Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu


„Dětský svět pod jednou střechou“


Vize mateřské školy:


Chceme, aby pod střechou naší mateřské školy děti vnímaly strávený čas jako příjemnou a podnětnou zkušenost, která jim umožní vytvořit dobrý základ pro další vzdělávání a život vůbec.

Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.“


Naší snahou je v dítěti probouzet aktivní zájem a chuť dívat se okolo sebe, naslouchat a objevovat. Proto se zaměříme na tyto cíle:

 • budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dítěte s ohledem na jeho věk a možnosti, podporovat sportovní aktivity dětí a odbourávat nezdravé soutěžení
 • budeme vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj každého dítěte, citlivě a komplexně působit na jeho osobnost tak, aby se po všech stránkách rozvíjela a dítě mohlo vstoupit úspěšně nejen do základní školy, ale do života obecně
 • budeme posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se děti v mateřské škole rády setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu
 • budeme u dětí vytvářet kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podpoříme pozitivní vztah k místu, kde žijí, ke kultuře a umění
 • ve spolupráci s rodinou povedeme děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů, budeme u dětí vytvářet povědomí o tom, že člověk je součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věci ovlivnit.

Doplňkové vzdělávací činnosti:

Na zkvalitnění výchovně vzdělávacího záměru mateřské školy se významně podílí doplňkové činnosti rozvíjející výtvarné, hudební a pohybové schopnosti dětí.


Pěvecký soubor „Klubíčko“vedoucí souboru: Jana Straková (dirigent)
klavírní doprovod: Bc. Andrea Čížková


Výchovně vzdělávací cíl:

 • rozvíjet hudební nadání dětí a jejich zájem o muzicírování (zejména pěvecké a instrumentální činnosti)
 • získávat zájem o hudební obor v ZUŠ
 • pokračovat v pěvecké činnosti ve sboru na některé ze ZŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti
Výběr dětí od 3 do 6 let provádí na počátku školního roku vedoucí souboru na základě pěveckých schopností dítěte, jeho zájmu a souhlasu rodičů.
Děti se scházejí každé pondělí ve třídě Ježečků od 9.45 do 10.15 hodin.


„Chvilky pro kutílky“ – výtvarná dílna

vedoucí pavilon A: Miroslava Šuldová
vedoucí pavilon B: Soňa Mirvaldová

Výchovně vzdělávací cíl:

 • rozvíjet výtvarné nadání dětí (kresbu, malbu, grafiku….)
 • rozvíjet fantazii, tvořivé schopnosti, individualitu a přirozenost výtvarného projevu
 • získávat zájemce o výtvarný obor v ZUŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na výtvarných výstavách a soutěžích

Výběr dětí od 4 do 6 let provádí na počátku školního roku vedoucí výtvarných dílen
na základě schopností a talentu dítěte, jeho zájmu a souhlasu rodičů.

Děti se scházejí každé sudé úterý ve třídě Ježečků a každou lichou středu Medvídků od 15.30 do 16.30 hod.


„Tvoření pro radost“ – základy keramiky


Výchovně vzdělávací cíl:

 • rozvíjet u dětí manuální dovednosti při práci s tvarovací hmotou
 • podporovat tvůrčí činnost, trpělivost a radost z tvoření
 • rozvíjet jemnou motoriku, představivost, fantazii a estetické cítění
Dílna s keramickou pecí je umístěna v prostorách naší mateřské školy. To nám umožňuje přímo ve školce pod vedením pedagogů pracovat s keramickou hlínou a výrobky dětí vypálit na místě. Děti budou pracovat s keramikou průběžně po celý školní rok.


Cvičení s předškoláky

Výchovně vzdělávací cíl:

 • celkově zvýšit tělesnou zdatnost, obratnost, koordinaci a schopnost orientace v prostoru
 • zvládat změny poloh, pohybu, zdolávat drobné překážky
 • uvědomovat si bezpečnost při cvičení, při používání tělocvičného náčiní a nářadí
 • procvičovat jemnou a hrubou motoriku, vést děti ke správnému držení těla
 • uvědomovat si své možnosti, nepřeceňovat se
 • seznámení předškolních děti s prostorem a možnostmi školní tělocvičny
Cvičení je určeno pro 5-6 leté děti pod vedením třídních pedagogů. Děti budou docházet
do basketbalové haly ve Voříškově ulici.


Předplavecký výcvik

Výchovně vzdělávací cíl:

 • seznámit děti s pohybem ve vodě, který příznivě ovlivňuje tělesný a zdravotní vývoj dětí
Předplavecký výcvik probíhá vždy na podzim ve spolupráci s krytým bazénem v Klatovech.


 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist