O školce

Základní informace o naší škole

Naše mateřská škola je součástí velkého právního subjektu spojující všech deset mateřských škol v Klatovech a okolí dohromady pod jedno ředitelství.

Zřizovatelem naší mateřské školy je Město Klatovy
ŘEDITELKOU celého subjektu je Mgr.Jitka Luňáková
zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Studentská je Bc. Jiřina Marešová
Hospodářkou a vedoucí jídelny je Libuše Kubíková

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole

 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro výchovu a vzdělávání dětí ve všech mateřských školách v ČR.
 • je v souladu s naším ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM, který je k zapůjčení ve všech třídách naší mateřské školy. Jednotlivé třídy pak mají svůj originální TŘÍDNÍ PROGRAM, s nímž budete seznamováni v průběhu roku prostřednictvím široké nabídky her, činností, aktivit a akcí, které konkrétní třída vašim dětem nabídne. (Třídní programy, v nichž se dozvíte podrobně vše o životě, chodu i vzdělávání v konkrétní třídě, jsou k zapůjčení ve třídě, kterou vaše děti navštěvují).

Struktura naší mateřské školy

 • Jsme největší 7 třídní klatovská mateřská škola.
  Komplex sedmitřídní mateřské školy je tvořen třemi jednopatrovými pavilony A, B, C po dvou třídách, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, hospodářskou budovou – kde se nachází 7. třída.
 • Jednotlivé pavilony mají svoji funkční soběstačnost v oblasti zajištění provozu. Za zajištění provozu jednotlivých tříd zodpovídají třídní učitelky, za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny Libuše Kubíková, která sídlí v hospodářské budově denně do 15 hodin. Za provoz kuchyně zodpovídá vedoucí kuchařka spolu s dvěma pomocnými kuchařkami. Za úklid odpovídají 4  zaměstnanci. Za běžnou údržbu zodpovídá p. Kovářík - školník.
 • Za chod a provoz celé školky odpovídá zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Studentská Bc. Jiřina Marešová, sídlící v hospodářské budově.
 • Máme 7 tříd: Zelenou, Červenou, Oranžovou, Modrou, Žlutou, Hnědou a novou Barevnou (do všech tříd vás dovedou barevné stopy a barvy tříd odlišíte i na fasádě objektu)
 • V 6 třídách máme smíšené věkové skupiny dětí 3-6letých s celodenním provozem (z důvodu přirozeného vývoje dítěte v dětské skupině – vzájemné soužití dětí různého věku přirozeně doplňuje rodinnou výchovu, podporuje rozvoj tolerance, empatie, ohleduplnosti, pochopení, spolupráci, ochoty vzájemné pomoci a omezuje rivalitu a nezdravé soupeření zaměřené na výkon, kdo je nejlepší a kdo nejhorší – šanci mají všichni!. V 1 třídě máme homogenní skupinu dětí ve věku od 2 - 3 let, která má svoje specifická pravidla a upravený režim dne odpovídající potřebám takhle malých dětí. V této třídě jsou 2 učitelky a chůva.
 • V každé třídě jsou dvě třídní učitelky, ve třídách, kde je integrováno dítě vyžadující individuální pomoc, je přítomná asistentka pedagoga.

Provoz a život naší mateřské školy a režim dne

PROVOZNÍ DOBA naší mateřské školy je 6,15-16,45hod.

Scházení dětí v mateřské škole a rozcházení dětí domů

Děti se od 6,15 hod scházejí v určené třídě na svém pavilonu, odtud se v 7 hodin přemísťují se svojí učitelkou do své třídy. Odpoledne v 16hodin převádíme děti z jednotlivých pavilónů i s věcmi (oblečením) do 1.třídy, kde si lze děti do 16,45hod vyzvednout. Hrací oblečení a bačkorky ukládají rodiče při odchodu ze 1.třídy do košíku s názvem třídy a ten následující den ráno už najdou u schodiště při vstupu do své třídy.

Kdy přivádět dítě do mateřské školy:
čas pro scházení dětí ve školce je od 6,15 do 8,00 hod, rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. (Na základě domluvy je možné přivádět i odvádět dítě z MŠ dle potřeby rodičů). Rodiče mohou vstupovat do třídy (doprovodit dítě, podívat se, jak si hraje…), vstup rodičů do třídy je podmíněn pouze použitím návleků a absencí infekční choroby.

Vyzvedávání dětí z mateřské školy:
je možné po obědě i kdykoliv v průběhu odpoledních zájmových činností, nejpozději do 16,45 hod, kdy provoz mateřské školy končí. Ve výjimečných případech je možné individuálně se domluvit s třídními učitelkami ohledně vyzvedávání dítěte z mateřské školy dle potřeb dítěte či rodičů.

V případě nepřítomnosti je třeba dítě OMLUVIT do 8 hodin (bez omluvy je účtováno stravné)

Vstup rodičů do tříd

Při vstupu do prostor tříd je nutné používat návleky. Rodiče mohou vstupovat do jednotlivých tříd kdykoliv při dodržení základních hygienických pravidel / absence virových onemocnění, nutnost používat návleky/

Průběh dne v mateřské škole
6,15 - 8,45 hodvolné hry dětí, spontánní pohybové činnosti, popř. tělovýchovná chvilka
8,45 - 9,15 hoddopolední svačina
9,15 - 10,00 hodspolečná řízená činnost, společná hra všech dětí
10,00 - 11,45 hodpříprava na pobyt venku a pobyt venku
11,45 - 12,15 hodpříprava na oběd a oběd
12,30 - 14.15 hododpočinek, spánek a klidové činnosti, hry
14,15 - 14,45 hodpřevlékání, hygiena, odpolední svačina
14,45 - 16,45 hodvolné hry a zájmové činnosti
Pobyt venku

je součástí každého dne, kromě dnů s prudkým deštěm, větrem či mrazem nad -10 stupňů C. Je potřeba, aby děti měly v mateřské škole vhodné oblečení a obutí pro pobyt venku, pláštěnku, všechny osobní věci by měly mít děti označené, každé dítě by mělo mít v šatně v tašce náhradní oblečení. 

Ručníky a ložní prádlo

děti dostávají ve školce, stejně jako toaletní papír, mýdlo. Rodiče průběžně doplňují pouze papírové kapesníky a ubrousky.

Naše mateřská škola poskytuje celodenní kvalitní stravování a zabezpečuje dostatečný pitný režim dětí v průběhu celého dne. Výjimku tvoří po domluvě děti se zdravotními omezeními. Druhou výjimkou je oslava narozenin či jmenin dítěte, svátky a slavnosti, kde na základě domluvy s třídními učitelkami si dítě do školky přinese bómbony či nějakou sladkost pro kamarády, popř. nějakou pomůcku k tvořivé hře (brambor, jablíčko, dýni atd.)

Rodiče se podílejí na životě naší mateřské školy
 • Rodiče jsou pravidelně seznamováni s cíli školy i vzděláváním svých dětí na nástěnkách, třídních schůzkách a ostatních společných setkáních v jednotlivých pavilonech i třídách v průběhu školního roku. Každodenní kontakt učitelek s rodiči dětí umožňuje vzájemnou spolupráci a nabízí prostor k individuálním pohovorům o dětech.
 • Rodiče jsou zapojeni do Sdružení rodičů a přátel školy, přispívají mateřské škole členským rodičovským příspěvkem, jehož výši si rodič schvalují na začátku školního roku.
 • Třídní schůzky Spolku rodičů se konají zpravidla na začátku školního roku a na začátku 2.pololetí školního roku. Další setkání s rodiči v průběhu roku jsou podle potřeby jednotlivých tříd, jejich forma je na volbě třídních učitelek.
 • Rodiče jsou plnohodnotnými partnery mateřské školy a mateřská škola je povinna kompetentně a tvořivě doplňovat rodinnou výchovu ve smyslu kvalitního výchovně vzdělávacího působení na dítě.
V naší mateřské škole je zakázáno
 • v celém areálu mateřské školy je zakázáno kouřit, vodit psy, je zakázán vstup nepovolaným osobám a využívání školní zahrady po skončení provozní doby mateřské školy.
 • nosit do školky nebezpečné, ostré předměty a nebezpečné hračky, peníze, drobné předměty, které se snadno ztratí, spolknou atd.

Pravidla pro rodiče dětí docházejících do naší MŠ

Rodiče jsou povinni denně osobně předat dítě učitelce ve třídě.

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky od převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby jeho předání opět zástupci dítěte. Dítě si vyzvedávají osobně opět rodiče, popř. osoba pověřená rodiči Prohlášením zákonného zástupce.

Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte dítě omluvit osobně či telefonicky do 8 hodin

s uvedením důvodu nepřítomnosti (zejména pak v případě nemoci). Neomluvená nepřítomnost dítěte = rovněž neomluvené stravování!! Rodiče jsou povinni informovat třídní učitelky o zdravotním stavu dítěte, popř. ostatních specifických potřebách či zvláštnostech dítěte a změnách, které se mohou podílet na změnách chování i nálady dítěte. Učitelky jsou povinné chránit důvěrné informace i údaje o dítěti!!!!!

Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy chodí dítě zdravé

Podle paragrafu 31 ods.1, písm.a) zákona č.94/1963 Sb. o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat aktuální zdravotní stav dítěte a nepřivádět do mateřské školy dítě nastydlé, nemocné a nedoléčené!!! Při opakovaném porušení této rodičovské povinnosti má mateřská škola právo kontaktovat sociální odbor ve smyslu prozkoumání rodičovské péče o nezletilé dítě. Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině (včetně výskytu parazitů, vší atd.) a údaje o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinni dodržovat provozní dobu mateřské školy

ve smyslu včasného vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Mateřská škola se uzavírá v 16,30hod.

Rodiče dodržují školní a organizační řád mateřské školy

a řídí se společnými pravidly.

Rodiče spolupracují s mateřskou školou

ve smyslu pravidelného sledování všech pokynů, informací i akcí mateřské školy. Cílem celého našeho pedagogického kolektivu je kompetentně doplňovat rodinnou výchovu a zajišťovat kvalitní předškolní vzdělávání a rozvíjení dětí v nejrůznějších oblastech. K tomu je dětem nabízen bohatý každodenní program a různé činnosti.

Rodiče platí pravidelně stravné a školné
 • výše platby stravného s rozpisy jednotlivých položek a způsobem úhrady je rodičům dostupná na vstupních nástěnkách do mateřské školy a s jakýmikoliv dotazy či problémy je možné se obrátit na hospodářku a vedoucí školní jídelny pí. Libuši Kubíkovou, sídlící v budově ředitelství v areálu naší mateřské školy.

Co děti do naší mateřské školy potřebují

 • bačkorky na přezutí /ne pantofle/
 • kluci tepláky či hrací kalhoty do třídy, děvčátka zástěrku
 • pyžamo
 • tašku do šatny /nejlépe látkovou/ na náhradní oblečení - spodní prádlo, punčocháče, tričko, ponožky
 • tepláky a popř. starší obuv a bundu pro pobyt venku
 • pláštěnku /nikoliv deštník/
 • balík papírových kapesníků /kapesníky jsou rodiči doplňovány dle potřeby v průběhu roku/
VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ

Ručníky a ložní prádlo dostanou děti ve školce.

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky:

 • nepoužívat pleny (včetně noci)
 • odložit dudlík
 • chodit venku pěšky bez kočárku
 • nepoužívat kojeneckou láhev
 • jíst samostatně lžící
 • pít samostatně z hrnečku, skleničky
 • jíst doma samostatně z vlastního talíře
 • být zvyklé během jídla sedět u stolu
 • si umět samostatně říct, když potřebuje na toaletu
 • si stáhnou a natáhnout samostatně kalhotky, když jde na toaletu
 • se nepočůrávát se během dne ani v noci
 • umět si namydlit, umýt a utřít ruce
 • umět používat kapesník a smrkat
 • umět si obléknout a svléknout základní oblečení (triko, tepláky, punčocháče)
 • umět si obléknout ponožky a obout boty
 • umět poprosit a poděkovat, když se mu to připomene
 • umět odpovědět na otázku „Jak se jmenuješ?“
 • být zvyklé zůstat chvíli bez rodičů třeba u babičky, tety apod.
 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist