Třída Sluníček

učitelky

Mgr. Jana Hnojská, Miroslava Holáasistentka pedagoga

Eliška Pláničková


Naše třída je heterogenní. Věkové složení dětí je od 3 - 7 let. Zaměřujeme se zde nejen na klidnou adaptaci dětí na nové prostředí, kamarády a p. učitelky, i na rozvíjení pocitu sounáležitosti, ale snažíme se o vytváření klidného a harmonického prostředí, kde se děti cítí spokojeně. Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým a k životnímu prostředí.


Specifické zaměření třídy je hudebně – dramaticky – literární

Zaměřujeme se s dětmi na čtenářskou pregramotnost a vytváříme dětem čtenářsky podnětné prostředí. Využíváme metod práce pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah ke knihám a čtení. Využíváme – čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení. Zaměřujeme se rovněž na dramatizaci pohádek a během řízených činností, učíme děti prožívat radostnou atmosféru při hudbě a tanci. Podporujeme kladný vztah k hudbě a využíváme ji při cvičení, podporujeme spontánní zpěv dle vlastních možností. Nenásilně rozvíjíme hudební schopnosti, seznamujeme děti s netradičními hudebními nástroji, s prvky dramatické výchovy, s divadlem /pohádkou, muzikálem/. Využíváme loutek, maňásků, marionet, rozvíjíme pohybovou aktivitu dětí, vedeme děti k radosti z pohybu a k radosti z četby.


Třídním vzdělávacím programem nazvaným: ,,Kašpárkovo putování za barevnou duhou …aneb… s klubíčkem do pohádkového světa, se chceme opět zaměřit na pohádky, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě.


Tematické celky:

1. Oranžový svět

2. Žlutý svět

3. Modrý svět


Při tvorbě TVP vycházely učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, z RVP PV a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a celé mateřské školy. TC se tvoří postupně.


 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist