Školní řád | Mateřská škola Klatovy

Školní řád


Mateřská škola Klatovy, příspěvková organizace

se sídlem Studentská 601

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.: Spisový / skartační znak

13 /2017 S/R/6 A5

Vypracoval:

Mgr. Jitka Luňáková

Schválil:

Mgr. Jitka Luňáková

Pedagogická rada projednala dne:

30. 8. 2017

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2017


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.


I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,


1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program


1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.


1.2 Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s RVP PV, upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací programy jsou dále rozpracovány do třídních vzdělávacích programů.


1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.


2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání


2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.


2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod, Úmluva o právech dítěte, práva stanovená školským zákonem a dalších platných předpisů.


2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně a skupinově integrované dítě, vytvoří vedoucí učitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.


2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.


3. Práva zákonných zástupců


3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.


4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí


4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni


 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy nebo vedoucí učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

 8. řídit se Školním řádem a nenarušovat chod mateřské školy.


5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.


5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.


7. Ukončení předškolního vzdělávání


7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 3. ukončení doporučí školské poradenské zařízení,

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.


8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců


8.1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.


8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8. – 12. hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.


9. 2 Zákonný zástupce dítěte, které se účastní povinné předškolní docházky, je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém listu s uvedením důvodů absence.


9. 3 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,


b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,


c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.10. Individuální vzdělávání


10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.


10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Stanovený termín pro školní rok 2017/2018 je 22. 11. 2017 a náhradní termín 12. 12. 2017.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí


11.1 Zákonní zástupci v době od 6. 30 – 8. 00 hodin předávají dítě učitelkám mateřské školy, pokud se nedohodnou s třídními učitelkami jinak.

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době od 12. 15 – 12. 30 hod a od 14. 15 – 16. 30 hod, nebo v individuálně dohodnuté době.


11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole v Průvodním listu dítěte.


11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 2. informuje telefonicky vedoucí učitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 4. případně se obrátí na Policii ČR.


II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy


12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole


12. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6. 30 do 16. 30 hod.


12. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.


12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu:


6.30 – 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.15


Osobní hygiena, dopolední svačina


9.15 – 9.45

Řízené výchovně – vzdělávací činnosti dětí, skupinová práce s předškoláky zaměřená na přípravu dětí do ZŠ, práce s integrovanými dětmi

9.45 -11.45

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.45 -12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 -14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.00 -16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na zahradě mateřské školy


12. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do šestnáctého dne následujícího měsíce.


12. 5 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti) a při vzniku smogové inverze.


12. 6 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.


12. 7 Omlouvání dětí - zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den jeho nepřítomnosti do 8 hodin - písemně, telefonicky, nebo osobně. Po 14 dnech nepřítomnosti, omlouvá po návratu dítěte do školy nepřítomnost vždy písemně do docházkového listu.

Zákonný zástupce dítěte, které se účastní povinné předškolní docházky, omlouvá po návratu dítěte do školy nepřítomnost vždy písemně od prvního dne do docházkového listu s uvedením důvodů absence.


12. 8 Při zjištění nebo důvodném podezření na infekční onemocnění (včetně vší) je zákonný zástupce informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče.


12. 9 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.


III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání


13. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.


13. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí učitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, nebo děti mladší tří let.


13. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.


13. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.


13. 5 Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví při ranním příjmu nepřijmout děti s příznaky zdravotních potíží /s nachlazením, či jinými onemocněními jako je pedikuloza, zánět spojivek, teplota, střevní potíže apod./ ani dítě po úrazu z hlediska bezpečnosti se sádrou, ortézou nebo jiné zranění až do doby uzdravení. Učitelky mohou požadovat od rodičů potvrzení pediatra.


13. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.


13. 7 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.


13. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,


IV. Zacházení a majetkem mateřské školy

14. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.


14. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.


V. Informace o průběhu vzdělávání dětí


15. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.


15. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.


15. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.


VI. Závěrečná ustanovení


16.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí učitelka školy.

16.2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu.


16.3. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.Mgr. Jitka Luňáková

ředitelka mateřské školy


Příloha č. 1 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěteMateřská škola

adresaOznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte


Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Adresa:

Telefon:

E-mail:Oznamuji vám podle § 34 b zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, že moje dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.


Jméno, příjmení dítěte:

Rodné číslo:

Místo trvalého pobytu:

Období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno:

Důvody pro individuální vzdělávání:


Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.


Dále prohlašuji,

 1. že jsem byl mateřskou školou poučen o její povinnosti ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech mým dítětem a zajistím účast na tomto ověřování ve školou stanovených termínech

 2. že beru na vědomí, že nezajištění účasti na tomto ověřování ve stanovených termínech je důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání, bez možnosti jeho obnovení,

 3. že mi byly mateřskou školou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.Místo, datum


Podpis zákonného zástupce


 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist