Aktuální
projekty, dotace a granty


2020:
Název projektu: Mateřská škola KlatovyRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/00177392019: Projekt „Dětská zahrada pro MŠ Máchova, Klatovy“

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace podala v lednu 2018 žádost o poskytnutí podpory do Výzvy č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.

Žádost o poskytnutí podpory byla v červenci 2018 schválena.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 588.235,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 500.000,00 Kč, tj. 85 %.

Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Máchova, Klatovy a vybudování venkovní učebny. V rámci realizace projektu dojde k instalaci 11 objektů, úpravě zahrady na ploše 2.231 m2, terénním úpravám na ploše 255 m2 a budou realizovány 3 participační aktivity. Realizací projektu dojde k rozvoji míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

Realizace projektu je stanovena do ledna 2020.

Dílo realizuje na základě výběrového řízení firma Šumavské zahrady s.r.o.
OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II.

Mateřská škola Klatovy je realizátorem projektu s názvem: Mateřská škola Klatovy jako pestrobarevný svět, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010497 v rámci Výzvy č.  02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Anotace projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON

2.I/2

Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

2.I/5

Chůva – personální podpora MŠ

2.I/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – matematická pregramotnost, čtenářská pregramotnost, inkluze

2.I/8

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Dotační projekt EU – Šablony pro MŠ a ZŠ 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Mateřská škola Klatovy, Studentská 601“ s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003188“.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, přinese  možnost personálního posílení o speciálního pedagoga a chůvu pro děti mladší tří let.
V rámci projektu budeme do konce srpna 2018 využívat podporu pro tyto Šablony:

a) Šablony pro vzdělávání
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP varianty:
čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
individualizace vzdělávání v MŠ

b) Šablony na personální podporu
školní speciální pedagog
chůva

 


Dotační projekt EU - Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti č. OPVVV MŠ 06/2017, na MŠ Karafiátová. 

Centrum zahájilo činnost v lednu 2017 a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod. Činnosti centra se mohou zúčastnit nejen učitelé a učitelky, ale i pracovníci České školní inspekce, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží, rodiče a další případní zájemci. Setkání probíhají jednou měsíčně a vždy je zformulováno určité téma, nad kterým se vede diskuse.

Program jednotlivých setkání připravuje zejména vedoucí centra podle potřeb a zájmu z řad návštěvníků setkání. Datum a čas konání centra je vždy na našich stránkách MŠ Karafiátova zveřejněn.


Dotační projekt EU – Centrum kolegiální podpory v oblasti zaměřené na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity dětí MŠ Výzva č. 02-16-010, na MŠ Národních mučedníků.

Projekt řeší problematiku individualizace vzdělávání, která se stává v současné době potřebnější pro děti již od předškolního vzdělávání, neboť dětí se speciálními potřebami přibývá. Cílem je napomoci učitelům MŠ, aby na základě kolegiální podpory a prostřednictvím metodických materiálů dokázali adekvátně pochopit individuální potřeby dítěte, zvýšit profesní a oborou úroveň pedagogů.  Celkem je do projektu zapojeno 10 škol z devíti krajů. Partnerem je ZČU a výstupy projektu by se měly promítnout i do přípravy těchto studentů na budoucí povolání.

 


Archivní projekty

Zde jsou archivní informace o již uskutečněných dotacích, grantech či projektech s podporou institucí ČR a EU.1. Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Cílem projektu je rozvoj profesních kompetencí učitelek mateřských škol.

2. Koučování ředitelů škol - projekt zaměřený na osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji koresk.cz

O projektu

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň realizuje v roce 2013-2014 tvůrčí vzdělávací programy koučování ředitelů škol v rámci projektu Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0021).

  • 7 akreditovaných tvůrčích vzdělávacích programů metodou facilitace, moderované diskuse a individuálního koučování,
  • nový pohled na práci ve škole,
  • sdílení zkušeností s řediteli z jiných škol,
  • rozvoj vize a strategie školy,
  • podporu role vedoucího pracovníka,
  • osvojení koučovacího přístupu jako možnosti vedení a řízení lidí,
  • intenzivní práci na vlastním rozvoji a zároveň posílení potenciálu pracovního kolektivu školy s podporou profesionálních koučů.

3. ,,Pojďte do školky" - akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy zaměřené na děti se sociálním znevýhodněním (Člověk v tísni)

odkaz zde

4. Techmánia - nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele

Účastníme se projektu TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ, CZ.1.07/1.3.00/48.0144 Naše mateřská škola se od června tohoto roku zapojila do projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol. Jeho cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představit možnosti polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídnout moderní, atraktivní a metodicky efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.

Vznikne proto soubor 5 vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP spolu se studijními materiály, metodikami a dalšími studijními oporami. Vzdělávacích programů se zúčastní 210 pracovníků MŠ. Bude zrealizováno 10 tuzemských a 1 zahraniční stáž pedagogických pracovníků. Zároveň také vznikne popularizačně-vzdělávací publikace, která bude distribuována všem MŠ v území dopadu projektu (Plzeňský, Karlovarský, část Středočeského a část Jihočeského kraje – cca 400MŠ).

Kromě naší školy se do projektu zapojily také 70. MŠ Plzeň, 78. MŠ Plzeň, MŠ kardinála Berana Plzeň, MŠ Nepomuk, MŠ Starý Plzenec, MŠ Štěnovice.

Projekt zaštituje Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Banner

Rozvojový program MŠMT

Mateřská škola uspěla s podáním žádosti do  Rozvojového programu MŠMT ,,Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. Konkrétně se jedná o asistenty pedagoga na třídách, kde jsou zapsány děti z odlišného kulturního a jazykového prostředí (národnosti Bulharsko, Vietnam, Rumunsko, Mongolsko). Tyto děti potřebují podporu a specifický přístup, jazyková bariéra je pro ně sociálním znevýhodněním.


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist