Vzdělávací program

Název ŠVP

Poznáváme, proříváme, objevujeme...

ŠVP je v naší MŠ rozpracován do následujících 5 integrovaných bloků

1.  ...čas nového života v Kalu
2.  ...čas padajícího listí
3.  ...čas sváteční a mrazivý
4.  ...čas probouzení a lásky
5.  ...čas cest do neznáma

Rozpracování do tématických celků a časový rozvrh bude předmětem TVP.

Smyslem nabídky integrovaných bloků a práce s nimi je dítě něco naučit, dát
mu prostor pro tvořivou, samostatnou, kolektivní či týmovou práci, umožnit
mu uvědomit si svou jedinečnost, své postavení ve společnosti, získat
povědomí o určitých hodnotách a světě kolem sebe.

 

Budeme mít snahu o naplnění těchto dílčích cílů

* posilovat citové vztahy k rodině, připravit slavnost pro maminku
* rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, se společností
* rozvíjet obratnost a odvahu dětí, orientaci v prostoru a zdolávání a
překonávání překážek
* seznamování se zásadami bezpečného chování v silničním provozu, ale i
při sportovních aktivitách
* vytvářet dostatek prostoru k vyprávění zážitků
* provokovat fantazii


Pravidla pro práci s integrovanými bloky - následně tematickými celky

Integrované bloky jsou uvedeny obecně s ohledem na dlouhodobou platnost ŠVP.
Budou konkretizovány na úrovni TVP v rámci jednotlivých bloků tak, aby
propojovaly všechny oblasti RVP pro PV, tj. dítě a jeho tělo, dítě a jeho
psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět.

* Veškeré dění v MŠ je podřizováno potřebám dítěte a jeho harmonického
vývoje.
* Budeme upřednostňovat učení hrou a vytvářet podmínky pro seberealizaci
dítěte.
* Pro svou práci budeme používat nejpestřejší sestavování programů (
knihy, encyklopedie, poslech hudby, zpěv, nejrůznější výtvarné a
dramatické aktivity, didaktické materiály, přírodu apod.).
* Budeme vycházet z aktuální situace, tradic, svátků a událostí, aby
čerpání vědomostí probíhalo přirozeně, samozřejmě a nenásilně.
* Délku jednotlivých projektů stanovíme orientačně, dle zájmu dětí je
můžeme časově upravit (rozšířit či zkrátit).


Jednotlivé tématické celky přizpůsobujeme ročnímu období.

 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist