Příprava na ZŠ

Doplňková aktivita


Školička Včelička


Motto: Společně to zvládneme …

Příprava dětí na školu probíhá pravidelně, v rámci řízených činností v průběhu celého týdne pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány aktuálním tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupině dětí.

1x týdně, vždy v pondělí, mají předškoláci příležitost si na opravdovou školu zahrát.

Naším cílem je probudit v dětech chuť pracovat, učit se novým věcem, být pilný jako včelka. Aktivita je založena na systematické a cílené přípravě dětí na 1.třídu základní školy. Pracujeme s pracovními listy, didaktickými pomůckami.


Zaměříme se na:
1. Rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a paměti
2. Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti
3. Rozvoj řeči
4. Jemnou motoriku, grafomotoriku
5. Rozvoj předmatematických představRozvoj zrakového vnímání, analýza, syntéza a paměť


 • najít co do skupiny nepatří dle barev, velikosti

 • vyhledávání stejných obrazců, odlišování rozdílného obrazce z řady stejných

 • skládání tvaru dle předlohy

 • určování barev a odstínů

 • „Kimovy hry“


Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti


 • první hláska – na co začíná slovo, poslední hláska – na co končí slovo

 • slovní fotbal,vymýšlení slov na hlásky

 • rozlišování slov bez vizuálního podnětu - znělé a neznělé hlásky-sykavky (pes – pec, miska – micka, noc-nos), změna délky (víla – vila, dráha – drahá, Míla – milá)

 • rozlišování slov s vizuální podnětem - změna délky (lyže-líže,páni-paní), změna měkčení (nemá-němá, ty – ti)

 • opakovaní více slov, asociace, zopakování rytmické struktury

 • básničky, říkanky


Rozvoj řeči


 • mluvení ve větě, jednotný a množný čas, skloňování, tvoření souvětí, gramatické vyjádření

 • spontánní řečový projev dítěte s vizuálním podnětem

 • řečový projev dítěte bez vizuálního podnětu (vymyslet či vyprávět pohádku, co jsem prožil/a)

 • sestavování dějové posloupnosti a její popis

 • odpovědi na otázky

 • hádanky

 • tvorba synonym, antonym, homonym

 • znalost svého jména, jména rodičů, sourozenců, kamarádů

 • navazování řečového kontaktu s dětmi při skupinové práci


Jemná motorika, grafomotorika


 • manipulace s předměty

 • stříhání, mačkání papíru, trhání papíru, vytrhávání papíru

 • modelování

 • svislá a vodorovná čára, šikmá čára

 • kruh, spirála, vlnovka, zuby

 • horní a spodní smyčka

 • horní a spodní oblouk

 • správný úchop psacího načiní

 • uvolňovací cviky


Rozvoj předmatematických představ (prostorové a časové orientace)


 • vnímání prostoru a prostorové představy (nahoře – dole, vpředu – vzadu, před – za – nad – pod – vedle – mezi, daleko – blízko, první – poslední, vpravo – vlevo)

 • vnímání času (dny v týdnu, měsíce, roční období, včera – dnes – zítra, ráno – dopoledne – poledne – odpoledne- večer)

 • porovnávání (malý – velký, krátký – dlouhý, hodně – málo, úzký – široký, nízký – vysoký, méně – více – stejně, o jednu více – o jednu méně, prázdný – plný…)

 • třídění (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru, co do skupiny patří – nepatří)

 • řazení (podle velikosti, podle barev, podle tvaru)

 • množství (počet)

 • tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů pedagogem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Uplatňujeme laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením a napomínání dítěte.


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist