Příprava na ZŠ 

PŘEDŠKOLÁČEK - ,,ŠIKULA“


Příprava dětí na školu probíhá pravidelně během celého týdne v dopoledních hodinách v rámci řízených činností, pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupinách. Rovněž pracujeme s dětmi individuálně, podle náročnosti zadaných úkolů a potřeb dětí. Pro přípravu dětí na školu máme v naši MŠ školácký koutek.Cílová skupina:

 • děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky

Dlouhodobé cíle:


 • intenzivní příprava a komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol

 • rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči, kteří budou dohlížet na úkoly na doma

 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka

Záměr:

 • spolupráce děti, rodičů a MŠ

Využívat budeme: pracovní sešity, které byly zakoupeny všem předškolákům. Dále budeme čerpat úkoly a cvičení ke zdokonalování schopností a dovedností předškoláků z časopisu Předškolák, Předškoláček, Pastelka, Míša aj.. Dalším materiálem budou pro děti pracovní listy z knihy „Diagnostika dítěte předškolního věku“, Malovaná písanka „Učíme se s Koťaty“ a sešit Logopedie, který obsahuje listy pro nácvik výslovnosti. Využijeme při práci rovněž pracovní sešit s uvolňovacími cviky, kterými budeme podporovat grafomotorický vývoj. Jejich pomocí budeme s dětmi procvičovat jednotné psací prvky a spoje, uvolňovat kloub ramenní, loketní, zápěstní i prsty ruky. Při práci využijeme interaktivní tabuli a tablet s programy pro předškolní děti na rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, na rozvoj zrakového a sluchového vnímání atd.Zaměření aktivity


 • posilování poznávacích funkcí pro lepší schopnost číst, psát, počítat

 • koncentrace pozornosti

 • rozvoj fonematického sluchu

 • uvolňovací cviky, hrubá, jemná motorika a grafomotorická cvičení

 • paměťová cvičení, rozvoj logiky

 • vedení k samostatnosti i spolupráci s ostatními dětmi

Členění aktivity


 • uvítací rituál, komunikační kroužek, pohádka

 • gymnastika mluvidel, průpravná artikulační cvičení

 • rozšiřování slovní zásoby - pomocí vyprávění, her, říkadel, básniček, písniček a cvičení

 • cvičení na koncentraci pozornosti, na rozvoj zrakového vnímání, na rozvoj jemné motoriky ruky

 • opakování a závěrečný rituál

Aktivita PŘEDŠKOLÁČEK je zaměřená na smyslové vnímání, předmatematické činnosti, rozvoj řeči, soustředěnost, správné držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky, plynulost tahů apod. Snažíme se o rozvoj tří složek:


 • zrakové – rozlišování grafických útvarů

 • pohybové – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem

 • sluchové – vnímání rytmu písničky


Naším cílem je:


 • zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů

 • zdokonalit a vyhradit lateralitu, orientaci v tělesném schématu a prostoru

 • zdokonalit prostorovou orientaci

 • využívat edukinestetické cvičení pro srovnání pravé a levé hemisféry

 • využívat pohybových činností

 • cvičit paměť, zvyšovat samostatnost, umět si udržet své věci v pořádku

Zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, nápravu řeči, procvičování jednotlivých hlásek, rozvoj slovní zásoby, rozklad slov na slabiky, rozlišování hlásek na začátku a na konci slov, pohybovou zdatnost atd. Připravujeme děti na genetickou metodu čtení.


Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Uplatňujeme laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením a napomínání dítěte.

Hravou formou podněcujeme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snažíme se v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.


Rozvíjíme oblasti:


 • jemné motoriky

 • zrakového vnímání – zrakové diferenciace, analýzy, syntézy, paměti

 • prostorové orientace, orientace v čase

 • matematické představy

 • řeči, myšlení

 • sluchového vnímání – sluchové diferenciace, analýzy, syntézy paměti

Motorika, grafomotorika


 • hrubá motorika /př. stoj, chůze, běh, skok, překročení, podlezení, přeskok, poskok/

 • jemná motorika /př. manipulace s předměty, stříhání, mačkání papíru, trhání papíru, vytrhávání papíru, modelování/

 • hmatové vnímání /př. rozpoznání věcí, materiálu, tvaru/

 • kresba /př. postava/

 • grafomotorika (svislá a vodorovná čára, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára, zuby, horní a spodní smyčka, horní a spodní oblouk)

 • motorika mluvidel

 • motorika očních pohybů


Zrakové vnímání, paměť


 • vnímání barev

 • figura a pozadí

 • zrakové rozlišování

 • část a celek

 • zraková paměť


Sluchové vnímání, paměť


 • naslouchání

 • sluchové rozlišování

 • sluchová paměť

 • vnímání rytmu

Řeč


 • foneticko-fonologická rovina (výslovnost, artikulační obratnost)

 • morfologicko-syntaktická rovina (mluvení ve větě, jednotný a množný čas, skloňování, tvoření souvětí, gramatické vyjádření)

 • lexikálně-sémantická rovina - pojmenování věcí na obrázku - odpovědi na otázky - reprodukování říkadla - protiklady /antonyma/ - př. velký x malý - slova podobného významu /synonyma/ - př. dům x domeček - slova stejného zvuku, ale různého významu /homonyma/ - řazení obrázků pod nadřazené pojmy /tulipán, sněženka = květiny/ - poslouchání, zapamatování, převyprávění pohádky - hádanky dějová posloupnost - co k sobě patří

 • pragmatická rovina - znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, navazování řečového kontaktu s dětmi při skupinové práci

Vnímání prostoru a prostorové představy


 • nahoře x dole

 • níže x víše

 • vpředu x vzadu

 • před x za x nad x pod x vedle x mezi

 • daleko x blízko

 • první x poslední

 • vpravo x vlevo


Vnímání času


 • dny v týdnu

 • měsíce

 • roční období

 • včera x dnes x zítra

 • ráno x dopoledne x poledne x odpoledne x večer


Matematické představy


porovnávání


 • malý x velký

 • hodně x málo

 • krátký x dlouhý

 • úzký x široký

 • nízký x vysoký

 • prázdný x plný

 • méně x více

 • menší x větší

 • kratší x delší

 • nižší x vyšší

 • méně x více x stejně

 •  o jednu více x o jednu méně


třídění


 • podle druhu /př. hračky, jídlo/

 • podle barvy

 • podle velikosti

 • podle tvaru

 • co do skupiny nepatří

 • podle dvou kritérií /př. žluté kruhy/

 • podle tří kritérií /př. malé, žluté kruhy/

řazení


 • podle velikosti

 • podle barev

 • podle tvaru

množství


 • počet

tvary


 • kruh

 • čtverec

 • trojúhelník

 • obdélník


Rodičům:


,,Předškolák si může hrát, přitom ale měl by znát, jakou barvu věci mají, a jak tvary vypadají, 


vyjmenovat týden celý, od pondělí po neděli, seznámit se s číslicemi a s písmenky skoro všemi. Děti 


se to básničkami, budou učit spolu s vámi!“
Využíváme prvky "Elkonin" - Rozvoj jazykových schopností Děti se neučí pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak 


se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná 


pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a 


posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.Záměr:


 • zintenzivnit přípravu pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol

 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka


Využíváme prvky "Hejného metody" 


Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. 


Záměr:

 • hravou a zábavnou formu podporovat u dětí schopnost kritického myšlení, analyzovat různé problémové situace a hledat nová řešení ať již samostatně nebo v týmu
 • podporovat radost z poznávání, sociální a intelektuální schopnosti, rozšiřovat a prohlubovat znalosti


 

© Mateřská škola Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist