Příprava na ZŠ

Jak připravuje děti na vstup do ZŠ naše mateřská škola ?


Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího sociálního prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Vedeme je k respektování ostatních, ale i k asertivnímu nalézání svého místa ve skupině. Za nejdůležitější prostředek považujeme hru. Získáváním zkušeností v herních činnostech prohlubujeme znalosti, aby děti mohly v šesti letech dobře zvládnout vstup do základní školy.Příprava na čtení


 • četba – soustředěný poslech, prodlužování délky textu

 • práce s textem – přerušení četby: kladení jednoduchých ověřovacích otázek o porozumění textu, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti, porozumění a vnímání ilustrací

 • schopnost naslouchat


Příprava na psaní


 • koordinace zraku a pohybu

 • grafomotorická cvičení

 • uvolňovací cviky,

 • správné uchopení tužky


Rozvíjení předmatematické gramotnosti


 • třídění, přiřazování

 • více x méně, stejně

 • prostorová orientace

 • jednoduché plošné i prostorové labyrinty

 • rozpoznat základní geometrické tvary

 • porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří)

 • představa počtu (ukázat ne jen na prstech, neodříkávat početní řadu, ale představa čísla – např.: 2 dřepy, 2 tečky na kostce, neučit děti znak)


Formy vzdělávání:


 • Kooperativní učení

Děti spolupracují při řešení společných problémů a situací, učí se rozdělovat si sociální role, plánují si činnosti, pomáhají si, radí se, kde začít, jak pokračovat, vyvíjí společné úsilí při řešení problému, mají možnost kontrolovat jeden druhého, mají možnost spojovat dílčí výsledky do větších celků, hodnotit přínos jednotlivých účastníků hry.


 • Prožitkové učení

Děti mají možnost učit se na základě zkušeností a prožitků, objevují, spontánně se projevují, komunikují verbálně i neverbálně, využívají své nápady, kreativitu, do učení zapojují všechny své smysly, rozvíjejí se po stránce rozumové, učí se logicky myslet.


 • Učení hrou

Nejoblíbenější a přirozená činnost dětí, rozvíjí celou osobnost dítěte, umožňuje jim reálný pohled na svět a orientaci v něm, poskytuje jim důležité poznatky a rozvíjí jejich intelekt, fyzickou i sociální stránku, má vliv na jejich chování, poskytuje nám informace o prožitcích a pocitech dětí, je to činnost, kterou preferujeme, společně se spontánními hrami v naší MŠ nejvíce.


 • Spontánní sociální učení

Založené na principu přirozené nápodoby. Proto poskytujeme dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné ve všech činnostech a situacích vyskytujících se v průběhu dne.


 • Situační učení

Založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.


 • Učení pomocí tvořivosti

Kreativní myšlení vytváří základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám, umožňuje rozmanité a zábavné trávení času. Předškolní děti jsou mimořádně nápadité a tuto dovednost je třeba tvořivými činnostmi podporovat a rozvíjet. Nezanedbatelný je i další význam tvořivosti:

 • může pomáhat při snižování pocit strachu, obav, úzkosti a ustrašenosti

 • pozitivně ovlivňuje zvyšování sebevědomí a průbojnosti

 • má významný vliv na růst chápavosti a motivace poznávat, zvyšuje zájem o učení

 • zlepšuje sociabilitu, ochotu ke spolupráci

 • formuje citové kvality, vztah k sobě a ke světu
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist