Jak to u nás chodí

Provoz mateřské školy    6:30 – 16:30 hod.

     Od 6:30 hod. je provoz zajištěn jednou učitelkou na každém  pavilonu, rovněž i v  době od 15,45  do 16:30 hod. Všechny děti se rozchází od 15,45,hod. ze třídy Berušky - modrý pavilon, přízemí. Doplňující informace jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd.
     Při ranním scházení dětí jsou rodiče povinni předat dítě učitelce. Doba příchodu je stanovena na  8.00 hod., po té je budova školy uzamčena.


  • Ranní hry probíhají formou spontánních činností podle výběru dítěte, děti si hrají ve skupině nebo samostatně, může probíhat i řízená individuální činnost. Učitelka je aktivním účastníkem her, dětem při hře pomáhá, hraje si s nimi, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru atd.

  • Tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeb a koncepce výchovné práce na třídě, organizovány jsou zpravidla před svačinou, ale i v rámci řízené činnosti, v rámci pobytu venku, v průběhu celého dne.

  • Dopolední svačina se uskutečňuje kolem 9.00 hodiny. Děti vedeme k samostatnosti při sebeobsluze a stolování.

  • Řízená činnost je zpravidla organizována po svačině, probíhá v jednotlivých třídách různou formou, vzdělávací nabídka je nastavena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Tato činnost má svůj pedagogický záměr a cíl. Je motivována učitelkou tak, aby dítě do této činnosti vstupovalo dobrovolně na základě zajímavé nabídky a motivace ze strany učitelky. Tyto činnosti na sebe vzájemně navazují, doplňují se a tvoří tzv. integrovaný celek.

  • Pobyt venku probíhá v době od 10,00 do 12,00 hodin. Umožňujeme v této době dětem spontánní pohyb a pohybové vyžití, klademe velký důraz na bezpečnost dětí a vytváříme povědomí o přírodě, její ochraně, o bezpečí svém i ostatních. Pobyt venku je omezen pouze v době nepříznivého a mrazivého počasí.

  • Oběd probíhá zhruba v době od 12,00 hodin, děti se spolupodílí na přípravě stolování a jsou vedeny k sebeobsluze při jídle. Děti do jídla nenutíme! Spoléháme v tomto ohledu na spolupráci s rodiči a respektujeme stravovací návyky v rodině, alergie, zdravotní důvody apod., zároveň čekáme od rodičů podporu v ochutnání jídla a v úsilí o osvojení si zdravých a správných stravovacích návyků. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách v průběhu celého dne, při pobytu na zahradě školy a při odpoledních činnostech venku.

  • Odpočinek na lehátku je korigován potřebou dítěte, nemáme nastaven až tak pevný režim této doby. Mladší a „spavé“ děti využívají tuto dobu ke spánku, starší pouze odpočívají, učitelky využívají tuto dobu k individuálním činnostem s předškolními dětmi. Děti nejsou ke spánku nuceny.

  • Odpolední zájmové činnosti následují po odpolední svačině až do odchodu dětí domů. Jsou věnovány individuálním a skupinovým hrám a činnostem na základě zájmu dětí jak ve třídě, tak za příznivého počasí na školní zahradě.
 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist