Školní vzdělávací programPOD LUPOU


Naše mateřská škola je zaměřena na environmentální výchovu a polytechnické vzdělávání. 

Jelikož je předškolní období nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností utváří i vztah k přírodě, zaměřujeme se na environmentální výchovu. Našim cílem je, aby každé dítě vnímalo svoji odpovědnost k přírodě, bylo citlivé ke svému okolí a vytvořilo si k přírodě pozitivní vztah. Děti potřebují kontakt s přírodou, proto jim dáváme dostatek volného času tráveného nejen na zahradě mateřské školy, ale i v jejím okolí. Při kontaktu dětí s přírodním prostředím se snažíme o to, aby se v přírodě děti nebály, neštítily se jí a neprožívaly kontakt s přírodou jako nepohodlný. Všímáme si s dětmi dění v přírodě, učíme se vyjádřit vlastní prožitek. Do své výchovně vzdělávací práce zařazujeme rovněž polytechnické vzdělávání.     


V současné době v rámci polytechnického vzdělávání v naší mateřské škole propojujeme:

  • rozvoj manuálních dovedností – práce na ponku s ručním nářadím
  • konstruování podle fantazie i podle plánů
  • bádání a experimentování – zajištění velkého množství přímých zkušeností dětí s daným jevem – tvorba představ – identifikace výzkumné otázky – tvorba hypotéz – ověřování hypotéz – zhodnocení výzkumné otázky
  • položení základu relevantních vědomostí v tématech: smysly – živly – materiály – technologie – jednoduché stroje – pohyb – světlo – zvuk – magnetismus – energie – síly – čas – stavitelství – ekologie –  chemické pokusy
  • systematický rozvoj technického myšlení a měkkých kompetencí.
Nepřekládáme dětem již hotová řešení, ale necháváme děti zkoumat, objevovat, experimentovat. U dětí posilujeme manuální zručnost. Záměrně vytváříme situace, kdy si dítě uvědomí, že měnit  – konstruovat svůj projekt je správné a žádoucí, protože se tím dozvídá něco nového a upevňuje si již nabytou zkušenost. 


Motto mateřské školy:

„Spoustu barev náš svět má, každá něco znamená“


Vize mateřské školy:

,,Chceme, aby děti chodily do naší mateřské školy rády a rodiče je zde nechávali s pocitem, že je o ně dobře postaráno. Stavíme na pevných základech a budujeme si vztahy plné důvěry. Utvářet morální hodnoty a postoje člověka k přírodě a k životnímu prostředí si musí děti již od nejútlejšího věku. Je proto naší snahou, aby z dětí vyrůstali starostliví, laskaví, citliví a odpovědní lidé s úctou k životu současnému i budoucímu, aby čas, který v mateřské škole stráví, byl časem, který v nich zanechá příjemné vzpomínky".


Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

  • Rozvíjet pohybové schopnosti a manipulační dovednosti dítěte s ohledem na jeho věk a možnosti, podporovat zdravý životní styl.
  • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dítěte a poskytovat dostatek příležitostí ke komunikativním dovednostem, rozvíjet intelekt dítěte a pokládat základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
  • Posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se všechny děti cítily šťastně a spokojeně, aby mateřskou školu vnímaly jako bezpečné místo.
  • Vytvářet základy aktivního postoje ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění.
  • Učit děti vnímat svět kolem sebe, vytvořit základy pro odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

Formy vzdělávání:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti. Vycházíme z dětské volby, potřeby objevovat a experimentovat. Mateřská škola uplatňuje individuální, skupinovou i hromadnou formu vzdělávání, uplatňuje inkluzivní přístup ve vzdělávání. 


Metody vzdělávání:

Klademe velký důraz na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Vzdělávacím programem snažíme najít a vyzdvihnout silné stránky dítěte a posílit či rozvinout slabší stránky. Snahou je respektovat individuální potřeby dětí. Využívat především herních forem a metod práce jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení. Nepředkládáme dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Preferencí je učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků. Všechny aktivity jsou spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.


Integrované bloky:

   1. Barevný svět

První integrovaný blok je zaměřen na postupné seznamování dětí s novým prostředím a zvykáním si na režim ve třídě, za aktivní spolupráce rodičů. Cílem je usnadnit dětem odloučení od rodiny. Děti si hledají nové kamarády, učí se být tolerantní. Snahou je maximálně respektovat individualitu dítěte. Prostřednictvím různých her a společných činností se budeme vzájemně poznávat, vytvoříme pravidla soužití a budeme rozvíjet základy samoobslužných dovedností a hygieny. Poznáme jména kamarádů, svoji značku a zapamatujeme si své místo v šatně i ve třídě. Naší prioritou bude vytvořit takové podmínky, které napomohou k tomu, aby se zde děti cítily jistě a bezpečně.


   2. Žlutý svět


Ve druhém integrovaném bloku budeme pozorovat první znaky nastávajícího podzimu, jakou škálou barev příroda maluje krajinu. V plné míře využijeme vše, co nám podzim nabídne (práci na školní zahradě, sklizeň ovoce, zeleniny). Budeme pozorovat opadávání listnatých stromů, tvary listí, zaměříme se na práci s přírodninami. Pohovoříme o volně žijící zvěři a ptactvu. Naší snahou je, aby děti získaly kladný vztah k přírodě a naučily se rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Nadále budeme pokračovat v adaptaci později nastupujících dětí a upevníme pravidla soužití. Seznámíme děti s obdobím adventu a se všemi tradicemi předvánočního času (sv. Barbora, Mikuláš, Vánoce). Společně se s dětmi a rodiči budeme radovat ze svátečních chvil při vánoční besídce a výrobě dárků. Za zpěvu koled rozsvítíme vánoční strom ve vesnici.   3. Modrý svět


Třetí integrovaný blok přivítáme v novém roce. Seznámíme se s tradicí Tří králů, netrpělivě budeme očekávat příchod zimy a prvních sněhových vloček. Budeme pozorovat měnící se přírodu, společně prožijeme pohádkový čas zimního období. Užijeme si zimních radovánek, sněhuláků, přiblížíme dětem téma zimních sportů a seznámíme se s vlastním tělem. Osvětlíme si péči o zdraví a zdravý životní styl. Společně prožijeme období masopustu a povedeme děti ke vztahu ke knihám, prohloubíme zájem o čtení. Starší děti se budou připravovat na roli školáka.     4. Zelený svět


V tomto integrovaném bloku budeme pozorovat probouzející se přírodu, zrození nového života (na školní zahradě vysejeme semínka zeleniny a květin). Zaměříme se na mláďata, první jarní květiny, ptáčky vracející se z teplých krajů. Společně oslavíme svátky jara, seznámíme se s tradicemi stavění Máje a Velikonoc. Oslavíme svátek matek. Budeme upevňovat návyk ochrany životního prostředí (recyklace, třídění odpadu, čištění blízkého okolí).   5. Červený svět


Červený svět budeme objevovat na přelomu jarního a letního období. Teplé počasí nás vyzývá k cestám, dobrodružství, zkoumání a pozorování přírody. Pojedeme na školní výlet, oslavíme den dětí. Využijeme dopravní hřiště a zařadíme hry s dopravní tématikou. Seznámíme se s dopravními prostředky a bezpečným chováním chodců. Společně s dětmi budeme vytvářet vztah k místu, kde žijeme. Cesty nás zavedou za poznáním jiných národností a kultur. Radostně prožijeme konec školního roku, rozloučíme se s kamarády, kteří odejdou do školy.


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist