Jak to u nás chodí

Provoz mateřské školy    6,15 – 16,45 hod.

   Od 6.30 hod. je provoz zajištěn jen jednou učitelkou na pavilonu, rovněž doba od 15.30 do 16.30 hod. je zajištěna z důvodů ekonomického provozu jen jednou pracovnicí na pavilonu. V době od 9.00 - 12.30 hod. pracují s dětmi 2 pedagogické pracovnice.

   Při ranním scházení dětí jsou rodiče povinni předat dítě učitelce. Doba příchodu je orientačně limitována do 8.30 hod. a je možno ji individuálně upřesnit podle potřeb rodičů. V případě konání různých akcí rodiče prostřednictvím nástěnek včas informujeme o potřebě školy přivést dítě do MŠ v určenou hodinu.


  • Ranní hry probíhají formou spontánních činností podle výběru dítěte, děti si hrají ve skupině nebo samostatně, může probíhat i řízená individuální činnost. Učitelka je aktivním účastníkem her, dětem při hře pomáhá, hraje si s nimi, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru atd.

  • Tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeb a koncepce výchovné práce na třídě, organizovány jsou zpravidla před svačinou, ale i v rámci řízené činnosti, v rámci pobytu venku, v průběhu celého dne.

  • Dopolední svačina se uskutečňuje kolem 9.00 hodiny. Děti vedeme k samostatnosti při sebeobsluze a stolování.

  • Řízená činnost je zpravidla organizována po svačině, probíhá v jednotlivých třídách různou formou, vzdělávací nabídka je nastavena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Tato činnost má svůj pedagogický záměr a cíl. Je motivována učitelkou tak, aby dítě do této činnosti vstupovalo dobrovolně na základě zajímavé nabídky a motivace ze strany učitelky. Tyto činnosti na sebe vzájemně navazují, doplňují se a tvoří tzv. integrovaný celek.

  • Pobyt venku probíhá v době od 10,00 do 12,00 hodin. Umožňujeme v této době dětem spontánní pohyb a pohybové vyžití, klademe velký důraz na bezpečnost dětí a vytváříme povědomí o přírodě, její ochraně, o bezpečí svém i ostatních. Pobyt venku je omezen pouze v době nepříznivého a mrazivého počasí.

  • Oběd probíhá zhruba v době od 12,00 hodin, děti se spolupodílí na přípravě stolování a jsou vedeny k sebeobsluze při jídle. Děti do jídla nenutíme! Spoléháme v tomto ohledu na spolupráci s rodiči a respektujeme stravovací návyky v rodině, alergie, zdravotní důvody apod., zároveň čekáme od rodičů podporu v ochutnání jídla a v úsilí o osvojení si zdravých a správných stravovacích návyků. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách v průběhu celého dne, při pobytu na zahradě školy a při odpoledních činnostech venku.

  • Odpočinek na lehátku je korigován potřebou dítěte, nemáme nastaven až tak pevný režim této doby. Mladší a „spavé“ děti využívají tuto dobu ke spánku, starší pouze odpočívají, učitelky využívají tuto dobu k individuálním činnostem s předškolními dětmi. Děti nejsou ke spánku nuceny.

  • Odpolední zájmové činnosti následují po odpolední svačině až do odchodu dětí domů. Jsou věnovány individuálním a skupinovým hrám a činnostem na základě zájmu dětí jak ve třídě, tak za příznivého počasí na školní zahradě.
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist