Příprava na ZŠ

Příprava na vstup do základní školy

Přechod z mateřské školy do základní školy je pro dítě velkou životní změnou. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit a plnit zadané úkoly.
V mateřské škole připravujeme děti na vstup do základní školy v rámci všech činností během dne a ve spolupráci s rodiči.
Každé dítě má vlastní portfolio, kde se v průběhu roku zdokumentuje vše, co se dítě naučilo. Správné držení tužky, grafomotorické dovednosti, rozvinutá jemná motorika, matematické schopnosti, napodobení jednoduchých geometrických obrazců, upevnění pracovních návyků, nakreslení jednoduchého obrázku na dané téma, rozvinuté zrakové vnímání, postřehnout i drobné detaily, najít podobnosti i rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary.

Děti se zdokonalují v oblasti řečové dovednosti, motorické a senzomotorické koordinaci a rozvíjejí rozumové schopnosti. Velmi důležitá je zralost osobnostní a sociální. Dítě musí bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků a spolupracovat s nimi, umět se podřídit a přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch.

Dítě před nástupem do základní školy musí běžně užívat společenské návyky – poděkovat, poprosit, pozdravit, omluvit se.


Jak probíhá příprava?

 • Individuální příprava ve třídách - podle potřeb dítěte
 • Skupinová práce ve třídách
 • Logopedická prevenceSpolupráce se speciálním pedagogem mateřské školy M.Klimešovou - konzultace
 • Spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Klatovech - /Školička, vyšetření školní zralosti, konzultace se zákonnými zástupci, přednáška /
 • Práce s 3boxem
 • Práce s Bee Boot
 • Využívání her na rozvoj logického myšlení/Albi, Mindok, Dino/
 • Práce v prostředích - metodika Hejného matematiky

Společné akce předškolních dětí:

 • návštěvy knihovny
 • výtvarné činnosti v galerii Pask
 • spolupráce s DDM – tvořivé dílny
 • spolupráce se ZŠ Masarykova
- v průběhu roku spolupracujeme společně s učitelkami za základní školy podle plánu vzájemné spolupráce: Budu školákem, děti navštěvují školu, kde se seznamují s prostředím školy, pracují na počítačích pod vedením starších kamarádů…Mezi učitelkami ze ZŠ a MŠ probíhají na začátku školního roku a na konci školního roku informativní schůzky jak v základní škole tak i v mateřské škole.

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist