Příprava na ZŠ

ke stažení zde


Předškolák

 • celoroční program MŠ Máchova zaměřený na systematickou všestrannou přípravu předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky na úspěšný vstup do základní školy 


Záměry:


 •  postupně a nenásilně připravovat děti v oblasti kognitivní i výchovné, tělesný vývoj, poznávací funkce, práceschopnost, osobnostní zralost
 • poskytovat dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání v rámci individuálních možností a potřeb
 • vést děti k získání základů klíčových kompetencí stanovených RVP PV
 • podporovat u dětí optimální osobnostní rozvoj
 • spolupracovat s rodiči při diagnostice dětí, především u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Průběh:


 • v rámci společných řízených činností na třídě
 • skupinová práce na třídách
 • individuální péče během dne (ranní a dopolední činnosti, náhradní nespací aktivity, odpolední činnosti)
 • společné školní akce pro předškoláky (cvičení, dopravní hřiště, návštěva vzdělávacích programů, exkurze, nadstandartní aktivity, apod.)


Rozvíjené oblasti (viz. Diagnostické listy dítěte, Školní zralost a připravenost):1. Motorika


 • koordinace pohybu a hrubá motorika: různé pohyby a polohy – chůze, lezení po čtyřech, poskoky snožmo, na jedné noze, poskoky s rytmizací, běh, projíždění a probíhání závodních tras, chůze po vyvýšené rovině, lezení na prolézačkách, sjíždění skluzavek, pohyb na nestabilních podložkách s dopomocí, posilování rovnováhy
 • harmonie, plynulost a koordinovanost pohybů, obratnost, intenzita a síla pohybu, odhad vzdálenosti, zacílenost pohybu, aktivní pohybový režim
 • jemná motorika mluvidel: pohyblivost a obratnost mluvních orgánů (jazyk a rty)
 • jemná motorika okohybných svalů: plynulost a ustálenost očních pohybů – čtení obrázků zleva doprava, sledování předmětů očima a hledání umístění, psaní vodorovných čar zleva doprava
 • motorika ruky: spolupráce prstů, manipulace s předměty – uchopování, pouštění, trhání, stříhání, lepení, gumování, skládání, sestavování, boření, rozebírání, vytrhávání, mačkání, válení, modelování, cvrnkání, vykrajování, krájení, navlékání, přesypávání, mletí, solení, šroubování, zatloukání, motání, kreslení, malování, omalovávání, překreslování, obtahování, psaní
 • grafomotorika: koordinace jemných pohybů ruky, prstů a oka – uvolňovací cviky, grafické cviky propojení s rytmizací, svislé čáry, vodorovné čáry, šikmé čáry, samostatné tečky, kresba kruhu, horní a dolní oblouček, spirály, ovály, vlnovky, ostrý obrat čáry (zuby, střecha), horní a dolní smyčka, horní a dolní oblouček s vratným tahem
 • vizuomotorika: propojení zrakové paměti s pohybem ruky a prstů
 • kresba: postava s detaily, správné proporce
 • lateralita: pravá, levá, ambidextr – postupné vyhranění
 • sezení u stolu: nohy pevnou oporu na zemi, záda opřená, dvě třetiny stehen na sedadle, kolena svírají úhel 90°, výška desky stolu tak, aby opřené ruce se stolem tvořily pravý úhel v lokti, vzdálenost očí od desky 25 – 30 cm, nehrbit se, dostatek místa na práci, levák na levém kraji
 • úchop tužky: špetkový úchop, prst nejsou příliš pokrčené ani prohnuté, úchop bez křeče, vhodné trojhranné tužky a pastelky, vhodná délka tužky a směr úchopu (přesah kožní řasy mezi ukazovákem a prostředníkem)


2. Řeč


 • receptivní (vnímání) a centrální (porozumění) složka řeči: schopnost správně vnímat pokyny a výklad učitele, porozumění a pochopení mluveného projevu
 • expresivní (vyjadřování) složka řeči:
obsahová

- slovní zásoba, vyjadřování myšlenek, navazování verbálního kontaktu, gramatická a syntaktická stránka řeči: rozpoznává množné a jednotné číslo, skloňuje, časuje, tvoří souřadná i podřadná souvětí, používá přítomný, minulý i budoucí čas, všechny slovní druhy a mluví gramaticky správně

- aktivní i pasivní slovní zásoba, pochopení významu slov, porozumění vtipu, pochopení hádanek,tvoření nadřazených pojmů, protikladů (antonyma), slov se stejným významem (synonyma), slov, která stejně znějí, ale mají jiný význam (hononyma)

- vyprávění příběhu, sestavování posloupností


zvuková

– posuzujeme výslovnost, tempo, přízvuk a způsob užívání hlasu3. Sluchové vnímání a paměť


 • být schopné určit místo, odkud zvuk přichází, identifikovat, co nebo kdo zvuk vytváří, poznat písničku podle melodie, vyslechnout pohádku, vyprávění
 • diferenciace figury a pozadí
 • sluchové rozlišování: rozpoznávat sluchem věci, které jsou si hodně podobné, ale nejsou stejné, sluchová diferenciace hlásky ve slově, hlásek znělých a neznělých, sykavek, délky, měkčení
 • sluchová analýza a syntéza jednoduchých slov, určení první a poslední hlásky ve slově
 • vnímání a reprodukce rytmu: určit, zda dvě rytmické sestavy byly stejné, napodobit rytmus
 • schopnost zopakovat větu o pěti slovech ve správném pořadí, zopakovat nejméně čtyři slova, která spolu nijak nesouvisí ve správném pořadí


4. Zrakové vnímání a paměť


 • vnímání figury a pozadí: umět zaměřit zrak na vybraný objekt a zároveň upozadit ostatní viděné podněty, rozlišit dva překrývající se obrázky
 • porovnat několik předmětů či obrázků, vyhledat odlišný obrázek mezi ostatními, určit změnu v detailu
 • rozlišit horizontální a vertikální symetrii
 • zraková analýza a syntéza: vyhledat výsek v celku, doplnit část chybějícího obrázku, složení obrázku z devíti částí
 • zraková paměť: zapamatovat si viděný obrázek (pexeso), určit, který předmět či obrázek chybí (Kimovka), určit, co se změnilo


5. Orientace na vlastním těle, vnímání prostoru a času


 • vnímání vlastního těla: schopnost napodobit různé pohyby nebo cvičební sestavy, zvládnout pohybovou či rytmizační hru, orientovat se na těle
 • zvládnout nakreslit postavu i s detaily
 • prostorová orientace je založena na zralém vnímání a ovládání tělesného schématu: orientace v rovinách vertikální (nahoře x dole), předozadní (vpředu x vzadu) a horizontální (vpravo x vlevo)
 • určení pojmů: nahoře, dole, vpředu, vzadu, mezi, uprostřed, pod, za, vedle, daleko, blízko, první, poslední, předposlední, hned, za chvilku
 • určení na vlastním těle: pravá x levá, stanovení správné polohy podle dvou kritérií (vpravo nahoře)
 • zvládnout seřadit děj podle posloupnosti
 • osvojení pojmů: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer v noci, postupně i včera, dnes, zítra
 • orientovat se ve dnech týdnu, měsících v roce, ročních období


7. Základní matematické představy


 • třídění a seskupování: rozdělování předmětů do skupin podle jednoho až tří kritérií
 • porovnávání: velikosti (malý x velký), množství (hodně, málo, všechno), dále nízký x vysoký, úzký x široký, krátký x dlouhý, prázdný x plný, něco, nic, žádné
 • zvládnout pojmy: o jeden více, o jeden méně, poznávání a pojmenovávání geometrických tvarů (čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník)
 • porovnávání polohy: nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo
 • řazení: pět prvků podle velikosti, od nejmenšího do největšího, podle stupňování – málo, méně, nejméně, velký, vyšší, nejvyšší
 • pochopení pořadových číslovek: první, druhý, poslední, předposlední
 • množství: osvojit si pojem číslo, vyjmenovat číslice do 6, mít povědomí o tom, jaké množství konkrétní číslo představuje


8. Sociální dovednosti, práceschopnost – sociální citová a pracovní zralost


 • umět přiměřeně situaci ovládat své chování
 • podřídit se autoritě učitelky
 • zajímat se o spolužáky, navazovat kamarádství s ostatními dětmi
 • ustoupit od svých momentálních přání, podřídit se většině, neprosazovat se na úkor ostatních
 • neskákat do řeči jinému dítěti nebo paní učitelce
 • umět počkat, až na něj přijde řada při různých úkolech
 • zvládnout spolupracovat ve skupině, vhodně komunikovat, uplatnit a prosadit své nápady mezi ostatními dětmi
 • zvládnout odložit svůj aktuální zájem, splnit zadaný úkol, i když se mu nechce
 • plnit náročnější úkoly, soustředit se přiměřenou dobu na práci, úkoly dokončovat, pracovat samostatně
 • chápat a respektovat rozdíl mezi hrou a úkolem, mezi přestávkou a hodinou


9. Fyzická zralost a zdraví dítěte


 • v kompetenci pediatra
 • MŠ sleduje případné oslabení sluchové a zrakové percepce, podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky


10. Pozornost


 • dokázat vybrat ze všech podnětů ty, které právě potřebujeme, upozadit v danou chvíli podněty, které jsou na obtíž
 • umět se soustředit na hru i v záměrné činnosti


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist