O Klatovských školkách

Identifikační údaje 

Název mateřské školy

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace

Zařazení do školského rejstříku

1. 1. 2003

60610476

Datová schránka

e65ksv7

Zřizovatel

Město Klatovy, náměstí Míru 62

Ředitelka školy

Mgr Jitka Luňáková

Číslo účtu

0824149369/0800

Email

info@klatovskeskolky.cz

Telefon

376 347 790, 376 347 793

Mobil

775 580 941, 776 230 202
Organizační schéma školy zde


Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2003 spojením deseti mateřských škol v Klatovech do jednoho právního subjektu. Jejím zřizovatelem je Město Klatovy. Mateřská škola byla ustanovena zřizovací listinou, která vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace. V současné době má MŠ Klatovy devět odloučených pracovišť:

MŠ Studentská 601

MŠ Národních mučedníků 192

MŠ Koldinova 445

MŠ Podhůrecká 542

MŠ Máchova 668

MŠ U Pošty 682

MŠ Karafiátová 830

MŠ Luby 246

MŠ Kal 3


Základní právní předpisy:

  • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí na ředitelství MŠ Klatovy.Vize školy: Mateřská škola jako pestrobarevný svět, 


přátelské místo pro život a vzdělávání......


To pro nás znamená

·       chceme být školou vstřícnou, přátelskou, vytvářející dobré klima pro děti, rodiče i zaměstnance

·       chceme být školou otevřenou vůči všem kulturám, myšlenkám, filozofiím a přístupům, s rovnými příležitostmi pro všechny děti

·       chceme být školou nabízející širokou škálu různých vzdělávacích programů, metod a forem práce podporujících hru, dětské objevování a kreativitu

·       chceme být školou partnerskou, spolupracující, navazující otevřené a konstruktivní vztahy s rodiči i s dalšími subjekty

·       chceme být škola, která umožňuje jednotlivým odloučeným pracovištím vlastní integritu, pojetí a rukopis ve prospěch dětí


Vycházíme z principů                                                                      

·      z principu RVP PV – záměrů a cílů, podmínek pro předškolní vzdělávání, rizik a očekávaných klíčových kompetencí

·      z kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (dokument Kvalitní škola)

·      z principu partnerství a participace: spolupráce s rodiči, rodinami dětí, mateřskými školami v rámci subjektu i mimo subjekt, spolupráce se zřizovatelem a společností (společenskými, školskými, kulturními i sportovními organizacemi)

·      z principu odbornosti – kvalifikovaný tým pedagog, otevřená spolupráce s odborníky, prostor pro další odborné vzdělávání zaměstnanců

·      z principů morálního profilu pedagoga předškolního vzdělávání (etický kodex)

·      z principu otevřenosti – v souvislosti s přijímáním dětí všech národností, kultur i dětí se speciálními potřebami, v souvislosti s různými přístupy, filozofiemi, trendy a metodami, v souvislosti s otevřenou, upřímnou, partnerskou komunikací na všech úrovních

·      z principu angažovanosti: v souvislosti s angažovaným, aktivním a tvořivým přístupem pedagogů k naplňování vize školy, jejích záměrů a cílů v každodenní praxi

·      z principu individualizace: v souvislosti s individuálním přístupem k jednotlivým dětem a s individuálním přístupem k zaměstnancům školy.Hlavní záměr školy                                                                              


Zajišťovat kvalitní a úspěšné vzdělávání předškolních dětí se srovnatelnou úrovní ve všech našich mateřských školách, garantované státním vzdělávacím programem konkretizovaném v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a tím kvalifikovaně doplňovat rodinnou výchovu.Společně sdílené hodnoty školy                                                              

Bezpečí

        Důvěra

               Spolupráce

                          Empatie

                                  Kreativita

                                           Hra

                                                Přátelství

                                                           ProfesionalitaPriority a cíle školy                                                                     

Koncepce a rámec školy

 

·       škola má jasně stanovenou vizi a reálnou strategii svého rozvoje která je založena na několika hlavních principech

·       školní vzdělávací programy (dále ŠVP) pracovišť vychází z vize školy a jsou v souladu s RVP PV

·       pedagogové s ŠVP aktivně pracují při plánování a vyhodnocování své pedagogické práce

·       škola spolupracuje se zřizovatelem i rodiči a dalšími partnery, má cíleně zaměřený program spolupráce

·       škola má nastavena pevná vnitřní pravidla a předpisy zahrnující všechny aktéry vzdělávání (děti, rodiče, zaměstnance)

·       škola podporuje zapojení pedagogů do národních i mezinárodních projektů

·       škola je bezpečným místem, je zajištěn systém úrazové prevence i psychického bezpečí, zdravý životní styl

Pedagogické vedení školy

·       vedení školy aktivně řídí, monitoruje a vyhodnocuje pedagogické procesy, má vytvořený promyšlený systém evaluace

·       vedení školy posiluje pozitivní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, dětmi a rodiči a o vzájemnou spolupráci mezi pracovišti

·       vedení školy poskytuje zaměstnancům zpětnou vazbu k jejich práci, plánuje spolu s pedagogy profesní rozvoj

·       vedení školy má svůj plán manažerského a pedagogického rozvoje, který má efektivní dopad na kvalitu řízení školy

·       vedení školy vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání a jejich zkvalitňování

Kvalita pedagogického sboru

·       pedagogové vykonávají svoji práci profesionálně a jsou odborně zdatní

·       pedagogové jednají s kolegy, dětmi, rodiči s respektem, spolupráce funguje na základě partnerství

·       pedagogové mezi sebou spolupracují, předávají si poznatky, využívají formy vzájemných hospitací

·       pedagogové jsou aktivní ke svému profesnímu rozvoji, pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných dovedností

·       zajímají se o nové trendy a poznatky

 

Vzdělávání

·       kvalitní vzdělávání směřující k dobrým výsledkům dětí (v souladu s očekávanými výstupy podle RVP PV)

·       promyšlené systematické vzdělávání směřuje k naplňování vědomostních, dovednostních a postojových cílů

·       je využívána široká nabídka výchovně-vzdělávacích strategií

·       pedagogové sledují a vyhodnocují úspěšnost dětí v průběhu a ukončení vzdělávání, s výsledky hodnocení cíleně pracují

·       vedou děti k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení

Vzdělávací výsledky

·       škola má nastavený systém soustavného získávání informací o vzdělávacích výsledcích dětí a dokáže přijímat efektivní opatření k jejich zlepšení

·       škola vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu a na konci vzdělávání na všech úrovních pedagogického procesu, s výsledky hodnocení pracují pedagogové i vedení MŠ

Podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti)

·       škola respektuje rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí

·       škola má vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, poskytuje specifickou podporu všem dětem, které ji potřebují

·       škola identifikuje individuální potřeby dětí při vzdělávání, eviduje výsledky a pokroky dětí, spolupracuje s odbornými pracovišti

·       

·    

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist