Příprava na ZŠ

Doplňková aktivita


Školička Včelička


Motto: Naslouchej, prožívej, vyprávěj…

Příprava dětí na školu probíhá pravidelně, v rámci řízených činností v průběhu celého týdne pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány aktuálním tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupině dětí.

1x týdně, vždy v pondělí, mají předškoláci příležitost si na opravdovou školu zahrát.

Naším cílem je probudit v dětech chuť pracovat, učit se novým věcem, být pilný jako včelka. Aktivita je založena na systematické a cílené přípravě dětí na 1.třídu základní školy. Pracujeme s pracovními listy, didaktickými pomůckami.


Zaměříme se na:
1. Rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a paměti
2. Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti
3. Rozvoj řeči
4. Jemnou motoriku, grafomotoriku
5. Rozvoj předmatematických představ


Rozvoj zrakového vnímání, analýza, syntéza a paměť

 • - najít co do skupiny nepatří dle barev, velikosti
 • - vyhledávání stejných obrazců, odlišování rozdílného obrazce z řady stejných
 • - skládání tvaru dle předlohy
 • - určování barev a odstínů
 • -„Kimovy hry“

Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti

 • - první hláska – na co začíná slovo, poslední hláska – na co končí slovo
 • - slovní fotbal,vymýšlení slov na hlásky
 • - rozlišování slov bez vizuálního podnětu - znělé a neznělé hlásky -sykavky (pes – pec, miska – micka,      noc-nos), změna délky (víla – vila, dráha – drahá, Míla – milá)
 • - rozlišování slov s vizuální podnětem - změna délky (lyže-líže,páni-paní), změna měkčení (nemá-němá, ty – ti)
 • - opakovaní více slov, asociace, zopakování rytmické struktury
 • - básničky, říkanky
Rozvoj řeči

 • - mluvení ve větě, jednotný a množný čas, skloňování, tvoření souvětí, gramatické vyjádření
 • - spontánní řečový projev dítěte s vizuálním podnětem
 • - řečový projev dítěte bez vizuálního podnětu (vymyslet či vyprávět pohádku, co jsem prožil/a)
 • - sestavování dějové posloupnosti a její popis
 • - odpovědi na otázky
 • - hádanky
 • - tvorba synonym, antonym, homonym
 • - znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, kamarádů
 • - navazování řečového kontaktu s dětmi při skupinové práci

Jemná motorika, grafomotorika

 • - manipulace s předměty
 • - stříhání, mačkání papíru, trhání papíru, vytrhávání papíru
 • - modelování
 • - svislá a vodorovná čára, šikmá čára
 • - kruh, spirála, vlnovka, zuby
 • - horní a spodní smyčka
 • - horní a spodní oblouk
 • - správný úchop psacího načiní
 • - uvolňovací cviky

Rozvoj předmatematických představ (prostorové a časové orientace)

 • - vnímání prostoru a prostorové představy (nahoře – dole, vpředu – vzadu, před – za – nad – pod – vedle – mezi, daleko – blízko, první – poslední, vpravo – vlevo)
 • - vnímání času (dny v týdnu, měsíce, roční období, včera – dnes – zítra, ráno – dopoledne – poledne – odpoledne- večer)
 • - porovnávání (malý – velký, krátký – dlouhý, hodně – málo, úzký – široký, nízký – vysoký, méně – více – stejně, o jednu více – o jednu méně, prázdný – plný…)
 • - třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, co do skupiny patří – nepatří)
 • - řazení (podle velikosti, podle barev, podle tvaru)
 • - množství (počet)
 • - tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Uplatňujeme laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením a napomínání dítěte.

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist