O Klatovských školkách

Identifikační údaje o mateřské škole

název MŠ ...........................................   Mateřská škola Klatovy, Studentská 601
právní forma ......................................   příspěvková organizace
zařazení do školského rejstříku .........   1.1.2003
ředitelka školy ...................................    Mgr. Jitka Luňáková
zástupce ředitelky  ............................    Věra  Kvardová
IČ  .....................................................    606 104 76
telefon  ..............................................    376 347 790, 376 347 793
mobil  .................................................   775 580 941, 776 230 202
email   ................................................   info@klatovskeskolky.cz
www  ..................................................    www.klatovskeskolky.cz
datová schránka  ...............................   e65ksv7
zřizovatel   ..........................................   Město Klatovy, náměstí Míru 62

Organizační schéma školy zde


Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, vznikla 1. ledna 2003 spojením deseti mateřských škol v Klatovech do jednoho právního subjektu. Jejím zřizovatelem je Město Klatovy. Mateřská škola byla ustanovena zřizovací listinou, která vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace. Od 1. 8. 2016, po uzavření MŠ Sobětice, má mateřská škola devět  odloučených pracovišť.


Základní právní předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (VÚP, 2018)
Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace Směrnice pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí na ředitelství MŠ Klatovy.


ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ:
MŠ Studentská 601
MŠ Národních mučedníků 192
MŠ Koldinova 445
MŠ Podhůrecká 542
MŠ Máchova 668
MŠ U Pošty 682
MŠ Karafiátová 830
MŠ Luby
MŠ Kal

Vize školy: Mateřská škola jako pestrobarevný svět, přátelské místo k životu…….

 • chceme být školou přátelskou a otevřenou vůči všem kulturám, myšlenkám, filozofiím i přístupům
 • chceme být školou zajišťující kvalitní předškolní vzdělávání pro děti od dvou do sedmi let v Klatovech a spádových obcí
 • chceme být školou vstřícnou pro děti, rodiče i zaměstnance
 • chceme být školou pestrou, nabízející širokou škálu různých vzdělávacích programů, metod a forem práce podporujících hru, dětské objevování a kreativitu
 • chceme být školou spolupracující, navazující otevřené a konstruktivní vztahy s rodiči i s dalšími subjekty
 • chceme být školou současnou, rozvíjející se, vytvářející dobré podmínky i klima pro děti


Společně sdílené hodnoty školy                                                                                             

Bezpečí

        Důvěra

               Spolupráce

                          Empatie

                                  Kreativita

                                           Hra

                                                Přátelství

                                                           Profesionalita

Hlavní záměr školy                                                                                                                    

Zajišťovat kvalitní a úspěšné vzdělávání předškolních dětí se srovnatelnou úrovní ve všech mateřských školách, garantované státním vzdělávacím programem, konkretizovaném v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a tím kvalifikovaně doplňovat rodinnou výchovu.

Vychází z principů                                                                                                                       

 • partnerství a participace – partnerská a otevřená spolupráce s rodiči, mezi mateřskými školami, spolupráce se zřizovatelem a dalšími subjekty
 • principu odbornosti – kvalifikovaný tým pedagogů, asistentů, z morálního profilu zaměstnanců školy a společných zásad pro všechny zaměstnance
 • principu otevřenosti – vůči různým etnikům a kulturám, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • principu angažovanosti – aktivní přístup zaměstnanců k naplňování školních programů
 • principu individualizace – individuální přístup k dětem i zaměstnancům škol 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist