Co ještě nabízíme

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY:

 • Adaptační program ,,Srdíčko“
 • Minimální preventivní program MŠ

DOPLŇKOVÉ A NADSTANDARDNÍ AKTIVITY:

 • Školička „Včelička“
 • Logopedická prevence „Povídálek“
 • "Malý zahradník"
 • Hudebně pohybová aktivita - „Rytmík“
 • Plavecký výcvik
 • Keramika
 • Solná jeskyně
 • Lyžařský výcvik


Adaptační program MŠ


"Srdíčko“

Adaptační program probíhá všemi činnostmi během celého dne. Každé dítě má jinou schopnost se adaptovat, proto není tento proces časově ohraničen, ani rozpracován. Záleží na každém dítěti. Adaptaci je věnován zejména první integrovaný blok třídních vzdělávacích programů.


Cílová skupina:

 • nově nastupující děti
 • rodiče
Dlouhodobé cíle:

 • postupné začlenění nových dětí do kolektivu
 • sbližování se s novými kamarády
 • seznámení se s novým prostředím a režimem dne
 • postupné vyjadřování svých potřeb a názorů
 • rozvíjení schopnosti sebeovládání
 • seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému
 • posilování prosociálního chování
Záměr:

 • vytvoření co nejlepších podmínek pro adaptaci dětí v MŠ
Prostředky:

 • přivítání, rozloučení
 • volná hra
 • režimové momenty - kde co máme /v šatně, umývárna, ve třídě, na chodbě/
 • důslednost učitelek v požadavcích
 • úklidové činnosti
 • rozhovory s rodiči
Na začátku školního roku pořádáme schůzky s rodiči s cílem prvotního kontaktu rodičů + učitelek, představení vzdělávacích cílů v rámci třídních vzdělávacích programů, organizačních opatření, režimu dne, plánovaných akcí, nabídky spolupráce s rodiči, nastavení funkčního komunikačního a informačního systému apod.
Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle v několika týdnech, dle individuálních potřeb dítěte (zohledňuje se věk dítěte, sociální vyzrálost dítěte, schopnost adaptace). Vše probíhá formou konzultací učitelky s rodičem (zákonným zástupcem dítěte).
Adaptaci není dobré uspěchat. Dopřejte svým dětem dostatečný čas na zvykání ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí částečně přizpůsobit daleko většímu množství lidí, než je rodina, ve které se doposud pohybovaly.

PRŮBĚH ADAPTACE
Dítě přichází do školky/třídy s rodiči, zákonným zástupcem, seznámí se s třídou, paní učitelkou. Dítěti se doba pobytu ve školce prodlužuje (dle individuálních potřeb a po konzultaci s třídní učitelkou), pobyt je zpočátku zakončen obědem. Zohledňuje se průběh adaptace, pokud dítě novou situaci zvládá bez větších obtíží, zůstává ve školce do odpoledních hodin.
Školička ,,Včelička“Příprava dětí na školu probíhá pravidelně během celého týdne v dopoledních hodinách - v rámci řízených činností, pod vedením třídních učitelek. Činnosti jsou motivovány tématem třídy a jsou prováděny hravou a zábavnou formou ve skupinách.
Vyjma toho, rovněž pracujeme s předškolními dětmi individuálně, podle náročnosti zadaných úkolů a potřeb dětí. Výuka s předškoláky probíhá 1x týdně zpravidla v pondělí v ranních hodinách.

Cílová skupina:

 • děti předškolního věku
 • děti s odkladem školní docházky

Dlouhodobé cíle:

 • intenzivní příprava a komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do prvních tříd základních škol
 • připravit postupně děti na povinnosti budoucího školáka

Záměr:

 • spolupráce dětí, schopnost soustředění se a dokončení zadaného úkolu
Budeme využívat pracovní sešit pro předškoláky, pracovní listy Předškolák, Jdu doškoly aj, pracovní listy z knihy Diagnostika dítěte předškolního věku. Dále budemevyužívat různé didaktické pomůcky (sluchové kostky, logico primo, picolo, číslice,písmena…) a jiné námi vyrobené pomůcky.Logopedická prevence ,,Povídálek“


Logopedické působení v oblasti prevence, aktivita zaměřená na přípravu a vyvození zvuku/hlásky, na upevnění/zafixování již vyvozené hlásky. Doporučení k logopedické nápravě.Tato aktivita bude probíhat pod vedením paní učitelky Bc. Petry Pekhartové, zpravidla ve středu dopoledne. Je určena všem přihlášeným dětem z MŠ. Součástí aktivity je i zajímavá práce s netradičními pomůckami.


Cílová skupina:

 • přihlášené děti (věk 2 – 7 let)

Děti se naučí:

 • koordinaci oka a ruky, pravo – levá orientace
 • trpělivosti a soustředění se
 • správně využívat dech, nadechovat se
 • artikulovat (logopedické říkanky)
 • vyvodit zvuk (příprava k vyvození hlásky)
Zaměření aktivity: aktivita bude probíhat formou her, využívat budeme různé kreativní pomůcky (korálky, klubíčka vlny, drátky, papír, bonbony – gumové medvídky, peříčka, brčka, bublifuky, obrázky …) dále pak pracovní listy. Procvičovat budeme hrubou motoriku - zacvičíme si na žebřinách, lavičce a venku využijeme nerovný přírodní terén, jemnou motoriku (převážně uvolňovací cviky, prstová cvičení) a motoriku mluvidel.  Dále se zaměříme na dechové cvičení a procvičování fonematického sluchu (znělé a neznělé hlásky – sykavky, změnu délky, změnu měkčení). V neposlední řadě si děti procvičí paměť.

Organizace aktivity: Třída, školní zahrada, okolí MŠHudebně pohybová aktivita - ,,Rytmík“


Výběr písní a hudebních skladeb bude volen tematicky. Tato aktivita bude probíhat pod vedením paní učitelky Hany Dohnalové, zpravidla ve čtvrtek dopoledne.

Cílová skupina:

 • Přihlášené děti (věk 2 – 7 let)
Co nabízíme:

 • prezentaci pro veřejnost (zpívání koled - rozsvěcování vánočního stromečku v Tajanově)
 • radost ze zpívání
 • radost z pohybu a tance
 • možnost osvojení sólového i sborového zpěvu
 • seznámení s různými hudebními žánry
Co je cílem:

 • pomoci dětem postupně rozvíjet hudební sluch, slovní zásobu a pohybové dovednosti
 • učit děti vnímat rytmus, intonaci, dynamiku
 • seznámit děti s drobnými hudebními nástroji
 • zprostředkovat dětem při zpěvu a tanci hudební doprovod na klavír
 • rozvíjet dětský hlas, přechod z mluvní podoby do zpěvné
 • rozvíjet pozitivní vztah ke kultuře a umění
Jak to uděláme:

 • výuka bude formou hudebních, pohybových a tanečních her s ohledem na zvláštnosti dětského hlasu a pohybové schopnosti
 • využita budou rytmická říkadla, umělé i lidové písně, tanec, pohybové hry doprovázené zpěvem, hudebními nástroji či reprodukovanou hudbou.
 • zpěv písní bude doprovázen hudebními nástroji
 • využijeme relaxační cvičení, hudebně – pohybové hry, tanec
Co se naučíme:

 • ovládat dech, tempo hlasového projevu, intonovat, správně vyslovovat
 • koordinovat pohybovou lokomoci, sladit pohyb s hudbou
 • zvládnout zacházet s hudebními nástroji
 • zvládnout zpaměti reprodukovat krátké texty (říkanky, písničky)
Co nás čeká

 • seznámení s lidovou písní a její pěvecká interpretace
 • hra na Orffovy nástroje
 • hra na tělo a rytmika
 • seznámení s umělou písní a její interpretace
 • pohybová improvizace na reprodukovanou hudbu


Plavecký výcvikPlavecký výcvik má 5 lekcí. K dispozici budou mít děti vlastní šatničku se sprchou a toaletou. Při výcviku budou využívat plavecké pomůcky a hračky. Veškerá výuka bude probíhat pod dohledem 2 zkušených plavčic a 2 učitelek z MŠ. Výuka bude pobíhat hravou formou.


Cílová skupina:

 • Přihlášené děti

Co je cílem:

 • základy předplavecké výchovy
 • správné dýchání a otužování dětí
 • odbourávání strachu z vody
 • hry s vodou
 • využití různých pomůcek
 • soustředění
Pomůcky: Plavky, osuška / ručník, ig. sáček, mýdlo / sprchový gelPlavecké desky, pontony, vodní „žížaly“ z pěnového materiálu,          plavecké pásy, vodolepky, skluzavka aj.Keramika


Keramika bude probíhat v DDM v Klatovech pod vedením paní J. Javorské J. Soukupové. Budeme pracovat s hlínou. Děti se naučí mnoha dovednostem od přípravy hlíny, modelování z válečků, plátování, práci se špachtlemi, přes reliéf až k prostorovému objektu a finálnímu dekorování výrobků. Naučí se glazovat. Aktivita proběhne ve dvou setkáních za pololetí.  


Cílová skupina:

 • Děti předškolního věku
 • Děti ve věku 4-5 let
Co je cílem:

 • seznámení s jiným prostředím
 • rozvoj přirozené kreativity
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • vztah k pracovní činnosti
 • dokončení práce a následný úklid
 • práce s hlínou, glazování
Pomůcky: Podložky, noviny, hlína, štětec, dřívko, šablona, barvy a různé dekorační předměty.
Solná jeskyně


Solná jeskyně v Klatovech je relaxačně - ozdravné zařízení nahrazující pobyt u moře, sloužící k relaxaci a regeneraci. Děti mají možnost pobývat v prostředí, které je bohaté na minerály a stopové prvky, které jsou potřebné pro posílení zdraví organismu.


Cílová skupina:

 • Přihlášené děti

Co je cílem:

 • seznámení s prostředím Solné jeskyně
 • posilování imunity
 • relaxace, poslech pohádky
 • kreativní hry se solí

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se koná na Weissově louce na Špičáku, celkem  5x a to jednou týdně 1 hodinu pod vedením kvalifikovaných instruktorů, vždy dle sněhových podmínek.

Sjezdovka je přizpůsobena začínajícím lyžařům. Děti se seznámí se sněhem, vyzkouší si stání a pohyb na lyžích. K tomu je určen prostor ohraničený bezpečnostní sítí. Po adaptaci jde dítě s instruktorem „lyžovat“.  Zdatnější děti (skupinka  4-5 dětí) lyžují od začátku kurzu na vleku a řídí se pokyny instruktora.

Děti se naučí základní lyžařské prvky-sjezd v pluhu, obloučky, brzdění v pluhu, vystoupat kopeček na lyžích pomocí lyžařských holí, sjezd a pohyb na vlek


Cílová skupina:

 • Předškolní děti

Co je cílem:

 • pobyt dětí ve zdravém prostředí
 • seznámení se s prostředím sjezdového lyžování
 • bezpečný pohyb na lyžích na sněhu
Pomůcky: Lyže, lyžáky (přeskáče), helma, zimní sportovní oblečeníTyčky, brány ve tvaru zvířátek, koberec, vlek   

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist