Příprava na ZŠ

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA VSTUP DO ŠKOLY

Příprava dětí na vstup do základní školy probíhá na naší mateřské škole v průběhu celého dne hravou formou. Program vychází ze znalostí, schopností a dovedností jednotlivých dětí a jsou zohledňovány celkové předpoklady a možnosti dítěte.
Pracujeme jak se všemi dětmi, tak i se skupinou 5-6 letých dětí i individuálně dle potřeby (zejména v ranních hrách, odpoledních činnostech i v době odpočinku).
Ve třídách mají předškolní děti vytvořeny koutky s pracovními sešity a košíčkem s pastelkami, tužkou, gumou a řezátkem, označené svým jménem a černobílou značkou.

V době řízené činnosti jsou pro starší děti ztíženy úkoly, využívá se práce ve skupině, samostatné práce, děti se učí kooperaci.


Příprava je zaměřena na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost :

1.rozvíjíme řečové a komunikativní schopnosti

 • děti se učí naslouchat, souvisle vyjadřovat, vyprávět to, co prožily, ale i slyšený text, např. pohádku
 • je zařazována gymnastika mluvidel, jazyka, rytmizace slov
 • rozklad slov na slabiky, určování hlásek na začátku a konci slova
 • dbá se ve spolupráci s rodiči a logopedem na správnou výslovnost
 • děti zkouší vytvářet rým, přednášet, dramatizovat pohádku
 • rozlišovat některé symboly, číslice, písmena, poznat napsané svoje jméno
2.podporujeme pohybové dovednosti

 • rozvoj hrubé motoriky (chůze, běh, skoky a poskoky lezení, házení, pohyb na sněhu, v terénu, písku,ve vodě, jízda na odrážedlech..)
 • jemná motorika ( stříhání, lepení,zacházení s rytmickými nástroji, pomůckami, modelovací hmotou, barvami, ale i s předměty denní potřeby
 • grafomotorika ( správné držení tužky, příboru, zařazujeme cviky na uvolnění paže,lokte i zápěstí s využitím motivace a různých formátů papíru – čáry, vlnovky, kruhy, oblouky zleva doprava, prstová cvičení
3.prohlubujeme u dětí znalosti ze světa kolem nás

 • z oblasti okolního prostředí , přírody, kultury, techniky, vesmíru
4. vedeme děti k soustředění se na vykonávanou činnost

 • jak při volné hře tak při řízených činnostech, v sebeobsluze
 • pracovat samostatně při plnění úkolů v prostoru třídy i u stolečku
 • využíváme hry zaměřené na posílení smyslového vnímání, zejména zraku a sluchu
 • postupně prodlužujeme dobu soustředění
 • cvičíme pravolevou orientaci, orientaci v prostoru i ploše
 • využíváme her na posilování paměti i logického myšlení
5. učíme děti spolupráci mezi sebou


 • společně řešit problém
 • pomáhat kamarádovi i dospělému
 • domlouvat se při volné hře, ohleduplnost
 • řešit vzniklé situace během dne a vymyslet řešenívedeme je ke kooperaci, práci ve dvojicích
Ve 3. třídě v rámci přípravy na školu začínáme pracovat s prvky Hejného matematiky, kdy dítě objevuje matematiku samo a s radostí, učitel vystupuje pouze jako pomocník a průvodce při řešení úkolů v činnostech.

Cíle:

 • Radost dětí z poznávání
 • Podpora samostatnosti během řešení úkolů a situací
 • Rozšíření sociálních schopností (vzájemná pomoc, spolupráce, ohleduplnost a respekt mezi dětmi nejen během řešení konkrétních úkolů)
 • Rozšíření intelektuálních schopností (hledání vlastních strategií během řešení úkolů či situací, správná formulace myšlenek a odhad vlastních schopností)
 • Rozšiřování a prohlubování znalostí (znalost pojmů, vztahů, procesů a argumentů)

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist