Vzdělávací obsah

         Školní vzdělávací program naší školy nabízíme v jednotlivých blocích, které se navzájem prolínají během celého školního roku. Integrované bloky jsou vytvářeny tak, aby zasahovaly více vzdělávacích oblastí a přispívaly k rozvoji učení dítěte. Dítě tak má možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje.
         Obsah jednotlivých bloků si učitelky rozpracovávají do třídních programů a mohou je volně měnit podle momentální potřeby nebo situace. ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě a uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Náplní témat jsou činnosti vycházející z přirozeného života kolem nás a tradic. Plánování výchovně vzdělávací práce na jednotlivých třídách probíhá za účasti obou učitelek.
Integrované bloky se prolínají a přechází plynule jeden do druhého.

Hra je cestou dítěte za poznáním světa

Integrované celky jsou zaměřeny na adaptaci dětí v novém prostředí a poznávání 4 ročních období. Děti se učí vnímat přírodu a její změny, životní koloběh, rodinné zázemí nejen člověka, ale i zvířat, kulturní a společenské události, provázené tradicemi, oslavami a zvyky. Učí se vnímat svět kolem sebe ve všech jeho podobách a formách v průběhu celoročního koloběhu. V jednotlivých celcích pak dále děti získávají znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence pro další harmonický vývoj.


Adaptační období - V DOBRÉM JSME SE SEŠLI

Charakteristika:
         V tomto úvodním tematickém celku chceme postupně včleňovat děti do kolektivu třídy. Nejdříve si dítě bude uvědomovat svoji osobnost - jméno, své místo u stolu, v lehárně, značku v šatně apod. Následně bude naším cílem vést děti k prosociálnímu chování ve vztahu k ostatním dětem pomocí her a činností s daným záměrem. Postupně budeme zařazovat činnosti k poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina a mateřská škola. Děti se rovněž budou seznamovat s částmi lidského těla a o důležitosti chránit si své zdraví.
Vyvrcholením tohoto bloku bude osvojení základních poznatků o prostředí, kde dítě vyrůstá.

BAREVNÝ PODZIM A JEHO TAJEMSTVÍ

Charakteristika:
         V tomto tématu se děti budou seznamovat se změnami podzimní přírody, s její barevností, s plody lesa a zahrady.
         Veškeré činnosti budou směřovat k tomu, aby si děti na základě vlastního prožitku vytvářely svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí, rozvíjely smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), uvědomovaly si vhodné chování v přírodě. Pomocí her a praktických činností budeme rozvíjet a tříbit u dětí poznatky o živé a neživé přírodě. Děti povedeme ke kladnému chování k přírodě a k ochraně zdraví.
 
PŘÍRODA UTICHLA, NASTÁVÁ ZIMA

Charakteristika:
         Toto téma přináší seznamování se s počasím zimního období, s vlastnostmi a pokusy se sněhem a ledem. Budeme stavět sněhuláky, iglú, bobovat. Seznámíme se s přírodou v zimním období a vším co k ní patří. Proč se teple oblékat, jak předcházet nemoci, proč jíst vitamíny. Jak pomoci přečkat ptákům a zvířatům zimní dobu aj.
         Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, tvorba dárků při poslechu koled a seznámení s vánočními zvyky. Nebude chybět ani tradiční vánoční besídka.
         Také navštívíme ZŠ, podíváme se na svoje kamarády, vyzkoušíme si pobyt v ZŠ, učení a práci v ní, společně si zahrajeme na školu, připravíme se k zápisu do ZŠ.
         Zimní období zpestříme rejem masek, které nás promění v bytosti všeho druhu.


OD SLUNÍČKA PŘIŠLA ZPRÁVA

Charakteristika:
         V jarním bloku se děti seznámí, jak se mohou podílet na ochraně přírody, dále s širokou škálou jejích barev – louka, zahrada, les.
         Příroda sama přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí, vycházky po okolí, sledování rašení prvních jarních květin. Řadu činností přeneseme ven. Rozsáhlá zahrada nám nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, vnímání změn počasí a přírody.
         Prostřednictvím situací, prožitku a plánovanými činnostmi se děti budou učit chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, nebýt lhostejný vůči okolí, poznávat lidské tělo, funkce jednotlivých částí, chránit své zdraví i ostatních před nebezpečnými vlivy.
         Velikonoční svátky nám přinesou mnoho příležitostí, jak je ztvárnit, ať už výtvarně nebo pracovně. Společně prožijeme různé zvyky, které se váží k svátkům jara.
         Vzhledem k tomu, že je naše školka na frekventovaném místě a tím se děti každodenně zúčastní provozu na silnici, je důležité, aby se děti učily základním prvkům dopravní výchovy a základním pravidlům poskytnutí
    pomoci.

SVĚTEM LETÍ NOVINA, ŽE PRÝ LÉTO ZAČÍNÁ   

Charakteristika:
         V tomto integrovaném bloku chceme přiblížit dětem základní poznatky o Zemi, vesmíru a celosvětovém úsilí chránit naši Zemi a životní prostředí. Děti by se měly seznámit s tříděním odpadu. Seznámíme děti, co znamená čistota ovzduší a co mu škodí. Budou si osvojovat poznatky, co všechno k planetě Zemi patří. Budou se učit vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý: svět přírody, svět lidí.
         Prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitku si děti osvojí a získají povědomí o lidech z různých společenství a o okolním světě. Prostřednictvím plánovaných úkolu se učí uplatňovat získané dovednosti, vědomosti a návyky při samostatném plnění, učí se spolupráci s ostatními, připravují se na roli budoucího školáka.

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist