Co ještě nabízímePěvecký soubor Klubíčko


Sbormistr: Jana Straková, hudební doprovod: Bc. Andrea Čížková

Záměry:

 • rozvíjet hudební nadání dětí a jejich zájem o hudbu
 • získávat zájem o hudební obory v ZUŠ, pokračovat v pěvecké činnosti na ZŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti

Určeno pro děti s pěveckými schopnostmi a zájmem o zpěv a hudbu.

Děti se scházejí jeden den v týdnu na třídě Ježečků od 9. 45 – 10. 15 hodin.
Výtvarníček


Vedoucí na pavilonu A: Miroslava Šuldová, vedoucí na pavilonu B: Soňa Mirvaldová

Záměry:

 • rozvíjet výtvarné nadání dětí (kresbu, malbu, grafiku, …)
 • rozvíjet fantazii,tvořivé schopnosti, individualitu a přirozenost výtvarného projevu
 • získávat zájemce o výtvarný obor v ZUŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na výtvarných výstavách a soutěžích

Určeno pro děti předškoláky a střední věkové skupiny, které mají zájem o výtvarné činnosti a jsou tvořivé. Děti se scházejí 1x za 14 dní v úterý ve třídě Ježečků a ve středu ve třídě Lištiček od 15. 30 do 16. 30 hodin.

Cvičení pro radost


Záměry:

 • celkově zvýšit tělesnou zdatnost, obratnost, koordinaci a schopnost orientace v prostoru
 • zvládat změny poloh, pohybu, zdolávat drobné překážky
 • uvědomovat si bezpečnost při cvičení, při používání tělocvičného náčiní a nářadí
 • procvičovat jemnou i hrubou motoriku, vést děti ke správnému držení těla
 • uvědomovat si své možnosti, nepřeceňovat se
 • seznámit se s prostorem a možnostmi školní tělocvičny


Projekt cvičení je určen pro děti předškoláky, cvičení vedou třídní učitelky.Děti dochází 1x za 14 dní do školní tělocvičny (haly BK Klatovy). Jednotlivé pavilony se střídají.
Tvoření pro radost


základy práce s keramickou hlínou v režii jednotlivých tříd

Záměry:

 • rozvíjet u dětí manuální dovednosti při práci s hlínou
 • podporovat tvůrčí činnost, trpělivost a radost z tvoření
 • rozvíjet jemnou motoriku, představivost, fantazii a estetické cítění

Díky keramické peci v prostorách mateřské školy máme možnost pracovat s keramickou hlínou kdykoliv během roku a výrobky na místě vypálit. Rovněž pracujeme s různými glazurami apod. Práce s keramickou hlínou se účastní všechny děti.

Předplavecký výcvik


Záměr:

 • seznámit děti s pohybem ve vodě, který příznivě ovlivňuje tělesný a zdravotní vývoj dětí

Předplavecký výcvik probíhá vždy na podzim ve spolupráci s krytým bazénem. Děti se ho účastní podle zájmu, samostatnosti a se souhlasem rodičů. Lekce plavání vedou plavečtí instruktoři.
Předškolák


program určený pro celoroční systematickou přípravu předškoláků

Záměr:

 • ve spolupráci s rodinou rozvíjet veškeré oblasti tak, aby dítě úspěšně zvládlo vstup do základní školy

Program bude probíhat průběžně v režii jednotlivých tříd a to 3 – 5 x týdně v rámci řízených činností, nebo prostřednictvím individuální či skupinové práce během dne.
Matýsek


Záměr:

 • hravou a zábavnou formu podporovat u dětí schopnost kritického myšlení, analyzovat různé problémové situace a hledat nová řešení ať již samostatně nebo v týmu
 • podporovat radost z poznávání, sociální a intelektuální schopnosti, rozšiřovat a prohlubovat znalosti

Odpolední aktivita určená dětem předškolákům a dětem ze střední věkové skupiny na základě využití metodiky Hejného.


EVVO


Záměr:

 • vytvářet u dětí kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podporovat pozitivní vztah k místu, kde žijí
 • vést děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů
 • vytvářet povědomí o tom, že člověk je součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věci ovlivnit

Celoroční program, který je součástí výchovně vzdělávací práce na třídách.


 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist