry, námětové hry

 • manipulační činnosti

 • experimentování

 • psychomotorické cvičení

 • práci s encyklopediemi a knihou

 • tvořivou práci s přírodnin a odpadovým i jiným materiálem

 • pohybové činnosti a hry, hry procvičující orientaci v prostoru, vycházky

 • verbální i neverbální komunikaci

 • konstruktivní činnosti, artikulační, řečové, sluchové hry

 • realizaci společných zábav a slavností

 • diskuze, rozhovory

 • hudební, pohybové, výtvarné činnosti, dramatické činnosti

 • četbu, poslech pohádek a příběhů

 • divadlo, koncerty, výstavy

 • činnosti relaxační a odpočinkové

Vzdělávací obsah

Vzdělávacíobsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které vymezujícharakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se dětisetkají, dále záměry, cíle jednotlivého bloku, činnostnínabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Jejich společným cílem je:

 • naplňovat rámcové cíle RVP pro PV

aby se dítě něčemu naučilo

aby mělo prostor pro samostatnost

aby se setkalo s nějakou lidskou hodnotou

 • naplňovat dílčí cíle z jednotlivých oblastí RVP pro PV

dítě a jeho tělo

dítě a jeho psychika

dítě a ten druhý

dítě a společnost

dítě a svět

 • tím pokládat základy klíčových kompetencí pro další osobnostní rozvoj dítěte

kompetence k učení

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní

kompetence sociálnía personální kompetence činnostní a občanské

Integrované bloky :
1. Zamotané klubíčko
2. Barevné klubíčko
3. Kouzelné klubíčko
4. Zvědavé klubíčko
5. Toulavé klubíčko

Charakteristiky integrovaných bloků
1. Zamotané klubíčko

Prvníintegrovaný blok bychom mohli charakterizovat především jakodalší krok socializace dítěte v předškolním věku. U těchnejmenších, kteří jsou nově přijati k předškolnímuvzdělávání, je to otázka adaptačního procesu v ryzeindividuální míře. Naší snahou je maximálně respektovatindividualitu dítěte a napomoci v poznání všeho nového, s čímse dítě v MŠ setká, tedy vlastní prostředí školy, třídy,školní zahrady, dále pak s novými kamarády, učitelkami iprovozním personálem. Naší prioritou bude vytvořit takovépodmínky, které napomohou k tomu, aby zde děti získaly své místo, cítily se jistě a bezpečně. Adaptační období v mateřské škole   jevelmi důležité zejména pro nově příchozí děti.  Budemepodporovat postupné seznamování dětí s novým prostředím azvykání na režim ve třídě za aktivní spolupráce s rodiči,abychom dětem co nejlépe usnadnily  okolnosti odloučení odrodiny. Při jejich prvních krůčcích školko-světem jim takéaktivně pomohou starší děti, které již MŠnavštěvují. Prostřednictvím různých her a společnýchčinností se budeme vzájemně poznávat, vytvořímesi pravidla vzájemného soužití a budeme rozvíjet základy samoobslužných dovedností a hygieny.

2. Barevné klubíčko

Integrovanýblok Barevné klubíčko nás zavede do období nekonečnérozmanitostí a přinese činnosti související s podzimem,přírodou, pohybem a zdravím. Budeme pozorovat všechny znakypodzimního času – opadávání listnatých stromů, měnící sebarvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování aužitek, ukládání k zimnímu spánku, ptáky odlétajících doteplých krajů, sklizeň všeho, co příroda přinesla. Budemepracovat s přírodninami, přichytáme podzimní slavnost. Budemepoznávat změny počasí, zaměříme se na význam ovoce a zeleninypro naše zdraví a budeme se je učit rozpoznávat. Důležitousoučástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Budemeupevňovat pravidla soužití ve skupině na základě aktivní účasti dětí.

3. Kouzelné klubíčko

ČasVánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, prorozhovory na téma rodina, seznámení se s předvánočními avánočními zvyky a tradicemi.  S kouzelným klubíčkem siužijeme přípravu oslav Vánoc v MŠ. Společně s dětmia jejich rodiči prožijeme adventní čas při vánoční besídce avýrobě dárků na vánoční dílně. Nebude chybět ani rozsvícenívánočního stromu na zahradě MŠ. Klubíčko nás provede kouzelněpohádkovým časem zimního období, plným sněhu, mrazivéhopočasí, zimních radovánek, sněhuláků, eskymáků, ale takévhodného oblečení před zimou a ptáčků a zvířátek, co majízimní kabátek. Společně si prožijeme období masopustu astarší děti se budou připravovat na roli budoucího školáka. Vrámci zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhnetýden čtení. Ten nabídne mnoho nevšedních aktivit jako jenapříklad čtení pohádek z řad babiček, dědečků apod. Poukončení projektu budeme i nadále věnovat pozornost aktivitám podporující předčtenářskou gramotnost.

4. Zvědavé klubíčko

Kdoje zvědavý, hodně se dozví, neboli dívat se a ptát se, znamenávíce vědět. Se zvědavým klubíčkem se budeme učit vnímatpřírodu všemi smysly a získávat poznatky o vzniku novéhoživota. Budeme pozorovat probouzející se přírodu po zdánlivémzimním odpočinku. Zaměříme se na charakteristiku jarníhopočasí, květiny, zvířata a jejich mláďata. Zaposlouchámese do zvuků v přírodě, zahrajeme si hry na badatele aochranáře, všimneme si změn počasí. Tento integrovanýblok přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Vrámci Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterémžijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). Společněoslavíme svátky jara, seznámíme se s tradicemi Velikonoc. Oslavíme svátek matek.  

5. Toulavé klubíčko

Společněs toulavým klubíčkem povedeme děti k uvědomění sisvé sounáležitosti s okolním světem a ochraně zdravéhoživotního prostředí. Budeme si vytvářet vztah k místu aměstu, kde žijeme. Na základě vlastních prožitků poznámevztahy v rodině. Roli otce, matky, prarodičů i ostatníchpříbuzných. Společně si uvědomíme proměnu člověka odnarození až po stáří. Kdo se chce toulat, musí být v kondici,a proto se zaměříme na rozvoj sportovních aktivit, tělesnouzdatnost, zdravou soutěživost a hravost, nezapomeneme nabezpečné chování jako prevenci před úrazy. Do bloku zařadímehry s dopravní tématikou, seznámíme se s dopravnímiprostředky a bezpečným chování m chodců. Děti si rozšířípoznatky o své zemi a existenci jiných zemí, národů a kultur.Oslavíme Den dětí, užijeme si společného výletu. Radostněprožijeme konec školního roku. Každá cesta někam vede atak se rozloučíme s kamarády, kteří odejdou do školy a my ostatní zatím jen na prázdniny. 


 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist