Školní vzdělávací program

ŠVP je členěn do 4 integrovaných bloků, jejichž společným cílem je

 • naplňovat rámcové cíle RVP pro PV
 • naplňovat dílčí cíle z jednotlivých oblastí RVP pro PV
 • pokládat základy klíčových kompetencí pro další osobnostní rozvoj dítěte
Integrované bloky

1. podzim „Podzim sáhl do barev“

2. zima „Zima bílá zastudila“

3. jaro „Jaro dělá pokusy“

4. léto „Léto plné radosti“

ŠVP je zaměřen na environmentální výchovu. Chceme, aby děti při získávání kompetencí vycházely z přírody a z jejich zákonitostí.

Děti nasbírají informace o změnách ročního období, o tom jak se příroda mění, jak chutná, jak voní a co všechno nám dává. Seznámí se s lidovými tradicemi, různými zvyky a typy oslav.

Střídání ročních období dětem nabídne prostor pro zkoumání přírody, pro experimentování, pro nové poznatky, vědomosti, dovednosti a zkušenosti.

Odnesou si poznatky o sobě, o kamarádech, o školce, o rodném městě, o rodném kraji i o planetě Zemi. Posílí vlastní identitu a základy vlastenectví, vztah k místu, kde se narodily a kde žijí.

Seznámí se s historií, současností i s budoucností.

Hlavní cíle a záměry

Jakou mateřskou školou chceme být

Naše mateřská škola má být místem, kde chceme s dětmi pracovat tak, abychom maximálně rozvíjeli všestrannou osobnost každého jedince a práce byla pro nás i naše děti radostná, neboť si uvědomujeme, že co dítě v tomto období prožije a co se naučí je trvalé a ovlivňuje další vývoj a život dítěte.

Chceme zajišťovat předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání s vědomím si jeho cílů i posunů v přístupu ke vzdělávání dětí.

Chceme usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom, co a jak se ve školce dělá ve smyslu kvalitního vzdělávání dětí.

Chceme, aby děti odcházely z naší školky kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě!

Chceme naučit dítě BÝT OSOBNOSTÍ

 • se schopností poznávat a učit se stále něčemu novému
 • s přiměřeným sebevědomím a morálními hodnotami
 • schopnou na základě určitých činností a poznatků samostatně rozhodovat
 • s úctou k životu, k lidským hodnotám
 • schopnou komunikace s ostatními lidmi
 • se schopností tvořivě vyjádřit své prožitky – mít představivost
 • se schopností pomáhat ostatním
 • se schopností domluvit se mezi sebou
 • se schopností dodržovat pravidla
 • se schopností umět se prosadit v běžných situacích
 • se schopností samostatného myšlení – umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • se schopností kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • se schopností vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
 • se schopností „člověčenství“, které je větší hodnotou než vzdělání a bohatství

Chceme, aby MŠ byla DRUHÝM DOMOVEM pro děti!

 • byla místem plným pohody a vzájemné důvěry
 • prostorem pro utváření základních morálních hodnot pro děti
 • umožňovala všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • byla tvořivým, komunikativním, tolerantním spojenstvím
 • místem s atmosférou vzájemné sounáležitosti a spolupráce
 • školkou poskytující nové směry ve výchově (globální, multikulturní, enviromentální)
 • prostředím, které přijmou i děti s určitým omezením a speciálními vzdělávacími potřebami a pomůže jim najít svoje místo ve společnosti, umožní jim integraci a začlenění do běžného života

Chceme, aby se děti naučily sociálnímu cítění a optimálnímu soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. S dětmi se zdravotním postižením, neboť je to pro obě skupiny výrazným přínosem.

Jak budeme tyto záměry a cíle naplňovat

 • vytvořením vhodných podmínek pro vzdělávání dětí v naší MŠ
 • kvalitním a zajímavým vzdělávacím programem
 • pravidelným vyhodnocováním a evaluací své práce

Především chceme dětem vytvořit příjemné, bezpečné a láskyplné prostředí a to stanovením společných pravidel soužití, soustavnou promyšlenou a plánovanou vzdělávací nabídkou.

Budeme s dětmi pracovat tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, což znamená – učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte.

Vzděláváním dětí v souladu s cíli RVP rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti přirozenou cestou – prostřednictvím prožitkového učení, kooperativního učení, praktických zkušeností, dostatečným prostorem pro volnou hru a spontánní činností, experimenty, besedami, exkurzemi, společnými a řízenými činnostmi i ostatními vzdělávacími aktivitami a zařazovat je v denním režimu vždy vyváženě.

Zařazováním individuální hry dítěte a individuálních činností – děti si samy volí to, co je jim blízké, přitom je rozvíjena celá osobnost dítěte, jeho potřeby, jeho vzdělávací potřeby, reálný pohled na svět …

Zařazováním dramatické výchovy a prožitkového učení – kdy se dítě učí na základě zkušeností a prožitků, což je pro dítě předškolního věku přirozené a jemu vlastní. Zařazováním kooperativního učení – které se liší od individuálního tím, že je postaveno na vzájemné spolupráci dětí.

Podporou učit se vzájemnou nápodobou.

Vedením dětí k tomu, aby si samo vyhodnocovalo své úspěchy i neúspěchy a navrhovalo cesty ke zlepšení.

Chceme, aby se dramatická výchova a prožitkové učení stalo součástí naší výchovně – vzdělávací práce a tím byla zajištěna vyváženost aktivního poznávání.

Chceme děti připravit nejen na vstup do školy, ale poskytnout jim základní vybavení do života obecně.

Chceme zkvalitnit spolupráci s rodiči dětí, aby se aktivněji zapojovali do dění MŠ a lépe pochopili co, proč jak se v mateřské škole dělá.

Chceme, aby se nám podařilo vnést do povědomí všech zúčastněných lidí v naší MŠ, že péče o handicapované děti není jen cílem, ale i prostředkem výchovy.

Co by si mělo odnést dítě z naší mateřské školy do dalšího života

 • Vím, kdo jsem, co umím a vážím si sebe.
 • Vím, že nejsme všichni stejní a každý umí něco líp a něco hůř.
 • Dokážu uplatnit to, co vím a když něco nevím, tak se zeptám.
 • Umím si poradit v běžné situaci.
 • Jsem kompetentní kreslit, malovat, zpívat, tančit, počítat, vyprávět, cvičit, atd.
 • Jsem kompetentní zvládnout sebeobsluhu a různé pracovní úkony.
 • Jsem kompetentní myslet, komunikovat a říct svůj názor.
 • Neubližuji úmyslně kamarádovi ani ničemu živému.
 • Vím, co je pro mě nebezpečné, co se smí a nesmí.
 • Vím, že udělat chybu může každý, ale každá chyba se dá napravit.
 • Vím, že dospělí mi pomůžou a poradí.
 • Mám kamarády a někam patřím.
 • Mám na co vzpomínat a těším se na to co bude.
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist