Příprava na ZŠProgram pro děti předškolního věku a děti s OŠD pro úspěšný start v ZŠ

,,ROK SE SOVIČKOU ROZÁRKOU“

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA PŘEDŠKOLÁČEK - ,,ŠIKULA“


Motto: „Co si ve školce zkusím, ve škole už umím.“

Příprava dětí na školu probíhá pravidelně během celého týdne v dopoledních hodinách - v rámci řízených činností, pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupinách.

1x za 14 dní však mají předškoláci příležitost, sejít se s vrstevníky z celé MŠ a na opravdovou školu si zahrát.

Cílem této aktivity PŘEDŠKOLÁČEK je intenzivní příprava a komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol. Cílem je rovněž připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka, rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči, kteří budou dohlížet na zavedené - ,,Úkoly na doma“.

Zaměření aktivity

 • posilování poznávacích funkcí pro lepší schopnost číst, psát, počítat

 • koncentrace pozornosti

 • rozvoj fonematického sluchu

 • uvolňovací cviky, hrubá, jemná motorika a grafomotorická cvičení

 • paměťová cvičení, rozvoj logiky

 • vedení k samostatnosti i spolupráci s ostatními dětmi

Členění aktivity

 • uvítací rituál, komunikační kroužek, pohádka

 • gymnastika mluvidel, průpravná artikulační cvičení

 • rozšiřování slovní zásoby - pomocí vyprávění, her, říkadel, básniček, písniček a cvičení

 • cvičení na koncentraci pozornosti, na rozvoj zrakového vnímání, na rozvoj jemné motoriky ruky

 • opakování a závěrečný rituál

Aktivita PŘEDŠKOLÁČEK je určena všem dětem předškolního věku a dětem s odkladem školní docházky. Pří této aktivitě se zaměřujeme na smyslové vnímání, předmatematické činnosti, rozvoj řeči, soustředěnost, správné držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky, plynulost tahů apod. Snažíme se o rozvoj tří složek:

 • zrakové – rozlišování grafických útvarů

 • pohybové – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem

 • sluchové – vnímání rytmu písničky


Naším cílem je:

 • zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů

 • zdokonalit a vyhradit lateralitu, orientaci v tělesném schématu a prostoru

 • zdokonalit prostorovou orientaci

 • využívat edukinestetické cvičení pro srovnání pravé a levé hemisféry

 • využívat pohybových činností, neboť procvičení celkové koordinace pohybem podporuje řečový vývoj

 • cvičit paměť, zvyšovat samostatnost, umět si udržet své věci v pořádku

Zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, nápravu řeči, procvičování jednotlivých hlásek, rozvoj slovní zásoby, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek na začátku a na konci slov, pohybovou zdatnost atd. Připravujeme děti na genetickou metodu čtení.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Uplatňujeme laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením a napomínání dítěte.

Ústřední postavou naší aktivity PŘEDŠKOLÁČEK, bude po celý rok sovička Rozárka, která na své cestě za poznáním, nachází barevné pastelky. Bude nám pomáhat hravou formou podněcovat schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Bude se snažit v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd. Bude nám nápomocna rozvíjet oblasti:

 • jemné motoriky

 • zrakového vnímání – zrakové diferenciace, analýzy, syntézy, paměti

 • prostorové orientace, orientace v čase

 • matematické představy

 • řeči, myšlení

 • sluchového vnímání – sluchové diferenciace, analýzy, syntézy paměti

Využívat budeme: pracovní sešit, který byl zakoupen všem předškolákům. Dále budeme čerpat úkoly a cvičení ke zdokonalování schopností a dovedností předškoláků z časopisu Předškolák, Předškoláček, Pastelka, Míša aj.. Dalším materiálem budou pro děti pracovní listy z knihy „Diagnostika dítěte předškolního věku“, Malovaná písanka „Učíme se s Koťaty“ a sešit Logopedie, který obsahuje listy pro nácvik výslovnosti. Využijeme při práci rovněž pracovní sešit s uvolňovacími cviky, kterými budeme podporovat grafomotorický vývoj. Jejich pomocí budeme s dětmi procvičovat jednotné psací prvky a spoje, uvolňovat kloub ramenní, loketní, zápěstní i prsty ruky.

Motorika, grafomotorika

 • hrubá motorika /př. stoj, chůze, běh, skok, překročení, podlezení, přeskok, poskok/

 • jemná motorika /př. manipulace s předměty, stříhání, mačkání papíru, trhání papíru, vytrhávání papíru, modelování/

 • hmatové vnímání /př. rozpoznání věcí, materiálu, tvaru/

 • kresba /př. postava/

 • grafomotorika (svislá a vodorovná čára, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára, zuby, horní a spodní smyčka, horní a spodní oblouk)

 • motorika mluvidel

 • motorika očních pohybůZrakové vnímání, paměť

 • vnímání barev

 • figura a pozadí

 • zrakové rozlišování

 • část a celek

 • zraková paměť

Sluchové vnímání, paměť

 • naslouchání

 • sluchové rozlišování

 • sluchová paměť

 • vnímání rytmu

Řeč

 • foneticko-fonologická rovina (výslovnost, artikulační obratnost)

 • morfologicko-syntaktická rovina (mluvení ve větě, jednotný a množný čas, skloňování, tvoření souvětí, gramatické vyjádření)

 • lexikálně-sémantická rovina

  • pojmenování věcí na obrázku

  • odpovědi na otázky

  • reprodukování říkadla

  • protiklady /antonyma/ - př. velký x malý

  • slova podobného významu /synonyma/ - př. dům x domeček

  • slova stejného zvuku, ale různého významu /homonyma/

  • řazení obrázků pod nadřazené pojmy /tulipán, sněženka = květiny/

  • poslouchání, zapamatování, převyprávění pohádky

  • hádanky

  • dějová posloupnost

  • co k sobě patří

  • nesmysl na obrázku

 • pragmatická rovina

  • znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, kamarádů

  • navazování řečového kontaktu s dětmi při skupinové práci

Vnímání prostoru a prostorové představy

 • nahoře x dole

 • níže x víše

 • vpředu x vzadu

 • před x za x nad x pod x vedle x mezi

 • daleko x blízko

 • první x poslední

 • vpravo x vlevo

Vnímání času

 • dny v týdnu

 • měsíce

 • roční období

 • včera x dnes x zítra

 • ráno x dopoledne x poledne x odpoledne x večer

Matematické představy

 • porovnávání

  • malý x velký

  • hodně x málo

  • krátký x dlouhý

  • úzký x široký

  • nízký x vysoký

  • prázdný x plný

  • méně x více

  • menší x větší

  • kratší s delší

  • nižší x vyšší

  • méně x více x stejně

  • o jednu více x o jednu méně

 • třídění

  • podle druhu /př. hračky, jídlo/

  • podle barvy

  • podle velikosti

  • podle tvaru

  • co do skupiny nepatří

  • podle dvou kritérií /př. žluté kruhy/

  • podle tří kritérií /př. malé, žluté kruhy/

 • řazení

  • podle velikosti

  • podle barev

  • podle tvaru

 • množství

  • počet

 • tvary

  • kruh

  • čtverec

  • trojúhelník

  • obdélník


Rodičům:

,,Předškolák si může hrát, přitom ale měl by znát,
jakou barvu věci mají, a jak tvary vypadají,
vyjmenovat týden celý, od pondělí po neděli,
seznámit se s číslicemi a s písmenky skoro všemi.
Děti se to básničkami, budou učit spolu s vámi!“

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist