Nadstandardní aktivity

Školička

Pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky.

Děti se budou vzdělávat jedenkrát v týdnu, ve svých třídách pod vedením svých třídních učitelek. Termín Školičky je možné upravovat vzhledem k třídním nebo školkovým akcím.

Činnost bude motivovaná metodou „Dobrého startu“. Vše bude prováděno hravou a zábavnou formou. Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační.

Všechny tři složky, které obsahuje hrají důležitou úlohu.

 • složka zraková – rozlišování grafických tvarů
 • složka pohybová – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem
 • složka sluchová – vnímání rytmu písničky

Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhradit lateralizaci, orientaci v tělesném schématu a prostoru, prostorovou orientaci.

Všechny lekce se skládají z:

 • cviků pohybových
 • cvičení pohybově akustických
 • cvičení pohybově akusticko-zrakových

Tato metoda je upravena pro potřeby dětí v naší MŠ, písničky jsou vybrány vzhledem k roční době. Je obohacena o řečovou výchovu – procvičování jednotlivých hlásek a o grafomotorická cvičení, která vyplývají z činnosti.

Cílem je zdokonalování motoriky a navození aktivního uvolnění dítěte formou hry, která navazuje na obsah písničky. Cviky zdokonalují pohyby rukou, jejich přesnost a motorickou koordinaci, zlepšují orientaci v tělesném schématu, prostorovou orientaci.

Další cíle:

 • využívat edukinestetické cvičení pro srovnání levé a pravé mozkové hemisféry
 • využívat pohybových činností, neboť procvičení celkové koordinace pohybem podporuje řečový vývoj
 • cvičit paměť
 • dodržovat pravidla
 • zvyšovat samostatnost, umět si udržet své věci v pořádku, procvičit rozklad slov na slabiky
 • procvičovat rozklad a sklad slov po jednotlivých hláskách
 • rozlišovat hlásky na začátku a na konci slov

Pomocí Školičky se budeme snažit usnadnit dětem vstup do ZŠ.

Keramika a jiné výtvarné techniky

Charakteristika:
Keramiku a další výtvarné techniky pořádáme za spolupráce Domu dětí a mládeže
v Klatovech. Navštěvují ji děti předškolní ( 5-6 leté a s OŠD). Děti zde pracují pod vedením zkušených pedagogických pracovnic Jarky Javorské a Jany Soukupové.
Seznámí se s vlastnostmi keramické hlíny a osvojí si techniky jejího zpracování.
Někdy si návštěvu DDM zpestří i jinými výtvarnými technikami (malováním na hedvábí, vyráběním gelových svíček, tiskem barvy na tašky, polštáře,…).
Chceme u dětí rozvíjet estetické vnímání, tvořivost a fantazii, manuální zručnost a hlavně důvěru v sebe sama.

Sluníčkové cvičení


Charakteristika:


Zdravé a hravé sluníčkové cvičení

Cílem je podchytit v předškolním věku touhu po pohybu. Pohyb je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte. Motorická vyspělost je jedním z kritérií školní zralosti. Je-li organismus v rovnováze, jsme zdraví. Základem je hra. Cvičení působí preventivně proti mnoha nemocem, navozuje psychickou rovnováhu, uvolnění, dobrou náladu. Cvičení vede k překonávání zlozvyků, dětských neuróz, přispívá k dobré kondici a posiluje obranyschopnost organismu. Pohyb je možnost, jak se vyrovnat s náročnými životními situacemi. Cvičením podporujeme motorické schopnosti dětí, správné držení těla. Cvičení aktivuje životní energii v těle.et estetické vnímání, tvořivost a fantazii, manuální zručnost a hlavně důvěru v sebe sama.

Solná jeskyně

Charakteristika:
Přihlášené děti navštěvují solnou jeskyni 1x týdně v průběhu měsíce ledna a února. Každá návštěva trvá 45 minut.
Pobyty v solné jeskyni pomáhají hlavně u chorob dýchacího ústrojí. Příznivý účinek je také prokázán při zánětech nosních dutin a alergických kožních chorob,
Děti si zde hrají se solí, mají k dispozici různé hračky a mohou vytvářet originální stavby. Před koncem návštěvy si odpočinou na lehátkách a poslechnou pohádku.
Návštěvami solné jeskyně chceme předcházet onemocněním.

Předplavecká výuka

Charakteristika:
Plavání bude probíhat ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy, konkrétně s krytým plaveckým bazénem. Do bazénu budeme s dětmi dojíždět v jarních měsících 2017, vždy jedenkrát týdně, plánujeme 10 lekcí. Cílem této nadstandardní aktivity není naučit děti plavat, ale odbourat strach z vody, seznámit děti s prostředím plaveckého bazénu, rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a také jejich samostatnost. Dalším cílem je podpořit dětskou imunitu a zafixovat hygienické návyky před vstupem do bazénu. Tato aktivita bude probíhat formou her, jak s vodou, tak s různými herními prvky. Děti se budou s vodou seznamovat pod vedením zkušeného plavčíka.

Sluníčkové zpívání "BERUŠKY"

Charakteristika:
Sluníčkové zpívání probíhá vždy 1x týdně (v úterý od 9.45 – 10.30 hod.) pod vedením p. učitelek Aleny Šedivé a Ivany Doležalové.
Navštěvují ho vybrané děti z  MŠ, které s námi chtějí prožívat radost ze zpívání a společného muzicírování.
Povedeme děti ke kladnému vztahu k hudbě, zpěvu a tím celkově rozvíjet jejich muzikálnost. Děti si budou osvojovat základy sborového i sólového zpěvu, základy pro hru na rytmické nástroje, seznamovat se s některými hudebními nástroji, osvojovat si hudebně pohybové dovednosti. Budeme s dětmi rozdávat radost nejen sobě, ale i druhým při vystoupeních
pro veřejnost a seniory.
Chceme u dětí rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti, sluchové schopnosti, rytmické cítění, sociální cítění a vzájemnou spolupráci.


 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist