zobrazit archivní projekty »

Aktuální
projekty, dotace a granty

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

V Mateřské škole Karafiátova v Klatovech vznikne centrum čtenářské pregramotnosti*, které zkvalitní přípravu dětí na ZŠ.

Mateřská škola v Klatovech, se zapojila, do projektu OP VVV** „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V projektu bude vytvořena síť mateřských škol, které se stanou odbornými pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů.

*Čtenářská pregramotnost – předpoklady dítěte pro čtení a psaní před nástupem do MŠ

**OP VVV - Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Cíle projektu:

·       Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování

·       Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu

·       Propojení studentů (budoucích pedagogů) s aktivními pedagogy

·       Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky

·       Příprava inovativních metodických materiálů

Výstupem aktivit bude:

1.    Vytvoření sítě škol (Center kolegiální podpory), jejichž pedagogové budou schopni poskytovat kolegiální pomoc méně zkušeným kolegům prioritně v oblasti čtenářské pregramotnosti.

2.    V „Centrech“ se budou moci pedagogové setkat s doporučením, jak pracovat s pomůckami podporujícími individualizaci vzdělávání, záměrnou práci s textem, kooperativní učení, formativní hodnocení aj. inovativní metody práce.

3.    Projekt bude otevřen i dalším pedagogům mimo síť škol, jejichž kolegiální podpora ve vlastní škole povede ke zvyšování kvality práce škol v uvedených oblastech vzdělávání a též k přenosu informací a navázání kontaktů se stávajícími sítěmi škol.

4.    Klíčovým výstupem budou podpořené osoby, tedy pedagogové, kteří v rámci sítě škol získají podporu a inspiraci pro svou práci a tuto podporu budou aplikovat ve svých mateřských školách.

5.    Podporu a inspiraci dále poskytnou pedagogům zahraniční a tuzemské stáže, které budou vybírány tak, aby podpořily předpokládanou oblast vzdělávání.

6.    Praxe studentů PF JU ve školách zařazených do sítě kolegiální pomoci umožní studentům setkání s excelentními ukázkami praxe a obohatí školy o zpětnou vazbu z pohledu studentů.

Rozvojový program MŠMT

Mateřská škola uspěla s podáním žádosti do  Rozvojového programu MŠMT ,,Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. Konkrétně se jedná o asistenty pedagoga na třídách, kde jsou zapsány děti z odlišného kulturního a jazykového prostředí (národnosti Bulharsko, Vietnam, Rumunsko, Mongolsko). Tyto děti potřebují podporu a specifický přístup, jazyková bariéra je pro ně sociálním znevýhodněním.

Projekty zjednodušeného vykazování - ,,Šablony“

Mateřská škola se zapojila do dotačního projektu pro mateřské a základní školy, který  vyhlásil  řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, přinese  možnost personálního posílení o speciálního pedagoga a chůvu pro děti mladší tří let.
V rámci projektu budeme do konce srpna 2018 využívat podporu pro tyto Šablony:

a) Šablony pro vzdělávání
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP varianty:
tenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
individualizace vzdělávání v MŠ

b) Šablony na personální podporu
školní speciální pedagog
chůva


Archivní projekty

Zde jsou archivní informace o již uskutečněných dotacích, grantech či projektech s podporou institucí ČR a EU.

1. Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Cílem projektu je rozvoj profesních kompetencí učitelek mateřských škol.

2. Koučování ředitelů škol - projekt zaměřený na osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji koresk.cz

O projektu

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň realizuje v roce 2013-2014 tvůrčí vzdělávací programy koučování ředitelů škol v rámci projektu Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0021).

  • 7 akreditovaných tvůrčích vzdělávacích programů metodou facilitace, moderované diskuse a individuálního koučování,
  • nový pohled na práci ve škole,
  • sdílení zkušeností s řediteli z jiných škol,
  • rozvoj vize a strategie školy,
  • podporu role vedoucího pracovníka,
  • osvojení koučovacího přístupu jako možnosti vedení a řízení lidí,
  • intenzivní práci na vlastním rozvoji a zároveň posílení potenciálu pracovního kolektivu školy s podporou profesionálních koučů.

3. ,,Pojďte do školky" - akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy zaměřené na děti se sociálním znevýhodněním (Člověk v tísni)

odkaz zde

4. Techmánia - nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele

Účastníme se projektu TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ, CZ.1.07/1.3.00/48.0144 Naše mateřská škola se od června tohoto roku zapojila do projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol. Jeho cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v oblasti polytechnického vzdělávání, představit možnosti polytechnického vzdělávání v raném věku dítěte a nabídnout moderní, atraktivní a metodicky efektivní nástroje a postupy prakticky využitelné ve vzdělávacích programech mateřských škol.

Vznikne proto soubor 5 vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP spolu se studijními materiály, metodikami a dalšími studijními oporami. Vzdělávacích programů se zúčastní 210 pracovníků MŠ. Bude zrealizováno 10 tuzemských a 1 zahraniční stáž pedagogických pracovníků. Zároveň také vznikne popularizačně-vzdělávací publikace, která bude distribuována všem MŠ v území dopadu projektu (Plzeňský, Karlovarský, část Středočeského a část Jihočeského kraje – cca 400MŠ).

Kromě naší školy se do projektu zapojily také 70. MŠ Plzeň, 78. MŠ Plzeň, MŠ kardinála Berana Plzeň, MŠ Nepomuk, MŠ Starý Plzenec, MŠ Štěnovice.

Projekt zaštituje Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Banner
 

© Mateřská škola Klatovy 2017 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist