Co ještě nabízíme

Pěvecký soubor Klubíčko

  • Sbormistr: Jana Straková, hudební doprovod: Bc. Andrea Čížková

Záměry:

► rozvíjet hudební nadání dětí a jejich zájem o hudbu

► získávat zájem o hudební obory v ZUŠ, pokračovat v pěvecké činnosti na ZŠ

► reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti

Výběr dětí provádí na začátku školního roku vedoucí souboru na základě pěveckých schopností dítěte, jeho zájmu a souhlasu rodičů. Děti se scházejí jeden den v týdnu na třídě Ježečků od 9. 45 – 10. 15 hodin.

Výtvarníček

  • Vedoucí na pavilonu A: Miroslava Šuldová, vedoucí na pavilonu B: Soňa Mirvaldová

Záměry:

► rozvíjet výtvarné nadání dětí (kresbu, malbu, grafiku, …)

► rozvíjet fantazii, tvořivé schopnosti, individualitu a přirozenost výtvarného projevu

► získávat zájemce o výtvarný obor v ZUŠ

► reprezentovat mateřskou školu na výtvarných výstavách a soutěžích

Výběr dětí od 5 do 6 let provádí na začátku roku vedoucí výtvarných dílen na základě schopností a talentu, jeho zájmu a souhlasu rodičů. Děti se scházejí 1x za 14 dní v úterý ve třídě Ježečků a ve středu ve třídě Lištiček od 15. 30 do 16. 30 hodin.Cvičení pro radost

Záměry:

► celkově zvýšit tělesnou zdatnost, obratnost, koordinaci a schopnost orientace v prostoru

► zvládat změny poloh, pohybu, zdolávat drobné překážky

► uvědomovat si bezpečnost při cvičení, při používání tělocvičného náčiní a nářadí

► procvičovat jemnou i hrubou motoriku, vést děti ke správnému držení těla

► uvědomovat si své možnosti, nepřeceňovat se

► seznámit se s prostorem a možnostmi školní tělocvičny

Projekt cvičení je určen pro děti předškoláky, cvičení vedou třídní učitelky. Děti dochází 1x za 14 dní do školní tělocvičny (haly BK Klatovy). Jednotlivé pavilony se střídají.

Tvoření pro radost

  • základy práce s keramickou hlínou v režii jednotlivých tříd

Záměry:

► rozvíjet u dětí manuální dovednosti při práci s hlínou

► podporovat tvůrčí činnost, trpělivost a radost z tvoření

► rozvíjet jemnou motoriku, představivost, fantazii a estetické cítění

Díky keramické peci v prostorách mateřské škole máme možnost pracovat s keramickou hlínou kdykoliv během roku a výrobky na místě vypálit. Rovněž pracujeme s různými glazurami apod. Práce s keramickou hlínou se účastní všechny děti.
Předplavecký výcvik

Záměr:

► seznámit děti s pohybem ve vodě, který příznivě ovlivňuje tělesný a zdravotní vývoj dětí

Předplavecký výcvik probíhá vždy na podzim ve spolupráci s krytým bazénem. Děti se ho účastní podle zájmu, samostatnosti a se souhlasem rodičů. Lekce plavání vedou plavečtí instruktoři.

Předškolák

  • program určený pro celoroční systematickou přípravu předškoláků

Záměr:

► ve spolupráci s rodinou rozvíjet veškeré oblasti tak, aby dítě úspěšně zvládlo vstup do základní školy

Program bude probíhat průběžně v režii jednotlivých tříd a to 3 – 5 x týdně v rámci řízených činností, nebo prostřednictvím individuální či skupinové práce během dne.

Matýsek

Záměr:

► hravou a zábavnou formu podporovat u dětí schopnost kritického myšlení, analyzovat různé
problémové situace a hledat nová řešení ať již samostatně nebo v týmu

► podporovat radost z poznávání, sociální a intelektuální schopnosti, rozšiřovat a prohlubovat znalosti

Odpolední aktivita určená dětem předškolákům a dětem ze střední věkové skupiny na základě využití metodiky Hejného matematiky.


H-mat

Záměr:

► rozvoj předmatematické gramotnosti, vést děti k tomu, aby objevovaly matematiku samy a s radostí

Pokračování pilotáže Hejného matematiky a ověřování této metodiky na 1. třídě.

EVVO

Záměr:

► vytvářet u dětí kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podporovat pozitivní
vztah k místu, kde žijí

► vést děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů

► vytvářet povědomí o tom, že člověk je součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může
mnohé věci ovlivnit

Celoroční program, který je součástí výchovně vzdělávací práce na třídách.


 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist