Příprava na ZŠ 

PŘEDŠKOLÁČEK - ,,ŠIKULA“


Příprava dětí na školu probíhá pravidelně během celého týdne v dopoledních hodinách v rámci řízených činností, pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupinách. Rovněž pracujeme s dětmi individuálně, podle náročnosti zadaných úkolů a potřeb dětí. Pro přípravu dětí na školu máme v naši MŠ školácký koutek.Cílová skupina:

 • děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky

Dlouhodobé cíle:


 • intenzivní příprava a komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol

 • rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči, kteří budou dohlížet na úkoly na doma

 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka

Záměr:

 • spolupráce děti, rodičů a MŠ

Využívat budeme: pracovní sešity, které byly zakoupeny všem předškolákům. Dále budeme čerpat úkoly a cvičení ke zdokonalování schopností a dovedností předškoláků z časopisu Předškolák, Předškoláček, Pastelka, Míša aj.. Dalším materiálem budou pro děti pracovní listy z knihy „Diagnostika dítěte předškolního věku“, Malovaná písanka „Učíme se s Koťaty“ a sešit Logopedie, který obsahuje listy pro nácvik výslovnosti. Využijeme při práci rovněž pracovní sešit s uvolňovacími cviky, kterými budeme podporovat grafomotorický vývoj. Jejich pomocí budeme s dětmi procvičovat jednotné psací prvky a spoje, uvolňovat kloub ramenní, loketní, zápěstní i prsty ruky. Při práci využijeme interaktivní tabuli a tablet s programy pro předškolní děti na rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, na rozvoj zrakového a sluchového vnímání atd.Zaměření aktivity


 • posilování poznávacích funkcí pro lepší schopnost číst, psát, počítat

 • koncentrace pozornosti

 • rozvoj fonematického sluchu

 • uvolňovací cviky, hrubá, jemná motorika a grafomotorická cvičení

 • paměťová cvičení, rozvoj logiky

 • vedení k samostatnosti i spolupráci s ostatními dětmi

Členění aktivity


 • uvítací rituál, komunikační kroužek, pohádka

 • gymnastika mluvidel, průpravná artikulační cvičení

 • rozšiřování slovní zásoby - pomocí vyprávění, her, říkadel, básniček, písniček a cvičení

 • cvičení na koncentraci pozornosti, na rozvoj zrakového vnímání, na rozvoj jemné motoriky ruky

 • opakování a závěrečný rituál

Aktivita PŘEDŠKOLÁČEK je zaměřená na smyslové vnímání, předmatematické činnosti, rozvoj řeči, soustředěnost, správné držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky, plynulost tahů apod. Snažíme se o rozvoj tří složek:


 • zrakové – rozlišování grafických útvarů

 • pohybové – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem

 • sluchové – vnímání rytmu písničky


Naším cílem je:


 • zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů

 • zdokonalit a vyhradit lateralitu, orientaci v tělesném schématu a prostoru

 • zdokonalit prostorovou orientaci

 • využívat edukinestetické cvičení pro srovnání pravé a levé hemisféry

 • využívat pohybových činností

 • cvičit paměť, zvyšovat samostatnost, umět si udržet své věci v pořádku

Zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, nápravu řeči, procvičování jednotlivých hlásek, rozvoj slovní zásoby, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek na začátku a na konci slov, pohybovou zdatnost atd. Připravujeme děti na genetickou metodu čtení.


Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Uplatňujeme laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením a napomínání dítěte.

Hravou formou podněcujeme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snažíme se v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.


Rozvíjíme oblasti:


 • jemné motoriky

 • zrakového vnímání – zrakové diferenciace, analýzy, syntézy, paměti

 • prostorové orientace, orientace v čase

 • matematické představy

 • řeči, myšlení

 • sluchového vnímání – sluchové diferenciace, analýzy, syntézy paměti

Motorika, grafomotorika


 • hrubá motorika /př. stoj, chůze, běh, skok, překročení, podlezení, přeskok, poskok/

 • jemná motorika /př. manipulace s předměty, stříhání, mačkání papíru, trhání papíru, vytrhávání papíru, modelování/

 • hmatové vnímání /př. rozpoznání věcí, materiálu, tvaru/

 • kresba /př. postava/

 • grafomotorika (svislá a vodorovná čára, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára, zuby, horní a spodní smyčka, horní a spodní oblouk)

 • motorika mluvidel

 • motorika očních pohybů


Zrakové vnímání, paměť


 • vnímání barev

 • figura a pozadí

 • zrakové rozlišování

 • část a celek

 • zraková paměť


Sluchové vnímání, paměť


 • naslouchání

 • sluchové rozlišování

 • sluchová paměť

 • vnímání rytmu

Řeč


 • foneticko-fonologická rovina (výslovnost, artikulační obratnost)

 • morfologicko-syntaktická rovina (mluvení ve větě, jednotný a množný čas, skloňování, tvoření souvětí, gramatické vyjádření)

 • lexikálně-sémantická rovina - pojmenování věcí na obrázku - odpovědi na otázky - reprodukování říkadla - protiklady /antonyma/ - př. velký x malý - slova podobného významu /synonyma/ - př. dům x domeček - slova stejného zvuku, ale různého významu /homonyma/ - řazení obrázků pod nadřazené pojmy /tulipán, sněženka = květiny/ - poslouchání, zapamatování, převyprávění pohádky - hádanky dějová posloupnost - co k sobě patří

 • pragmatická rovina - znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, navazování řečového kontaktu s dětmi při skupinové práci

Vnímání prostoru a prostorové představy


 • nahoře x dole

 • níže x víše

 • vpředu x vzadu

 • před x za x nad x pod x vedle x mezi

 • daleko x blízko

 • první x poslední

 • vpravo x vlevo

Vnímání času


 • dny v týdnu

 • měsíce

 • roční období

 • včera x dnes x zítra

 • ráno x dopoledne x poledne x odpoledne x večer


Matematické představy


porovnávání


 • malý x velký

 • hodně x málo

 • krátký x dlouhý

 • úzký x široký

 • nízký x vysoký

 • prázdný x plný

 • méně x více

 • menší x větší

 • kratší x delší

 • nižší x vyšší

 • méně x více x stejně

 •  o jednu více x o jednu méně


třídění


 • podle druhu /př. hračky, jídlo/

 • podle barvy

 • podle velikosti

 • podle tvaru

 • co do skupiny nepatří

 • podle dvou kritérií /př. žluté kruhy/

 • podle tří kritérií /př. malé, žluté kruhy/

řazení


 • podle velikosti

 • podle barev

 • podle tvaru

množství


 • počet

tvary


 • kruh

 • čtverec

 • trojúhelník

 • obdélník


Rodičům:


,,Předškolák si může hrát, přitom ale měl by znát, jakou barvu věci mají, a jak tvary vypadají, vyjmenovat týden celý, od pondělí po neděli, seznámit se s číslicemi a s písmenky skoro všemi. Děti se to básničkami, budou učit spolu s vámi!“

Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina - ,,Škola nanečisto“


Příprava dětí na školu probíhá rovněž v této aktivitě ELKONIN (1x týdně), po dobu jedné hodiny. Jde o deset týdnů jdoucích po sobě, kdy úzce spolupracují děti, rodiče, učitelky a speciální pedagog.


Děti se neučí pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.


Dlouhodobé cíle:


 • intenzivní příprava pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol

 • rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci mezi dětmi, rodiči učitelkami a speciálním pedagogem

 • dohlížet na uložené úkoly v rámci hodiny

 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka

Záměr:


 • spolupráce dětí, rodičů, učitelek a speciálního pedagoga

Elkoninova metoda se odlišuje od běžných metod, které se používají ve vyučování čtení.Její východiska a zvláštnosti:


 • Děti se nejdříve naučí mluvit, teprve poté číst. (čtení je vývojová nadstavba nad mluvenou řečí)

 • Čtení je ve věku okolo 6 let vývojovým úkolem. Dítě musí vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. Motivované dítě se naučí číst snáze. Proto má být čtení úkolem, ale i zábavnou činností, hrou.

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu. Jednotlivé lekce programu jsou koncipované jako výlety do krajiny hlásek a slov, kde vládne královna Grafie a kde se děti setkávají s různými pohádkovými bytostmi - jako je Mistr Slabika (dělí slova na slabiky), Mistr Délka (prodlužuje hlásky ve slovech), víla Hlásulka a další. Vše probíhá formou her a zábavných cvičení.
 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist