Co ještě nabízímePěvecký soubor Klubíčko


Sbormistr: Jana Straková, hudební doprovod: Bc. Andrea Čížková

Záměry:

 • rozvíjet hudební nadání dětí a jejich zájem o hudbu
 • získávat zájem o hudební obory v ZUŠ, pokračovat v pěvecké činnosti na ZŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti

Určeno pro děti s pěveckými schopnostmi a zájmem o zpěv a hudbu.

Děti se scházejí jeden den v týdnu na třídě Ježečků od 9. 45 – 10. 15 hodin.
Výtvarníček


Vedoucí na pavilonu A: Miroslava Šuldová, vedoucí na pavilonu B: Soňa Mirvaldová

Záměry:

 • rozvíjet výtvarné nadání dětí (kresbu, malbu, grafiku, …)
 • rozvíjet fantazii, tvořivé schopnosti, individualitu a přirozenost výtvarného projevu
 • získávat zájemce o výtvarný obor v ZUŠ
 • reprezentovat mateřskou školu na výtvarných výstavách a soutěžích

Určeno pro děti předškoláky a střední věkové skupiny, které mají zájem o výtvarné činnosti a jsou tvořivé. Děti se scházejí 1x za 14 dní v úterý ve třídě Ježečků a ve středu ve třídě Lištiček od 15. 30 do 16. 30 hodin.

Cvičení pro radost


Záměry:

 • celkově zvýšit tělesnou zdatnost, obratnost, koordinaci a schopnost orientace v prostoru
 • zvládat změny poloh, pohybu, zdolávat drobné překážky
 • uvědomovat si bezpečnost při cvičení, při používání tělocvičného náčiní a nářadí
 • procvičovat jemnou i hrubou motoriku, vést děti ke správnému držení těla
 • uvědomovat si své možnosti, nepřeceňovat se
 • seznámit se s prostorem a možnostmi školní tělocvičny


Projekt cvičení je určen pro děti předškoláky, cvičení vedou třídní učitelky. Děti dochází 1x v týdnu do školní tělocvičny (haly BK Klatovy).
Tvoření pro radost


základy práce s keramickou hlínou v režii jednotlivých tříd

Záměry:

 • rozvíjet u dětí manuální dovednosti při práci s hlínou
 • podporovat tvůrčí činnost, trpělivost a radost z tvoření
 • rozvíjet jemnou motoriku, představivost, fantazii a estetické cítění

Díky keramické peci v prostorách mateřské školy máme možnost pracovat s keramickou hlínou kdykoliv během roku a výrobky na místě vypálit. Rovněž pracujeme s různými glazurami apod. Práce s keramickou hlínou se účastní všechny děti.


Předplavecký výcvik

Záměr:

 • seznámit děti s pohybem ve vodě, který příznivě ovlivňuje tělesný a zdravotní vývoj dětí
Předplavecký výcvik probíhá vždy na podzim ve spolupráci s krytým bazénem. Děti se ho účastní podle zájmu, samostatnosti a se souhlasem rodičů. Lekce plavání vedou plavečtí instruktoři.


Předškolák


program určený pro celoroční systematickou přípravu předškoláků

Záměr:

 • ve spolupráci s rodinou rozvíjet veškeré oblasti tak, aby dítě úspěšně zvládlo vstup do základní školy

Program bude probíhat průběžně v režii jednotlivých tříd a to 3 – 5 x týdně v rámci řízených činností, nebo prostřednictvím individuální či skupinové práce během dne.
Matýsek


Záměr:

 • hravou a zábavnou formu podporovat u dětí schopnost kritického myšlení, analyzovat různé problémové situace a hledat nová řešení ať již samostatně nebo v týmu
 • podporovat radost z poznávání, sociální a intelektuální schopnosti, rozšiřovat a prohlubovat znalosti

Odpolední aktivita určená dětem předškolákům na základě využití metodiky Hejného.

Scházíme se každé liché úterý na 1. třídě Zajíčci od 15.00 h.


EVVO


Záměr:

 • vytvářet u dětí kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podporovat pozitivní vztah k místu, kde žijí
 • vést děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů
 • vytvářet povědomí o tom, že člověk je součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věci ovlivnit

Celoroční program, který je součástí výchovně vzdělávací práce na třídách.


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist