Co naše mateřská škola nabízí

Naše školka nabízí

 • předškolní vzdělávání ve smyslu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
 • přípravu pro vstup dítěte do školy
 • prostor pro volnou hru, individuální a skupinové činnosti
 • spolupráci se ZŠ, ZUŠ, knihovnou, DDM
 • účast na výtvarných a jiných soutěžích
 • třídy věkově smíšené
 • umístění sourozenců a kamarádů do jedné třídy
 • pěvecký soubor
 • seznamování se s hrou na flétnu
 • návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů
 • vystoupení dětí pro veřejnost

Doplňující program naší mateřské školy

Mezigenerační projekt ve spolupráci s Domovem pro seniory v Klatovech – jednou větou by se dalo říci, že je to - „pohlazení duše obyvatel v Domově seniorů v Klatovech“.

Již od roku 2004 realizujeme vlastní projekt, kdy jsme po přípravě a projednání s vedením Domova seniorů v Klatovech zahájili bližší spolupráci. K myšlence vytvoření mezigeneračního projektu nás přivedly naše návštěvy s různými pěveckými a tanečními vystoupeními a také pohled na některé osamocené obyvatele domova. Náš záměr byl zapojit pasivní posluchače do různých činností s dětmi a povedlo se - vznikl krásný mezigenerační projekt mezi naší školkou a Domovem pro seniory v Klatovech, ve kterém úspěšně pokračujeme a snažíme se ho stále obohacovat o nové nápady a činnosti.

K čemu směřujeme při práci s dětmi

Základním posláním naší školy je vytvořit pro všechny děti bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

Chceme společně vést děti ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, úctě ke stáří a ochraně přírody a životního prostředí.

Vypěstovat u dítěte pocit bezpečí a soužití s kolektivem ve třídě a MŠ

Chápeme, že pro většinu dětí je pobyt ve školce prvním žitím mimo rodinu, proto se jim snažíme vstup do MŠ co nejvíce usnadnit i za pomoci rodičů. Upřednostňujeme postupné prodlužování pobytu dítěte počínaje chvilkou strávenou za přítomnosti rodiče a konče celodenním pobytem.

Prohlubovat aktivní spolupráci s rodiči dětí a rodičů s dětmi, rozvíjet spolupráci seniorů s dětmi

Společně si klademe otázky, co je důležité pro zdravý rozvoj dětské osobnosti. Připravujeme školní i mimoškolní akce pro děti i za účasti rodičů a veřejnosti. Úzce spolupracujeme s Domem dětí v Klatovech a Domovem pro seniory v Klatovech.

Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí a tak prohlubovat jejich schopnosti a dovednosti

Ve třídách si s dětmi stanovujeme jasná pravidla soužití, společně řešíme nahodilé situace, velký prostor necháváme pro rozvoj samostatnosti v sebeobsluze a pro pohybové vyžití dětí.

Učíme děti vzájemnému respektování, pomoci a vážit si věcí svých i ostatních. Podporujeme dětskou aktivitu, komunikaci mezi kamarády a dětí s dospělými.

Respektujeme dětské potřeby, názory, nápady. Necháváme dětem dostatečný prostor pro volnou hru. Neustále se snažíme zkvalitňovat prostředí MŠ novým vybavením, didaktickými pomůckami a hračkami dle finančních možností.

Chceme, aby dítě, které opustí mateřskou školu, bylo dle svých možností připraveno na vstup do základní školy a znalo své hodnoty

Co chceme, aby si děti odnesly do života

 • nebát se komunikace s kamarády a dospělými lidmi
 • navzájem si pomáhat a neubližovat si, pomáhat slabším a mladším
 • vědět co se smí a nesmí, dodržovat určitá pravidla
 • zvládat sebeobsluhu i různé pracovní, výtvarné činnosti
 • vědět, že co se nepovede, je třeba zkusit znovu
 • neposmívat se a neubližovat ani slovem ani ránou
 • vědět, že někam patřím a že si zasloužím, aby mě měli rádi pro to, jaký jsem
 • vzpomínky ze života v mateřské škole
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist