Příprava na ZŠ

Předškolák

- celoroční program MŠ Máchova zaměřený na systematickou všestrannou přípravu předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky na úspěšný vstup do základní školy


Záměry:

► postupně a nenásilně připravovat děti v oblasti kognitivní i výchovné (tělesný vývoj, poznávací
funkce, práceschopnost, osobnostní zralost)

► poskytovat dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání v rámci individuálních
možností a potřeb

► vést děti k získání základů klíčových kompetencí stanovených RVP PV

► podporovat u dětí optimální osobnostní rozvoj

► spolupracovat s rodiči při diagnostice dětí, především u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Průběh:

► v rámci společných řízených činností na třídě

► skupinová práce na třídách

► individuální péče během dne (ranní a dopolední činnosti, náhradní nespací aktivity, odpolední
činnosti)

► společné školní akce pro předškoláky (cvičení, plavání, dopravní hřiště, návštěva vzdělávacích
programů, exkurze, nadstandartní aktivity, apod.)


Rozvíjené oblasti (viz. Diagnostické listy dítěte, Školní zralost a připravenost):


1. Motorika

- koordinace pohybu a hrubá motorika: různé pohyby a polohy – chůze, lezení po čtyřech, poskoky snožmo, na
jedné noze, poskoky s rytmizací, běh, projíždění a probíhání závodních tras, chůze po vyvýšené rovině, lezení na
prolézačkách, sjíždění skluzavek, pohyb na nestabilních podložkách s dopomocí, posilování rovnováhy
- harmonie, plynulost a koordinovanost pohybů, obratnost, intenzita a síla pohybu, odhad vzdálenosti, zacílenost pohybu, aktivní pohybový režim
- jemná motorika mluvidel: pohyblivost a obratnost mluvních orgánů (jazyk a rty)
- jemná motorika okohybných svalů: plynulost a ustálenost očních pohybů – čtení obrázků zleva doprava, sledování předmětů očima a hledání umístění, psaní vodorovných čar zleva doprava
- motorika ruky: spolupráce prstů, manipulace s předměty – uchopování, pouštění, trhání, stříhání, lepení,
gumování, skládání, sestavování, boření, rozebírání, vytrhávání, mačkání, válení, modelování, cvrnkání,
vykrajování, krájení, navlékání, přesypávání, mletí, solení, šroubování, zatloukání, motání, kreslení, malování, omalovávání, překreslování, obtahování, psaní
- grafomotorika: koordinace jemných pohybů ruky, prstů a oka – uvolňovací cviky, grafické cviky propojení s rytmizací, svislé čáry, vodorovné čáry, šikmé čáry, samostatné tečky, kresba kruhu, horní a dolní oblouček, spirály, ovály, vlnovky, ostrý obrat čáry (zuby, střecha), horní a dolní smyčka, horní a dolní oblouček s vratným tahem
- vizuomotorika: propojení zrakové paměti s pohybem ruky a prstů
- kresba: postava s detaily, správné proporce
- lateralita: pravá, levá, ambidextr – postupné vyhranění
- sezení u stolu: nohy pevnou oporu na zemi, záda opřená, dvě třetiny stehen na sedadle, kolena svírají úhel 90°, výška desky stolu tak, aby opřené ruce se stolem tvořily pravý úhel v lokti, vzdálenost očí od desky 25 – 30 cm, nehrbit se, dostatek místa na práci, levák na levém kraji
- úchop tužky: špetkový úchop, prst nejsou příliš pokrčené ani prohnuté, úchop bez křeče, vhodné trojhranné tužky a pastelky, vhodná délka tužky a směr úchopu (přesah kožní řasy mezi ukazovákem a prostředníkem)


2. Řeč

- receptivní (vnímání) a centrální (porozumění) složka řeči: schopnost správně vnímat pokyny a výklad učitele, porozumění a pochopení mluveného projevu
- expresivní (vyjadřování) složka řeči:

obsahová – slovní zásoba, vyjadřování myšlenek, navazování verbálního kontaktu, gramatická a syntaktická stránka řeči: rozpoznává množné a jednotné číslo, skloňuje, časuje, tvoří souřadná i podřadná souvětí, používá přítomný, minulý i budoucí čas, všechny slovní druhy a mluví gramaticky správně
- aktivní i pasivní slovní zásoba, pochopení významu slov, porozumění vtipu, pochopení hádanek,
tvoření nadřazených pojmů, protikladů (antonyma), slov se stejným významem (synonyma), slov,
která stejně znějí, ale mají jiný význam (hononyma)
- vyprávění příběhu, sestavování posloupností

zvuková – posuzujeme výslovnost, tempo, přízvuk a způsob užívání hlasu


3. Sluchové vnímání a paměť

- být schopné určit místo, odkud zvuk přichází, identifikovat, co nebo kdo zvuk vytváří, poznat písničku podle melodie, vyslechnout pohádku, vyprávění
- diferenciace figury a pozadí
- sluchové rozlišování: rozpoznávat sluchem věci, které jsou si hodně podobné, ale nejsou stejné, sluchová diferenciace hlásky ve slově, hlásek znělých a neznělých, sykavek, délky, měkčení
- sluchová analýza a syntéza jednoduchých slov, určení první a poslední hlásky ve slově
- vnímání a reprodukce rytmu: určit, zda dvě rytmické sestavy byly stejné, napodobit rytmus
- schopnost zopakovat větu o pěti slovech ve správném pořadí, zopakovat nejméně čtyři slova, která spolu nijak nesouvisí ve správném pořadí


4. Zrakové vnímání a paměť

- vnímání figury a pozadí: umět zaměřit zrak na vybraný objekt a zároveň upozadit ostatní viděné podněty, rozlišit dva překrývající se obrázky
- porovnat několik předmětů či obrázků, vyhledat odlišný obrázek mezi ostatními, určit změnu v detailu
- rozlišit horizontální a vertikální symetrii
- zraková analýza a syntéza: vyhledat výsek v celku, doplnit část chybějícího obrázku, složení obrázku z devíti částí
- zraková paměť: zapamatovat si viděný obrázek (pexeso), určit, který předmět či obrázek chybí (Kimovka), určit, co se změnilo


5. Orientace na vlastním těle, vnímání prostoru a času

- vnímání vlastního těla: schopnost napodobit různé pohyby nebo cvičební sestavy, zvládnout pohybovou či rytmizační hru, orientovat se na těle
- zvládnout nakreslit postavu i s detaily
- prostorová orientace je založena na zralém vnímání a ovládání tělesného schématu: orientace v rovinách vertikální (nahoře x dole), předozadní (vpředu x vzadu) a horizontální (vpravo x vlevo)
- určení pojmů: nahoře, dole, vpředu, vzadu, mezi, uprostřed, pod, za, vedle, daleko, blízko, první, poslední, předposlední, hned, za chvilku
- určení na vlastním těle: pravá x levá, stanovení správné polohy podle dvou kritérií (vpravo nahoře)
- zvládnout seřadit děj podle posloupnosti
- osvojení pojmů: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer v noci, postupně i včera, dnes, zítra
- orientovat se ve dnech týdnu, měsících v roce, ročních období


7. Základní matematické představy

- třídění a seskupování: rozdělování předmětů do skupin podle jednoho až tří kritérií
- porovnávání: velikosti (malý x velký), množství (hodně, málo, všechno), dále nízký x vysoký, úzký x široký, krátký x dlouhý, prázdný x plný, něco, nic, žádné
- zvládnout pojmy: o jeden více, o jeden méně, poznávání a pojmenovávání geometrických tvarů (čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník)
- porovnávání polohy: nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo
- řazení: pět prvků podle velikosti, od nejmenšího do největšího, podle stupňování – málo, méně, nejméně, velký, vyšší, nejvyšší
- pochopení pořadových číslovek: první, druhý, poslední, předposlední
- množství: osvojit si pojem číslo, vyjmenovat číslice do 6, mít povědomí o tom, jaké množství konkrétní číslo představuje


8. Sociální dovednosti, práceschopnost – sociální citová a pracovní zralost

- umět přiměřeně situaci ovládat své chování
- podřídit se autoritě učitelky
- zajímat se o spolužáky, navazovat kamarádství s ostatními dětmi
- ustoupit od svých momentálních přání, podřídit se většině, neprosazovat se na úkor ostatních
- neskákat do řeči jinému dítěti nebo paní učitelce
- umět počkat, až na něj přijde řada při různých úkolech
- zvládnout spolupracovat ve skupině, vhodně komunikovat, uplatnit a prosadit své nápady mezi ostatními dětmi
- zvládnout odložit svůj aktuální zájem, splnit zadaný úkol, i když se mu nechce
- plnit náročnější úkoly, soustředit se přiměřenou dobu na práci, úkoly dokončovat, pracovat samostatně
- chápat a respektovat rozdíl mezi hrou a úkolem, mezi přestávkou a hodinou


9. Fyzická zralost a zdraví dítěte

- v kompetenci pediatra
- MŠ sleduje případné oslabení sluchové a zrakové percepce, podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky


10. Pozornost

- dokázat vybrat ze všech podnětů ty, které právě potřebujeme, upozadit v danou chvíli podněty, které jsou na obtíž
- umět se soustředit na hru i v záměrné činnosti 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist