O školce

Základní informace o naší škole

Naše mateřská škola je součástí velkého právního subjektu spojující všech deset mateřských škol v Klatovech a okolí dohromady pod jedno ředitelství.Takže máme dohromady 1 ředitelku, 1 zástupkyni ředitelky a současně v každé mateřské škole pak 1 vedoucí učitelku, zodpovídající za provoz a program 1 konkrétní mateřské školy.

Zřizovatelem naší mateřské školy je Město Klatovy
ŘEDITELKOU celého subjektu je Mgr.Jitka Luňáková
VEDOUCÍ učitelkou naší MŠ je Bc. Jiřina Marešová
Hospodářkou a vedoucí jídelny je Alena Ostřížková

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole

 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro výchovu a vzdělávání dětí ve všech mateřských školách v ČR.
 • je v souladu s naším ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM, který je k zapůjčení ve všech třídách naší mateřské školy. Jednotlivé třídy pak mají svůj originální TŘÍDNÍ PROGRAM, s nímž budete seznamováni v průběhu roku prostřednictvím široké nabídky her, činností, aktivit a akcí, které konkrétní třída vašim dětem nabídne. (Třídní programy, v nichž se dozvíte podrobně vše o životě, chodu i vzdělávání v konkrétní třídě, jsou k zapůjčení ve třídě, kterou vaše děti navštěvují).

Struktura naší mateřské školy

 • Jsme největší 7 třídní klatovská mateřská škola.
  Komplex sedmitřídní mateřské školy je tvořen třemi jednopatrovými pavilony A, B, C po dvou třídách, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, hospodářskou budovou – kde se nachází 7. třída, objektem bývalé kočárkárny - současně slouží jako sklad,a s velkou, současně rekonstrukcí poškozenou, zahradou.
 • Jednotlivé pavilony mají svoji funkční soběstačnost v oblasti zajištění provozu. Za zajištění provozu jednotlivých tříd zodpovídají třídní učitelky, za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková, která sídlí v hospodářské budově denně do 15 hodin. Za provoz kuchyně zodpovídá vedoucí kuchařka Růžena Presslová spolu s dvěma pomocnými kuchařkami Janou Kurcovou a Evou Přerostovou. Za úklid odpovídají 4  zaměstnanci:  Jaromíra Hořánková, Hana Denková, Liběna Reitmeierová a Jana Spolwindová. Za běžnou údržbu zodpovídá p. Kovářík - školník.
 • Za chod a provoz celé školky odpovídá vedoucí učitelka Bc. Jiřina Marešová, sídlící v hospodářské budově.
 • Máme 7 tříd: Zelenou, Červenou, Oranžovou, Modrou, Žlutou, Hnědou a novou Barevnou (do všech tříd vás dovedou barevné stopy a barvy tříd odlišíte i na fasádě objektu)
 • V 6 třídách máme smíšené věkové skupiny dětí 3-6letých s celodenním provozem (z důvodu přirozeného vývoje dítěte v dětské skupině – vzájemné soužití dětí různého věku přirozeně doplňuje rodinnou výchovu, podporuje rozvoj tolerance, empatie, ohleduplnosti, pochopení, spolupráci, ochoty vzájemné pomoci a omezuje rivalitu a nezdravé soupeření zaměřené na výkon, kdo je nejlepší a kdo nejhorší – šanci mají všichni!. V 1 třídě máme homogenní skupinu dětí ve věku od 2 - 3 let, která má svoje specifická pravidla a upravený režim dne odpovídající potřebám takhle malých dětí. Provozní doba třídy je od 7.30hod - 15.00 hod. V této třídě jsou 2 učitelky, chůva a odpol. druhá chůva.
 • V každé třídě jsou dvě třídní učitelky, ve třídách, kde je integrováno dítě vyžadující individuální pomoc, je přítomná asistentka pedagoga.
  1. třída-ZELENÁ: Bc. Eva Novosadová a Bc. Markéta Kolářová 2.třída-ČERVENÁ: Irena Trochová, Jana Šimková 3. třída-ORANŽOVÁ: Miroslava Baxová, Ladislava Kočová a asistentka pedagoga Marcela Voráčková 4. třída-MODRÁ: Ludmila Čermáková a Bc.Karolína Lorencová 5. třída-ŽLUTÁ: Ivana Babková, Květa Bártová a asistentka pedagoga Lucie Hálová 6.třída-HNĚDÁ: Marie Vacovská a Kamila Serbi 7. třída: Bc. Jiřina Marešová, Iva Šedivá a chůvy Daniela Reitmajerová, Lucie Hálová

Provoz a život naší mateřské školy a režim dne

PROVOZNÍ DOBA naší mateřské školy je 6,30-16,30hod.

Scházení dětí v mateřské škole a rozcházení dětí domů

Děti se od 6,30 hod scházejí v určené třídě na svém pavilonu, odtud se v 7 hodin přemísťují se svojí učitelkou do své třídy. Odpoledne v 16hodin převádíme děti z jednotlivých pavilónů i s věcmi (oblečením) do 7.třídy v hospodářském pavilónu (vchod velkými vraty), kde si lze děti do 16,30hod vyzvednout. Hrací oblečení a bačkorky ukládají rodiče při odchodu ze 7.třídy do košíku s názvem třídy a ten následující den ráno už najdou u schodiště při vstupu do své třídy.

Kdy přivádět dítě do mateřské školy:
čas pro scházení dětí ve školce je od 6,30 do 8,30 hod, rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. (Na základě domluvy je možné přivádět i odvádět dítě z MŠ dle potřeby rodičů). Rodiče mohou vstupovat do třídy (doprovodit dítě, podívat se, jak si hraje…), vstup rodičů do třídy je podmíněn pouze použitím návleků a absencí infekční choroby

Vyzvedávání dětí z mateřské školy:
je možné po obědě i kdykoliv v průběhu odpoledních zájmových činností, nejpozději do 16,30 hod, kdy provoz mateřské školy končí. Ve výjimečných případech je možné individuálně se domluvit s třídními učitelkami ohledně vyzvedávání dítěte z mateřské školy dle potřeb dítěte či rodičů.

V případě nepřítomnosti je třeba dítě OMLUVIT do 8 hodin!!! (bez omluvy je účtováno stravné!)

Vstup rodičů do tříd

Při vstupu do prostor tříd je nutné používat návleky. Rodiče mohou vstupovat do jednotlivých tříd kdykoliv při dodržení základních hygienických pravidel / absence virových onemocnění, nutnost používat návleky/

Průběh dne v mateřské škole je určován rámcovým režimem dne
6,30 - 8,45 hodvolné hry dětí, spontánní pohybové činnosti, popř. tělovýchovná chvilka
8,45 - 9,15 hoddopolední svačina
9,15 - 10,00 hodspolečná řízená činnost, společná hra všech dětí
10,00 - 11,45 hodpříprava na pobyt venku a pobyt venku
11,45 - 12,15 hodpříprava na oběd a oběd
12,30 - 14.15 hododpočinek, spánek a klidové činnosti, hry
14,15 - 14,45 hodpřevlékání, hygiena, odpolední svačina
14,45 - 16,30 hodvolné hry a zájmové činnosti

Do činností, jídla ani spánku děti nenutíme!!!, pouze je motivujeme k tomu, že jídlo, odpočinek a činnost jsou pro zdravý život člověka prospěšné :-) Respektujeme individuální potřeby jednotlivých dětí!!!!, ale samozřejmě, že docházka dítěte do mateřské školy, kde dítě žije ve skupině dalších více než 20 dětí, musí mít svoje pravidla a hranice. A to nejen z důvodu bezpečnosti dětí, ale i s cílem učit dítě žít mezi ostatními lidmi, kde není středem celého světa, ale jeho součástí :-)

Pobyt venku

je součástí každého dne, kromě dnů s prudkým deštěm, větrem či mrazem nad -10 stupňů C. Je potřeba, aby děti měly v mateřské škole vhodné oblečení a obutí pro pobyt venku, pláštěnku, všechny osobní věci by měly mít děti označené, každé dítě by mělo mít v šatně v tašce náhradní oblečení. Je naším cílem umožnit dětem volné pohybové vyžití při pobytu venku, k němuž má mnoho dětí v rámci rodinné výchovy méně příležitostí i času.

Ručníky a ložní prádlo

děti dostávají ve školce, stejně jako toaletní papír, mýdlo. Rodiče průběžně doplňují pouze papírové kapesníky a ubrousky.

Děti si nenosí do mateřské školy ani jídlo ani pití ani sladkosti

Naše mateřská škola poskytuje celodenní kvalitní stravování a zabezpečuje dostatečný pitný režim dětí v průběhu celého dne. Výjimku tvoří po domluvě děti se zdravotními omezeními. Druhou výjimkou je oslava narozenin či jmenin dítěte, svátky a slavnosti, kde na základě domluvy s třídními učitelkami si dítě do školky přinese bómbony či nějakou sladkost pro kamarády, popř. nějakou pomůcku k tvořivé hře (brambor, jablíčko, dýni atd.)

Rodiče se podílejí na životě naší mateřské školy
 • Rodiče jsou pravidelně seznamováni s cíli školy i vzděláváním svých dětí na nástěnkách, třídních schůzkách a ostatních společných setkáních v jednotlivých pavilonech i třídách v průběhu školního roku. Každodenní kontakt učitelek s rodiči dětí umožňuje vzájemnou spolupráci a nabízí prostor k individuálním pohovorům o dětech.
 • Rodiče jsou zapojeni do Sdružení rodičů a přátel školy, přispívají mateřské škole členským rodičovským příspěvkem, jehož výši si rodič schvalují na začátku školního roku.
 • Třídní schůzky SRPDŠ se konají zpravidla na začátku školního roku a na začátku 2.pololetí školního roku. Další setkání s rodiči v průběhu roku jsou podle potřeby jednotlivých tříd, jejich forma je na volbě třídních učitelek / např. spojení schůzky s ukázkou výchovné práce, se slavností, besídkou, vystoupením dětí, společnou činností dětí a rodičů, spojení s odbornou přednáškou ap./
 • Rodiče jsou plnohodnotnými partnery mateřské školy a mateřská škola je povinna kompetentně a tvořivě doplňovat rodinnou výchovu ve smyslu kvalitního výchovně vzdělávacího působení na dítě.
 • Rodiče se mohou zapojit do brigádnické i sponzorské činnosti v rámci zkvalitňování podmínek i prostředí pro vzdělávání jejich dětí v mateřské škole. (Děkujeme za jakoukoliv pomoc!!!!)
V naší mateřské škole je zakázáno
 • v celém areálu mateřské školy je zakázáno kouřit, vodit psy, je zakázán vstup nepovolaným osobám a využívání školní zahrady po skončení provozní doby mateřské školy.
 • nosit do školky nebezpečné, ostré předměty a nebezpečné hračky, peníze, drobné předměty, které se snadno ztratí, spolknou atd.

Pravidla pro rodiče dětí docházejících do naší MŠ

Rodiče jsou povinni denně osobně předat dítě učitelce ve třídě.

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky od převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby jeho předání opět zástupci dítěte. Dítě si vyzvedávají osobně opět rodiče, popř. osoba pověřená rodiči Prohlášením zákonného zástupce.

Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte dítě omluvit osobně či telefonicky do 8 hodin

s uvedením důvodu nepřítomnosti (zejména pak v případě nemoci). Neomluvená nepřítomnost dítěte = rovněž neomluvené stravování!! Rodiče jsou povinni informovat třídní učitelky o zdravotním stavu dítěte, popř. ostatních specifických potřebách či zvláštnostech dítěte a změnách, které se mohou podílet na změnách chování i nálady dítěte. Učitelky jsou povinné chránit důvěrné informace i údaje o dítěti!!!!!

Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy chodí dítě zdravé!!!!!!

Podle paragrafu 31 ods.1, písm.a) zákona č.94/1963 Sb. o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat aktuální zdravotní stav dítěte a nepřivádět do mateřské školy dítě nastydlé, nemocné a nedoléčené!!! Při opakovaném porušení této rodičovské povinnosti má mateřská škola právo kontaktovat sociální odbor ve smyslu prozkoumání rodičovské péče o nezletilé dítě. Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině (včetně výskytu parazitů, vší atd.) a údaje o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinni dodržovat provozní dobu mateřské školy

ve smyslu včasného vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Mateřská škola se uzavírá v 16,30hod!!!!

Rodiče dodržují školní a organizační řád mateřské školy

a řídí se společnými pravidly vytvořenými s cílem zdravého a nekonfliktního fungování mateřské školy ku spokojenosti všech zúčastněných.

Rodiče spolupracují s mateřskou školou

ve smyslu pravidelného sledování všech pokynů, informací i akcí mateřské školy. Cílem celého našeho pedagogického kolektivu je kompetentně doplňovat rodinnou výchovu a zajišťovat nejen hlídání dětí po dobu zaměstnání rodičů, ale zajišťovat především kvalitní předškolní vzdělávání a rozvíjení dětí v nejrůznějších oblastech. K tomu je dětem nabízen bohatý každodenní program a různé činnosti.

Rodiče platí pravidelně stravné a školné
 • výše platby stravného s rozpisy jednotlivých položek a způsobem úhrady je rodičům dostupná na vstupních nástěnkách do mateřské školy a s jakýmikoliv dotazy či problémy je možné se obrátit na hospodářku a vedoucí školní jídelny p. Alenu Ostřížkovou, sídlící v budově ředitelství v areálu naší mateřské školy.
Rodiče se mohou spolehnout, že o jejich dítě je v mateřské škole dobře pečováno
a že je dítě vedeno k úctě k rodičům, k úctě obecně a že je mu nabízený pestrý každodenní program a bezpečný život v dětské skupině.

Co děti do naší mateřské školy potřebují

 • bačkorky na přezutí /ne pantofle/
 • kluci tepláky či hrací kalhoty do třídy, děvčátka zástěrku
 • pyžamko
 • tašku do šatny /nejlépe látkovou/ na náhradní oblečení - spodní prádlo, punčocháče, tričko, ponožky
 • tepláky a popř. starší obuv a bundu pro pobyt venku
 • pláštěnku /nikoliv deštník/
 • balík papírových kapesníků /kapesníky jsou rodiči doplňovány dle potřeby v průběhu roku/
 • popř. vlastní polštářek na spaní
VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!!

Ručníky a ložní prádlo dostanou děti ve školce.

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky
ANEB dítě je do školky připravené, když:

 • nepoužívá pleny (včetně noci)
 • odložilo dudlík
 • chodí venku pěšky bez kočárku
 • nepoužívá kojeneckou láhev
 • jí samostatně lžící
 • pije samostatně z hrnečku, skleničky
 • jí doma samostatně z vlastního talíře
 • je zvyklé během jídla sedět u stolu
 • je ochotné vyzkoušet nové jídlo, to, co třeba nezná od maminky
 • si umí samostatně říct, když potřebuje na toaletu
 • si stáhne a natáhne samostatně kalhotky, když jde na toaletu
 • je již doma vedené k utírání zadečku po použití WC
 • se nepočůrává se během dne ani v noci
 • si umí namydlit, umýt a utřít ruce
 • umí používat kapesník a smrkat
 • si umí obléci a svléci základní oblečení (triko, tepláky, punčocháče)
 • si oblékne ponožky a obuje boty
 • si umí zapnout a rozepnout knoflíky
 • projevuje zájem o jiné děti, umí si chvilku hrát s jiným dítětem
 • umí poprosit a poděkovat, když se mu to připomene
 • umí odpovědět na otázku „Jak se jmenuješ?“
 • je zvyklé zůstat chvíli bez rodičů třeba u babičky, tety apod.
 • je schopné se jednoduše domluvit
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist